Permalink
Browse files

Updated translations

 • Loading branch information...
1 parent 6369f0a commit 2bef0342cc3da4c306af5f0d62e47db187569043 @Mezomish committed Feb 1, 2012
Showing with 3,120 additions and 1,530 deletions.
 1. +1 −0 cmake/FileSets.cmake
 2. +208 −164 l10n/juffed_cs.ts
 3. +1,453 −0 l10n/juffed_da.ts
 4. +74 −30 l10n/juffed_de.ts
 5. +230 −206 l10n/juffed_fr.ts
 6. +235 −227 l10n/juffed_pl.ts
 7. +220 −223 l10n/juffed_pt.ts
 8. +92 −52 l10n/juffed_ru.ts
 9. +157 −145 l10n/juffed_sk.ts
 10. +236 −250 l10n/juffed_sp.ts
 11. +214 −233 l10n/juffed_zh.ts
View
1 cmake/FileSets.cmake
@@ -176,6 +176,7 @@ SET ( juffed_app_RESOURCES
)
SET ( juffed_TS
+ l10n/juffed_da.ts
l10n/juffed_de.ts
l10n/juffed_fr.ts
l10n/juffed_pl.ts
View
372 l10n/juffed_cs.ts
@@ -17,7 +17,7 @@
</message>
<message>
<source>Thanks</source>
- <translation>Díky</translation>
+ <translation>Poděkování</translation>
</message>
<message>
<source>Authors</source>
@@ -98,7 +98,7 @@
</message>
<message>
<source>The file &apos;%1&apos; was deleted or renamed.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Soubor &apos;%1&apos; byl smazán nebo přejmenován.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -153,7 +153,7 @@ namísto pouze jednoho prázdného místa</translation>
</message>
<message>
<source> symbols</source>
- <translation> Znaky</translation>
+ <translation> Symboly</translation>
</message>
<message>
<source>Show indents</source>
@@ -314,7 +314,7 @@ namísto pouze jednoho prázdného místa</translation>
</message>
<message>
<source>Line endings</source>
- <translation>Konec řádku</translation>
+ <translation>Konce řádku</translation>
</message>
<message>
<source>Markers</source>
@@ -550,14 +550,14 @@ Chcete pokračovat?</translation>
</message>
<message>
<source>Close all other tabs</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Zavřít všechny ostatní karty</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Juff::TabWidget</name>
<message>
<source>Documents list</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Seznam dokumentů</translation>
</message>
<message>
<source>Copy file name to clipboard</source>
@@ -573,11 +573,11 @@ Chcete pokračovat?</translation>
</message>
<message>
<source>Move to the right panel</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Přesunout do pravého panelu</translation>
</message>
<message>
<source>Move to the left panel</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Přesunout do levého panelu</translation>
</message>
<message>
<source>Close all</source>
@@ -608,7 +608,7 @@ Chcete pokračovat?</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>&amp;Hledání</translation>
</message>
<message>
<source>Fo&amp;rmat</source>
@@ -624,15 +624,15 @@ Chcete pokračovat?</translation>
</message>
<message>
<source>Charset</source>
- <translation>Soubor znaků</translation>
+ <translation>Znaková sada</translation>
</message>
<message>
<source>Open with charset...</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Otevřít se znakovou sadou...</translation>
</message>
<message>
<source>Set charset</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nastavit znakovou sadu</translation>
</message>
<message>
<source>Cursor position</source>
@@ -644,7 +644,7 @@ Chcete pokračovat?</translation>
</message>
<message>
<source>Current character set</source>
- <translation>Nynější soubor znaků</translation>
+ <translation>Nynější znaková sada</translation>
</message>
<message>
<source>Lines count</source>
@@ -676,7 +676,7 @@ Chcete pokračovat?</translation>
</message>
<message>
<source>Rename</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Přejmenovat</translation>
</message>
<message>
<source>Close</source>
@@ -696,11 +696,11 @@ Chcete pokračovat?</translation>
</message>
<message>
<source>Undo</source>
- <translation>Znovu</translation>
+ <translation>Zpět</translation>
</message>
<message>
<source>Redo</source>
- <translation>Zpět</translation>
+ <translation>Znovu</translation>
</message>
<message>
<source>Cut</source>
@@ -740,35 +740,35 @@ Chcete pokračovat?</translation>
</message>
<message>
<source>Display line numbers</source>
- <translation>Ukázat čísla řádků</translation>
+ <translation type="obsolete">Zobrazit čísla řádků</translation>
</message>
<message>
<source>Wrap words</source>
- <translation>Zalomit slova</translation>
+ <translation type="obsolete">Zalomit slova</translation>
</message>
<message>
<source>Show whitespaces and TABs</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation type="obsolete">Ukázat mezery a zarážky</translation>
</message>
<message>
<source>Show ends of lines</source>
- <translation>Ukázat konec řádku</translation>
+ <translation type="obsolete">Ukázat konce řádku</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom In</source>
- <translation>Zvětšit</translation>
+ <translation>Přiblížit</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom Out</source>
- <translation>Zmenšit</translation>
+ <translation>Oddálit</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom 100%</source>
<translation>Obvyklá velikost zvětšení</translation>
</message>
<message>
<source>Fullscreen</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Celá obrazovka</translation>
</message>
<message>
<source>Settings</source>
@@ -806,6 +806,30 @@ Chcete pokračovat?</translation>
<source>File &apos;%1&apos; is read-only</source>
<translation>Soubor &apos;%1&apos; je pouze pro čtení</translation>
</message>
+ <message>
+ <source>New session</source>
+ <translation>Nové sezení</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Open session</source>
+ <translation>Otevřít sezení</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Save session as...</source>
+ <translation>Uložit sezení jako...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Toolbars</source>
+ <translation>Nástrojové pruhy</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Session</source>
+ <translation>Sezení</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Session name</source>
+ <translation>Název sezení</translation>
+ </message>
</context>
<context>
<name>JuffMW</name>
@@ -845,18 +869,18 @@ Chcete uložit změny?</translation>
</message>
<message>
<source>Rename file</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Přejmenovat soubor</translation>
</message>
<message>
