Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: b6262a5c12
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

1958 lines (1957 sloc) 58.2 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="pl">
<context>
<name>AboutDlg</name>
<message>
<source>About</source>
<translation>O programie</translation>
</message>
<message>
<source>Authors</source>
<translation>Autorzy</translation>
</message>
<message>
<source>Thanks</source>
<translation>Podziękowania</translation>
</message>
<message>
<source>License</source>
<translation>Licencja</translation>
</message>
<message>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
<message>
<source>Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Translations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AutocompletePage</name>
<message>
<source>Use current document</source>
<translation>Użyj bieżący dokument</translation>
</message>
<message>
<source>Use API files</source>
<translation>Użyj plików API</translation>
</message>
<message>
<source>Replace word</source>
<translation>Zastąp wyrazy</translation>
</message>
<message>
<source>Threshold</source>
<translation>Wartość graniczna</translation>
</message>
<message>
<source> symbol(s)</source>
<translation> symbol (e,i)</translation>
</message>
<message>
<source>Case sensitive</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharsetsSettingsPage</name>
<message>
<source>Check all</source>
<translation>Zaznacz wszystko</translation>
</message>
<message>
<source>Uncheck all</source>
<translation>Odznacz wszystko</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Document</name>
<message>
<source>The file &apos;%1&apos; was modified by external program.</source>
<translation>Plik &apos;%1&apos; został zmodyfikowany przez zewnętrzny program.</translation>
</message>
<message>
<source>What do you want to do?</source>
<translation>Co chcesz zrobić?</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Uwaga</translation>
</message>
<message>
<source>Save current</source>
<translation>Zapisz bieżący</translation>
</message>
<message>
<source>Reload from disk</source>
<translation>Wczytaj ponownie z dysku</translation>
</message>
<message>
<source>Ignore</source>
<translation>Ignoruj</translation>
</message>
<message>
<source>The file &apos;%1&apos; was deleted or renamed.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditorSettingsPage</name>
<message>
<source>Size</source>
<translation>Rozmiar</translation>
</message>
<message>
<source>Font</source>
<translation>Czcionka</translation>
</message>
<message>
<source>Tabstop width</source>
<translation>Szerokość tabulatora</translation>
</message>
<message>
<source>Show line length indicator</source>
<translation type="obsolete">Pokaż linię wskaźnika długości</translation>
</message>
<message>
<source> symbols</source>
<translation> symbol (e;i)</translation>
</message>
<message>
<source>Show indents</source>
<translation type="obsolete">Pokaż wcięcia</translation>
</message>
<message>
<source>Highlight current line</source>
<translation type="obsolete">Podświetlenie bieżącej linii</translation>
</message>
<message>
<source>Indents</source>
<translation>Wcięcia</translation>
</message>
<message>
<source>Replace tabs with spaces</source>
<translation>Zamienia zakładki z odstępami</translation>
</message>
<message>
<source>Backspace removes indent</source>
<translation>Backspace (znak cofania) usuwa wcięcie</translation>
</message>
<message>
<source>Misc</source>
<translation type="obsolete">Różne</translation>
</message>
<message>
<source>If &quot;Replace tabs with spaces&quot; option is checked,
the current option lets backspace key to remove the
whole indent instead of removind single whitespace</source>
<translation>Jeśli &quot;Zamienia zakładki z odstępami&quot; jest zaznaczone,
bieżąca opcja pozwala klawiszowi cofania usunąć
całe wcięcie zamiast usuwać pojedyńcze niewidoczne znaki</translation>
</message>
<message>
<source>Line length indicator</source>
<translation>Linię wskaźnika długości</translation>
</message>
<message>
<source>Markers color</source>
<translation type="obsolete">Kolor znacznika</translation>
</message>
<message>
<source>Current line highlighting color</source>
<translation type="obsolete">Kolor aktualnej podświetlonej linii</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FileTypesPage</name>
<message>
<source>Highlighting:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File name patterns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>-</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>First line patterns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>New file name pattern</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>No file type is selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>New first line pattern</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FindDlg</name>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="obsolete">Znajdź</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Anuluj</translation>
