MetiumIoT edited this page May 24, 2018 · 52 revisions

Metium

Jest to system sensorów oraz oprogramowanie umożliwające komunikację z nimi

Program

Program IRS składa się z wielu części. Znaczna część z nich jest ogólnie opisana poniżej

  1. Connection to moduł programu, który wyświetla listę czujników.
  2. Sensor - lista urządzeń - w tym miejscu można prowadzić edycję urządzeń (zmiana nazwy, określenie położenia, zakresu pomiarów itp.),
  3. Storage - baza danych - podgląd danych, generowanie wykresy,
  4. Chart - odczyty z urządzeń - użytkownik ma możliwość podglądu bieżącego odczytu przedstawione w formie liczbowej lub graficznej,
  5. Dashboard - możliwa jest tu wygenerowanie wykresu
  6. Server - informacje techniczne związane z połączeniem urządzeń z serwerem,

System czujników

System czujników zawiera sensory oraz jednostkę centralną

Jednostka centralna

Akcja

  1. Administration - administracja programem,
  2. Profil racja profilu użytkownika,
  3. Logout - wylogowanie użytkownika z programu.

Inne

Metium blog

Git

WWW

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.