<source>Input new file name:</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Zadat nový název souboru:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>JumpToFileDlg</name>
<message>
<source>Select file</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Vybrat soubor</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -907,19 +931,19 @@ Chcete uložit změny?</translation>
</message>
<message>
<source>Opening</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Otevírání</translation>
</message>
<message>
<source>Saving</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Ukládání</translation>
</message>
<message>
<source>Closing</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Zavírání</translation>
</message>
<message>
<source>Language</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Jazyk</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -940,19 +964,19 @@ Chcete uložit změny?</translation>
<name>ProjectTree</name>
<message>
<source>Project</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Open file</source>
<translation>Otevřít soubor</translation>
</message>
<message>
<source>Remove from project</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Odstranit z projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Documents</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Dokumenty</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -1311,35 +1335,35 @@ Chcete uložit změny?</translation>
</message>
<message>
<source>Patches</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Záplaty</translation>
</message>
<message>
<source>Packaging, testing</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Balení, zkoušení</translation>
</message>
<message>
<source>SymbolBrowser plugin</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Přídavný modul prohlížeče symbolů</translation>
</message>
<message>
<source>XML Formatter plugin</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Přídavný modul formátovače XML</translation>
</message>
<message>
<source>Sort plugin</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Přídavný modul pro třídění</translation>
</message>
<message>
<source>Slovak translation</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Překlad do slovenštiny</translation>
</message>
<message>
<source>Testing, design ideas, feature requests</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Zkoušení, nápady ohledně návrhu, požadavky na vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<source>Patches, Mac OS X port</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Záplaty, přenesení na Mac OS X</translation>
</message>
<message>
<source>Authors</source>
@@ -1355,401 +1379,405 @@ Chcete uložit změny?</translation>
</message>
<message>
<source>Thanks</source>
- <translation>Díky</translation>
+ <translation>Poděkování</translation>
</message>
<message>
<source>License</source>
<translation>Povolení</translation>
</message>
<message>
<source>auto-detect</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Určit automaticky</translation>
</message>
<message>
<source>Czech</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Český</translation>
</message>
<message>
<source>German</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Německý</translation>
</message>
<message>
<source>English</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Anglický</translation>
</message>
<message>
<source>French</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Francouzský</translation>
</message>
<message>
<source>Polish</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Polský</translation>
</message>
<message>
<source>Portuguese</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Portugalský</translation>
</message>
<message>
<source>Russian</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Ruský</translation>
</message>
<message>
<source>Spanish</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Španělský</translation>
</message>
<message>
<source>Slovak</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Slovenský</translation>
</message>
<message>
<source>Chinese (simplified)</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Čínský (zjednodušená čínština)</translation>
</message>
<message>
<source>Noname %1</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation type="obsolete">Bezejmenný %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Untitled %1</source>
+ <translation>Bezejmenný %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QSciSettings</name>
<message>
<source>QSciSettings</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation type="obsolete">Nastavení QSci</translation>
</message>
<message>
<source>Indents color</source>
- <translation>Barva odsazení</translation>
+ <translation type="obsolete">Barva odsazení</translation>
</message>
<message>
<source>Matching brace</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation type="obsolete">Odpovídající závorky</translation>
</message>
<message>
<source>Current line color</source>
- <translation>Barva zvýraznění nynějšího řádku</translation>
+ <translation type="obsolete">Barva zvýraznění nynějšího řádku</translation>
</message>
<message>
<source>foreground color:</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation type="obsolete">Barva popředí:</translation>
</message>
<message>
<source>background color:</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation type="obsolete">Barva pozadí:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QsciLexerASM</name>
<message>
<source>Default</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Výchozí</translation>
</message>
<message>
<source>Comment</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Poznámka</translation>
</message>
<message>
<source>Number</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Číslo</translation>
</message>
<message>
<source>String</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Řetězec</translation>
</message>
<message>
<source>Operator</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Operátor</translation>
</message>
<message>
<source>Identifier</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Identifikátor</translation>
</message>
<message>
<source>CPU Instruction</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Instrukce pro CPU</translation>
</message>
<message>
<source>Math Instruction</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Matematická instrukce</translation>