</message>
<message>
<source>Replace</source>
<translation type="obsolete">Zastąp</translation>
</message>
<message>
<source>Backward</source>
<translation type="obsolete">Wstecz</translation>
</message>
<message>
<source>Match case</source>
<translation type="obsolete">Uwzględnij wielkość liter</translation>
</message>
<message>
<source>Regular expression</source>
<translation type="obsolete">Regularne wyrażenia</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Juff</name>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Edycja</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;View</source>
<translation type="obsolete">&amp;Widok</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Tools</source>
<translation type="obsolete">&amp;Narzędzia</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Syntax</source>
<translation>&amp;Składnia</translation>
</message>
<message>
<source>Markers</source>
<translation>Znaczniki</translation>
</message>
<message>
<source>Line endings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Juff::Document</name>
<message>
<source>The file &apos;%1&apos; was modified by external program.</source>
<translation type="obsolete">Plik &apos;%1&apos; został zmodyfikowany przez zewnętrzny program.</translation>
</message>
<message>
<source>What do you want to do?</source>
<translation type="obsolete">Co chcesz zrobić?</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Uwaga</translation>
</message>
<message>
<source>Save current</source>
<translation type="obsolete">Zapisz bieżący</translation>
</message>
<message>
<source>Reload from disk</source>
<translation type="obsolete">Wczytaj ponownie z dysku</translation>
</message>
<message>
<source>Ignore</source>
<translation type="obsolete">Ignoruj</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Juff::GUI::FindDlg</name>
<message>
<source>Replace</source>
<translation type="obsolete">Zastąp</translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="obsolete">Znajdź</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Juff::GUI::GUI</name>
<message>
<source>&amp;Tools</source>
<translation type="obsolete">&amp;Narzędzia</translation>
</message>
<message>
<source>Open files</source>
<translation type="obsolete">Otwórz pliki</translation>
</message>
<message>
<source>Save as</source>
<translation type="obsolete">Zapisz jako</translation>
</message>
<message>
<source>Save as a copy</source>
<translation type="obsolete">Zapisz jako kopia</translation>
</message>
<message>
<source>Save</source>
<translation type="obsolete">Zapisz</translation>
</message>
<message>
<source>Save session as</source>
<translation type="obsolete">Zapisz sesję jako</translation>
</message>
<message>
<source>Session name</source>
<translation type="obsolete">Nazwa sesji</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Uwaga</translation>
</message>
<message>
<source>About Qt</source>
<translation type="obsolete">О Qt</translation>
</message>
<message>
<source>Help</source>
<translation type="obsolete">Pomoc</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Juff::GUI::TabBar</name>
<message>
<source>Copy file name to clipboard</source>
<translation type="obsolete">Kopiuj nazwę pliku do schowka</translation>
</message>
<message>
<source>Copy full file path to clipboard</source>
<translation type="obsolete">Kopiuj pełną ścieżkę pliku do schowka</translation>
</message>
<message>
<source>Copy file directory path to clipboard</source>
<translation type="obsolete">Kopiuj ścieżkę katalogu do schowka</translation>
</message>
<message>
<source>Close</source>
<translation type="obsolete">Zamknij</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Juff::GUI::TabWidget</name>
<message>
<source>Close document</source>
<translation type="obsolete">Zamknij dokument</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Juff::Manager</name>
<message>
<source>File &apos;%1&apos; is read-only.</source>
<translation type="obsolete">Plik &apos;%1&apos; jest plikiem tylko do odczytu. </translation>
</message>
<message>
<source>What do you want to do?</source>
<translation type="obsolete">Co chcesz zrobić?</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Uwaga</translation>
</message>
<message>
<source>Overwrite</source>
<translation type="obsolete">Nadpisz</translation>
</message>
<message>
<source>Save as</source>
<translation type="obsolete">Zapisz jako</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t change permissions: Access denied</source>
<translation type="obsolete">Nie można zmienić uprawnień: Brak dostępu</translation>
</message>
<message>
<source>The document </source>
<translation type="obsolete">Dokument </translation>
</message>
<message>
<source> has been modified.
