No description, website, or topics provided.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src/me/mckoxu/mckchat
.gitignore
LICENSE
README.md
config.yml
plugin.yml

README.md

MCKChat

About:

MCKChat jest to plugin ułatwiający zarządanie chatem na twoim serwerze minecraft !

Download: https://github.com/McKoxu/MCKChat/releases

Issues: https://github.com/McKoxu/MCKChat/issues

Komendy:
  • /chat - [aliases: c]
Uprawnienia:
  • chat.admin - daje dostęp do głównej komendy /chat
  • chat.bypass - daje możliwość pisania nawet jak chat jest wyłączony
  • chat.noslowmode - daje możliwość "spamienia"
Changelog:
  • 1.0 -
    • Pierwsze wydanie pluginu