Son Versiyon

enveryasinerdogdu edited this page Jul 2, 2018 · 97 revisions

Unigate 4.2.16 Release Notları

Release Date 02-07-2018

İyileştirmeler

 • Preview olarak çalıştırılan site için getirilecek kayıtlarda top yapılmıyor tüm kayıtlar alınıyordu, fix edildi.
 • Preview property'sinin readonly olma özelliği ve değerinin bu class'ta döndürülmesi kaldırıldı. 
 • Şifre değiştirmeden önce validasyonun yapılıp yapılmayacağına dair IsAdmin kontrolü eklendi.
 • Preview özelliğinin ataması için event yazıldı.
 • Ckeditör yan scroll kaldırma için contentsCss property'si set edildi.
 • Preview modunda Unigate listesi olmayan tablolara PARTITION BY ve BundleGuid eklenmesi engellendi.
 • Lokal dışında aynı domainden biri preview biri canlı olarak atanmışsa ayırt etmek için orginal domain kontrolü eklendi.
 • Resim boyutlarının tanımının setting.json'dan alınması sağlandı.
 • Url'nin sonuna nokta koyulduğunda custom 404 sayfasına gitmiyordu, fix edildi.
 • Ondalıklı sayı için basamak sayısı girilmelidir mesajı unigate ingilizce ise türkçe çıkıyordu,lokalizasyon yapıldı.
 • Panele ingilizce dili seçerek login olunduğunda, listenin sütunlar sekmesinde Türkçe ifadeler bulunuyordu,lokalizasyon yapıldı.
 • Unigate listesi olarak eklenmeyen tablolara kayıt atıldığında,kayıdın id'si geri dönmüyordu,geriye id dönmesi sağlandı.
 • Site ilk yüklenirken anonymous kullanıcısı oluşturulmaya çalışılıyor fakat hata alınıyordu.Cache manager'da null kontrolü eklendi.
 • Unigate'e Guid data tipi eklendi.
 • Unigate ilk çalıştırıldığında Permission'ları göremeyebiliyordu,fix edildi.
 • Web config'e güvenlik için x-frame-options ve x-xss-protection ayarları varsayılan olarak yazıldı.
 • Security plugini yazıldı.Bu plugin ile Cookie dolma süresi,Cookie'nin yazılacağı domain adı,cookie adı,en fazla hatalı giriş yapma sayısı,işlem yapmadan sitede ne kadar süre durulabileceği,şifre dolma süresi,password policy'nin uygulanıp uygulanmayacağı,şifrenin minimum uzunluğu,şifrede bulunması gereken minimum alfanümerik olmayan karakter sayısı,regular expression kuralı yönetilebilir hale geldi.(Panel sol menü Oturum Yönetimi)
 • Aktif kullanıcıların listesinin görüntülenmesi sağlandı.(Panel sol menü Oturum Yönetimi)
 • Security pluginine ait ayarların json veya database'de tutulması sağlandı.
 • Admin kullanıcısının sistemde o an aktif kullanıcılardan istediklerini sistemden logout etmesi sağlandı.
 • ispolicy özelliği açık ise cms kullanıcısı kaydedilirken password policy'den filtrelenerek, uygun ise kaydedilmesi sağlandı.
 • Account, core'dan çıkarılarak plugin haline getirildi.Profil bilgisi görüntüleme yapıldı,Şifre değiştirme yapıldı.
 • Login core'dan çıkarılarak plugin haline getirildi.Login url'inin plugin içinden değiştirilebilir olması sağlandı. Kullanıcının her requestinde login kontrolü sağlandı.Kullanıcının cms'e farklı bir cihazdan aynı kullanıcı adı ve şifre girdiğinde ilk girilen makinadan logout edilmesi sağlandı.Kullanıcının cookie'sinin süresi dolmuş ise logout edilmesi sağlandı.Beni hatırla özelliği eklendi. Login esnasında ispolicy özelliği açık ise kullanıcı admin değil ise password policy'e uyup uymadığı kontrol edildi ve uymuyorsa şifre değiştirme için Account pluginine yönlendirildi.Login olan kullanıcıların sistemde izlenmesi sağlandı.Kullanıcının ayarlardan verilen sayı kadar şifresini yanlış girmesi durumunda sistemde pasif olması sağlandı.(Adminin kullanıcıyı tekrar aktif edebilmesi sağlandı.)
 • Kullanıcıya rol atanmadığında rol listesinde hata oluşuyordu, fix edildi.
 • Login ve Account plugin kullanılma ve kullanılmama durumunda değişecek olan LogoutUrl ve ProfilInfo property'lerinin setting.json'da saklanması sağlandı.
 • Login modülününün kullanılmaması durumunda varsayılan olarak Basic Authentication ile login olma özelliği eklendi.
 • PagePlugin properties cache geliştirmesi yapıldı.
 • Unigate listesinin bir kolonu tek dilde ise ve başka bir dildeki içeriğine ulaşılmak isteniyorsa setting.json içindeki varsayılan dildeki karşılığının getirilmesi sağlandı.
 • İnternet explorer çift request problemi fix edildi.
 • Unigate listesi olarak açılan bir tablodan bir kayıt silindiğinde ilişkili tablolarında (çoklu seçim ise) history'si ile birlikte silinmesi sağlandı.
 • Resmin kalitesini bozmadan küçültebilen Resize metodu eklendi.
 • CK finder ile upload edilen resimlerin yükleneceği dosya adı boşluklu ise hata oluşuyordu,fix edildi.
 • Resim sistemde yüklü değilse ve Resize edilmeye çalışılıyorsa null dönüyordu, fix edildi.
 • Unigate listesi oluştururken sistem alanı olan slug değerinin varsayılan olarak IsUnification olarak set edilmesi yapıldı.(Böylece slug değeri otomatik olarak unique oldu.)

###Mevcut versiyondan güncelleme

Güncelleme dosyalarınızı http://www.unigate.com.tr/version/4.2.16.rar adresinden indirin 4.2.16.sql scriptini çalıştırın UserRole tablosundaki index adını UserRoleIndex,UserRoleHistory tablosundaki index adını UerRoleHistoryIndex olarak değiştirin ve UniqueIdentifier Query.sql sciptini çalıştırın(Diğer tablolarda kolon alter'ını önleyecek index varsa indexi manuel olarak silin, sorgu tamamlandıktan sonra sildiğiniz indexi tekrar manuel olarak oluşturun.) İndirdiğiniz klasördeki Areas klasörünü projenizeki ile değiştirin İndirdiğiniz klasördeki Views klasörünü projenizeki ile değiştirin Web.Config dosyasında kendi yazdığınız ekstra ayarlar var ise onları koruyun ve web.config dosyasını projenizdeki ile değiştirin. Bin klasöründeki dll dosyalarını projenizdeki Unigate Web projesinin Lib klasöründekilerle değiştirin.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.