Do you want to save your changes?</source>
<translation type="obsolete"> został zmodyfikowany.
Czy chcesz zachować swoje zmiany?</translation>
</message>
<message>
<source>Close document</source>
<translation type="obsolete">Zamknij dokument</translation>
</message>
<message>
<source>Go to line</source>
<translation type="obsolete">Idź do linii</translation>
</message>
<message>
<source> Row: %1, Col: %2 </source>
<translation type="obsolete"> Rząd: %1, Kolumna: %2 </translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Juff::SciDoc</name>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Uwaga</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Juff::SciDocHandler</name>
<message>
<source>Show line numbers</source>
<translation type="obsolete">Pokaż numery linii</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;View</source>
<translation type="obsolete">&amp;Widok</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Uwaga</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Juff::SciDocHandler::Interior</name>
<message>
<source>Show line numbers</source>
<translation type="obsolete">Pokaż numery linii</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Juff::TabBar</name>
<message>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
<message>
<source>Close all</source>
<translation>Zamknij wszystko</translation>
</message>
<message>
<source>Close all other tabs</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Juff::TabWidget</name>
<message>
<source>Copy file name to clipboard</source>
<translation>Kopiuj nazwę pliku do schowka</translation>
</message>
<message>
<source>Copy full file path to clipboard</source>
<translation>Kopiuj pełną ścieżkę pliku do schowka</translation>
</message>
<message>
<source>Copy file directory path to clipboard</source>
<translation>Kopiuj ścieżkę katalogu do schowka</translation>
</message>
<message>
<source>Close all</source>
<translation>Zamknij wszystko</translation>
</message>
<message>
<source>Documents list</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Move to the right panel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Move to the left panel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>JuffEd</name>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Edycja</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;View</source>
<translation>&amp;Widok</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Narzędzia</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Pomoc</translation>
</message>
<message>
<source>Charset</source>
<translation>Kodowanie</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nowy</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Open</source>
<translation>&amp;Otwórz</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Zapisz</translation>
</message>
<message>
<source>Save as</source>
<translation>Zapisz jako</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Reload</source>
<translation>Wczytaj &amp;ponownie</translation>
</message>
<message>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
<message>
<source>Close All</source>
<translation>Zamknij wszystko</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Print</source>
<translation>&amp;Drukuj</translation>
</message>
<message>
<source>Exit</source>
<translation>Wyjdź</translation>
</message>
<message>
<source>Undo</source>
<translation>Cofnij</translation>
</message>
<message>
<source>Redo</source>
<translation>Przywróć</translation>
</message>
<message>
<source>Cut</source>
<translation>Wytnij</translation>
</message>
<message>
<source>Copy</source>
<translation>Kopiuj</translation>
</message>
<message>
<source>Paste</source>
<translation>Wklej</translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation>Znajdź</translation>
</message>
<message>
<source>Find next</source>
<translation>Znajdź następny</translation>
</message>
<message>
<source>Find previous</source>
<translation>Znajdź poprzedni</translation>
</message>
<message>
<source>Replace</source>
<translation>Zastąp</translation>
</message>
<message>
<source>Go to line</source>
<translation>Idź do linii</translation>
</message>
<message>
<source>Display line numbers</source>
<translation type="obsolete">Pokaż numery linii</translation>
</message>
<message>
<source>Settings</source>
<translation>Ustawienia</translation>
</message>
<message>
<source>About</source>
<translation>O programie</translation>
</message>
<message>
<source>About Qt</source>
<translation>О Qt</translation>
</message>
<message>
<source>Recent files</source>
<translation>Ostatnio otwarte pliki</translation>
</message>
<message>
<source>File &apos;%1&apos; is read-only</source>
<translation>Plik &apos;%1&apos; jest plikiem tylko do odczytu</translation>
</message>
<message>
<source>New session</source>
<translation>Nowa sesja</translation>
</message>
<message>
<source>Open session</source>
<translation>Otwórz sesję</translation>
</message>
<message>
<source>Session</source>
<translation>Sesja</translation>
</message>
<message>
<source>Session name</source>
<translation>Nazwa sesji</translation>
</message>
<message>
<source>Save all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Rename</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save session as...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Go to file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Zoom In</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Zoom Out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Zoom 100%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fullscreen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>For&amp;mat</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Open with charset...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Set charset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Docks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Toolbars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Cursor position</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File full name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Current character set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Lines count</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File &apos;%1&apos; doesn&apos;t exist</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Lines: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line: %1, Col: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>JuffMW</name>
<message>
<source>About Qt</source>
<translation>О Qt</translation>
</message>
<message>
<source>Open file</source>
<translation>Otwórz plik</translation>
</message>
<message>
<source>Open files</source>
<translation>Otwórz pliki</translation>
</message>
<message>
<source>Go to line</source>
<translation>Idź do linii</translation>
</message>
<message>
<source>The document </source>
<translation>Dokument </translation>
</message>
<message>
<source> has been modified.
Do you want to save your changes?</source>
<translation> został zmodyfikowany.
Czy chcesz zachować swoje zmiany?</translation>
</message>
<message>
<source>Close document</source>
<translation>Zamknij dokument</translation>
</message>
<message>
<source>Save %1 as...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Rename file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Input new file name:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>JumpToFileDlg</name>
<message>
<source>Select file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MainSettingsPage</name>
<message>
<source>Show session dialog</source>
<translation type="obsolete">Pokaż dialog sesji</translation>
</message>
<message>
<source>Open empty session</source>
<translation type="obsolete">Otwórz pustą sesję</translation>
</message>
<message>
<source>On program start</source>
<translation type="obsolete">Na starcie programu</translation>
</message>
<message>
<source>Auto save every</source>
<translation type="obsolete">Autozapis co</translation>
</message>
<message>
<source> minute(s)</source>
<translation type="obsolete"> minut (a,ty)</translation>
</message>
<message>
<source>Use existing instance of application when open files</source>
<translation>Użyj uruchomionej kopii programu gdy otwierzasz pliki</translation>
</message>
<message>
<source>Open files in existing instance</source>
<translation>Otwórz pliki w uruchomionej kopii programu</translation>
</message>
<message>
<source>Make backup copy when save file</source>
<translation>Wykonaj kopię zapasową przy zapisie</translation>
</message>
<message>
<source>Save session when close</source>
<translation type="obsolete">Zapisz sesję przy wyjściu</translation>
</message>
<message>
<source>Open last saved session</source>
<translation type="obsolete">Otwórz ostatnio zapisaną sesję</translation>
</message>
<message>
<source>Sync &apos;Open&apos; dialog to current doc&apos;s dir</source>
<translation>Synchronizacja dialogu &quot;Otwórz&quot; z aktualnym katalogiem dokumentów</translation>
</message>
<message>
<source>Opening</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Saving</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Strip trailing spaces</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Closing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Exit after closing the last document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Language</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PluginPage</name>
<message>
<source>Enabled</source>
<translation>Włączone</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectTree</name>
<message>
<source>Open file</source>
<translation>Otwórz plik</translation>
</message>
<message>
<source>Project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Remove from project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<source>&amp;View</source>
<translation type="obsolete">&amp;Widok</translation>
</message>
<message>
<source>Noname</source>
<translation type="obsolete">Bez nazwy</translation>
</message>
<message>
<source>Confirmation</source>
<translation type="obsolete">Potwierdzenie</translation>
</message>
<message>
<source>Replace this text?</source>
<translation type="obsolete">Zastąpić ten tekst?</translation>
</message>
<message>
<source>About</source>
<translation>O programie</translation>
</message>
<message>
<source>Simple text editor with syntax highlighting</source>
<translation type="obsolete">Prosty edytor tekstu ze składnią podświetlania</translation>
</message>
<message>
<source>Polish translation</source>
<translation>Polskie tłumaczenie</translation>
</message>
<message>
<source>German translation</source>
<translation>Niemieckie tłumaczenie</translation>
</message>
<message>
<source>French translation</source>
<translation>Francuskie tłumaczenie</translation>
</message>
<message>
<source>Brazilian Portuguese translation</source>
<translation>Brazylijskie portugalskie tłumaczenie</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Edycja</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Charset</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kodowanie</translation>
</message>
<message>
<source>Recent files</source>
<translation type="obsolete">Ostatnio otwarte pliki</translation>
</message>
<message>
<source>Session</source>
<translation type="obsolete">Sesja</translation>
</message>
<message>
<source>The search has reached the beginning of file.
Continue from the end?</source>
<translation type="obsolete">Wyszukiwanie osiągnęło początek pliku.
Rozpocząć od końca?</translation>
</message>
<message>
<source>The search has reached the end of file.
Continue from the beginning?</source>
<translation type="obsolete">Wyszukiwanie osiągnęło koniec pliku.
Rozpocząć od początku?</translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="obsolete">Znajdź</translation>
</message>
<message>
<source>New</source>
<translation type="obsolete">Nowy</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Otwórz</translation>
</message>
<message>
<source>Save</source>
<translation type="obsolete">Zapisz</translation>
</message>
<message>
<source>Save as</source>
<translation type="obsolete">Zapisz jako</translation>
</message>
<message>
<source>Close</source>
<translation type="obsolete">Zamknij</translation>
</message>
<message>
<source>Close all</source>
<translation type="obsolete">Zamknij wszystko</translation>
</message>
<message>
<source>Exit</source>
<translation type="obsolete">Wyjdź</translation>
</message>
<message>
<source>New session</source>
<translation type="obsolete">Nowa sesja</translation>
</message>
<message>
<source>Open session</source>
<translation type="obsolete">Otwórz sesję</translation>
</message>
<message>
<source>Save session</source>
<translation type="obsolete">Zapisz sesję</translation>
</message>
<message>
<source>Save session as</source>
<translation type="obsolete">Zapisz sesję jako</translation>
</message>
<message>
<source>Undo</source>
<translation type="obsolete">Cofnij</translation>
</message>
<message>
<source>Redo</source>
<translation type="obsolete">Przywróć</translation>
</message>
<message>
<source>Cut</source>
<translation type="obsolete">Wytnij</translation>
</message>
<message>
<source>Copy</source>
<translation type="obsolete">Kopiuj</translation>
</message>
<message>
<source>Paste</source>
<translation type="obsolete">Wklej</translation>
</message>
<message>
<source>Find next</source>
<translation type="obsolete">Znajdź następny</translation>
</message>
<message>
<source>Find previous</source>
<translation type="obsolete">Znajdź poprzedni</translation>
</message>
<message>
<source>Replace</source>
<translation type="obsolete">Zastąp</translation>
</message>
<message>
<source>Go to line</source>
<translation type="obsolete">Idź do linii</translation>
</message>
<message>
<source>Show line numbers</source>
<translation type="obsolete">Pokaż numery linii</translation>
</message>
<message>
<source>Add/Remove marker</source>
<translation type="obsolete">Dodaj/Usuń znacznik</translation>
</message>
<message>
<source>Next marker</source>
<translation type="obsolete">Następny znacznik</translation>
</message>
<message>
<source>Previous marker</source>
<translation type="obsolete">Poprzedni znacznik</translation>
</message>
<message>
<source>Remove all markers</source>
<translation type="obsolete">Usuń wszystkie znaczniki</translation>
</message>
<message>
<source>Settings</source>
<translation type="obsolete">Ustawienia</translation>
</message>
<message>
<source>About Qt</source>
<translation type="obsolete">О Qt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Markers</source>
<translation type="obsolete">&amp;Znaczniki</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Syntax</source>
<translation type="obsolete">&amp;Składnia</translation>
</message>
<message>
<source>Reload</source>
<translation type="obsolete">Wczytaj ponownie</translation>
</message>
<message>
<source>Print</source>
<translation type="obsolete">Drukuj</translation>
</message>
<message>
<source>Advanced text editor</source>
<translation>Zaawansowany edytor tekstu</translation>
</message>
<message>
<source>Authors</source>
<translation>Autorzy</translation>
</message>
<message>
<source>Thanks</source>
<translation>Podziękowania</translation>
</message>
<message>
<source>License</source>
<translation>Licencja</translation>
</message>
<message>
<source>Keep syntax highlighting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Keep background color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Always wrap text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Syntax highlighting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Line endings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>SymbolBrowser plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>XML Formatter plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Sort plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Czech translation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Slovak translation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Chinese Simplified translation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Packaging, testing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Testing, design ideas, feature requests</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Patches, Mac OS X port</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Patches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Application icon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Website</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Translations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>auto-detect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Czech</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>German</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>English</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>French</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Polish</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Portuguese</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Russian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Spanish</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Slovak</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Chinese (simplified)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Untitled %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QSciSettings</name>
<message>
<source>Current line color</source>
<translation type="obsolete">Podświetlenie bieżącej linii</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QsciLexerASM</name>
<message>
<source>Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Comment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Operator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Identifier</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>CPU Instruction</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Math Instruction</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Register</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Directive</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Directive Operand</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Comment Block</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Character</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>String EOL</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Extended Instruction</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QsciLexerAda</name>
<message>
<source>Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Comment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Illegal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Character</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Unfinished Character</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Unfinished String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Identifier</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Keyword</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Delimiter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QsciLexerHaskell</name>
<message>
<source>Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Comment Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Comment Block 1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Comment Block 2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Comment Block 3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Module</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Character</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Capital</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Identifier</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Class</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Keyword</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Data</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Instance</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Operator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QsciLexerLisp</name>
<message>
<source>Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Comment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Multiline Comment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Unfinished String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Identifier</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Operator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Special</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Keyword</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Keyword 2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QsciLexerNSIS</name>
<message>
<source>Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Comment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Double-quoted String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left-quoted String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right-quoted String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Function</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Variable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>User Defined</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Section Definition</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Subsection Definition</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>IFDEF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Macro</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>String Variable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Section Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Function Definition</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Comment Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SciDoc</name>
<message>
<source>Can&apos;t open file for writing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SciDocEngine</name>
<message>
<source>&amp;Syntax</source>
<translation type="obsolete">&amp;Składnia</translation>
</message>
<message>
<source>Add/Remove marker</source>
<translation>Dodaj/Usuń znacznik</translation>
</message>
<message>
<source>Next marker</source>
<translation>Następny znacznik</translation>
</message>
<message>
<source>Previous marker</source>
<translation>Poprzedni znacznik</translation>
</message>
<message>
<source>Remove all markers</source>
<translation>Usuń wszystkie znaczniki</translation>
</message>
<message>
<source>Current line highlighting color</source>
<translation>Kolor aktualnej podświetlonej linii</translation>
</message>
<message>
<source>Markers color</source>
<translation>Kolor znacznika</translation>
</message>
<message>
<source>Display line numbers</source>
<translation>Pokaż numery linii</translation>
</message>
<message>
<source>Win</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Mac</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Unix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>UPPER CASE</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>lower case</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Move line up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Move line down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Duplicate text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Remove lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Remove the beginning of the line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Remove the end of the line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Comment lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Comment block</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Unindent lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Insert &apos;Tab&apos; character</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Wrap words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show whitespaces and TABs</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show ends of lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fold/Unfold all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Printing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File types</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Matching brace background color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Indents color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Whitespace symbols color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SearchComboBox</name>
<message>
<source>%1 of %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SearchEngine</name>
<message>
<source>Replace</source>
<translation>Zastąp</translation>
</message>
<message>
<source>Replacement finished (%1 replacements were made)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SearchPopup</name>
<message>
<source>Find:</source>
<translation>Znajdź:</translation>
</message>
<message>
<source>Find next</source>
<translation>Znajdź następny</translation>
</message>
<message>
<source>Find previous</source>
<translation>Znajdź poprzedni</translation>
</message>
<message>
<source>Replace:</source>
<translation>Zastąp:</translation>
</message>
<message>
<source>Case sensitive</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Plain text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Whole words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Regexp</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Replace previous</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Replace next</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Replace all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SelectFilesDlg</name>
<message>
<source>Select files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Select all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do not save</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do not close</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Please select files you&apos;d like to save.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save all</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SessionDlg</name>
<message>
<source>Session manager</source>
<translation>Menadżer sesji</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Nazwa</translation>
</message>
<message>
<source>Open session</source>
<translation>Otwórz sesję</translation>
</message>
<message>
<source>New session</source>
<translation>Nowa sesja</translation>
</message>
<message>
<source>Remove selected session</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SettingsDlg</name>
<message>
<source>Settings</source>
<translation>Ustawienia</translation>
</message>
<message>
<source>Apply</source>
<translation>Zatwierdź</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
<message>
<source>General</source>
<translation>Główne</translation>
</message>
<message>
<source>Editor</source>
<translation>Edytor</translation>
</message>
<message>
<source>Charsets</source>
<translation>Kodowanie</translation>
</message>
<message>
<source>View</source>
<translation>Widok</translation>
</message>
<message>
<source>Autocompletion</source>
<translation>Autozakończenie</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default font color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default background color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Selection background color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SyntaxesSettingsPage</name>
<message>
<source>Check all</source>
<translation type="obsolete">Zaznacz wszystko</translation>
</message>
<message>
<source>Uncheck all</source>
<translation type="obsolete">Odznacz wszystko</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabBar</name>
<message>
<source>Copy file name to clipboard</source>
<translation type="obsolete">Kopiuj nazwę pliku do schowka</translation>
</message>
<message>
<source>Copy full file path to clipboard</source>
<translation type="obsolete">Kopiuj pełną ścieżkę pliku do schowka</translation>
</message>
<message>
<source>Copy file directory path to clipboard</source>
<translation type="obsolete">Kopiuj ścieżkę katalogu do schowka</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ViewSettingsPage</name>
<message>
<source>Icons theme</source>
<translation>Temat ikon</translation>
</message>
<message>
<source>Toolbar icons size</source>
<translation>Rozmiar ikon paska narzędzi</translation>
</message>
<message>
<source>Tabs position</source>
<translation>Pozycja zakładek</translation>
</message>
<message>
<source>Icons only</source>
<translation>Tylko ikony</translation>
</message>
<message>
<source>Text only</source>
<translation>Tylko tekst</translation>
</message>
<message>
<source>Text beside the icon</source>
<translation>Tekst obok ikon</translation>
</message>
<message>
<source>Text under the icon</source>
<translation>Tekst pod ikonami</translation>
</message>
<message>
<source>North</source>
<translation>Północ</translation>
</message>
<message>
<source>South</source>
<translation>Południe</translation>
</message>
<message>
<source>West</source>
<translation>Zachód</translation>
</message>
<message>
<source>East</source>
<translation>Wschód</translation>
</message>
<message>
<source>Toolbar style</source>
<translation>Styl paska narzędzi</translation>
</message>
<message>
<source>16</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>24</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>32</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Fullscreen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Hide tool bar in fullscreen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Hide status bar in fullscreen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
</TS>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.