</message>
<message>
<source>Register</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Registr</translation>
</message>
<message>
<source>Directive</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Směrnice</translation>
</message>
<message>
<source>Directive Operand</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Operand směrnice</translation>
</message>
<message>
<source>Comment Block</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Blok poznámky</translation>
</message>
<message>
<source>Character</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Znak</translation>
</message>
<message>
<source>String EOL</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Řetězec EOL (konec řádku)</translation>
</message>
<message>
<source>Extended Instruction</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Rozšířená instrukce</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QsciLexerAda</name>
<message>
<source>Default</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Výchozí</translation>
</message>
<message>
<source>Comment</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Poznámka</translation>
</message>
<message>
<source>Illegal</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nedovolený</translation>
</message>
<message>
<source>Character</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Znak</translation>
</message>
<message>
<source>Unfinished Character</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nedokončený znak</translation>
</message>
<message>
<source>String</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Řetězec</translation>
</message>
<message>
<source>Unfinished String</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nedokončený řetězec</translation>
</message>
<message>
<source>Identifier</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Identifikátor</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Štítek</translation>
</message>
<message>
<source>Number</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Číslo</translation>
</message>
<message>
<source>Keyword</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Klíčové slovo</translation>
</message>
<message>
<source>Delimiter</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Oddělovač</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QsciLexerHaskell</name>
<message>
<source>Default</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Výchozí</translation>
</message>
<message>
<source>Comment Line</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Poznámkový řádek</translation>
</message>
<message>
<source>Comment Block 1</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Poznámkový blok 1</translation>
</message>
<message>
<source>Comment Block 2</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Poznámkový blok 2</translation>
</message>
<message>
<source>Comment Block 3</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Poznámkový blok 3</translation>
</message>
<message>
<source>Module</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Modul</translation>
</message>
<message>
<source>Character</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Znak</translation>
</message>
<message>
<source>String</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Řetězec</translation>
</message>
<message>
<source>Capital</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Velké písmeno</translation>
</message>
<message>
<source>Identifier</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Identifikátor</translation>
</message>
<message>
<source>Class</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Třída</translation>
</message>
<message>
<source>Number</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Číslo</translation>
</message>
<message>
<source>Keyword</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Klíčové slovo</translation>
</message>
<message>
<source>Data</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Data</translation>
</message>
<message>
<source>Import</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Zavést</translation>
</message>
<message>
<source>Instance</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Instance</translation>
</message>
<message>
<source>Operator</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Operátor</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QsciLexerLisp</name>
<message>
<source>Default</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Výchozí</translation>
</message>
<message>
<source>Comment</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Poznámka</translation>
</message>
<message>
<source>Multiline Comment</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Víceřádková poznámka</translation>
</message>
<message>
<source>Symbol</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Symbol</translation>
</message>
<message>
<source>String</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Řetězec</translation>
</message>
<message>
<source>Unfinished String</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nedokončený řetězec</translation>
</message>
<message>
<source>Identifier</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Identifikátor</translation>
</message>
<message>
<source>Operator</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Operátor</translation>
</message>
<message>
<source>Special</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Speciální</translation>
</message>
<message>
<source>Number</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Číslo</translation>
</message>
<message>
<source>Keyword</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Klíčové slovo</translation>
</message>
<message>
<source>Keyword 2</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Klíčové slovo 2</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QsciLexerNSIS</name>
<message>
<source>Default</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Výchozí</translation>
</message>
<message>
<source>Comment</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Poznámka</translation>
</message>
<message>
<source>Double-quoted String</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Řetězec s dvojitými uvozovkami</translation>
</message>
<message>
<source>Left-quoted String</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Řetězec s uvozovkami vlevo</translation>
</message>
<message>
<source>Right-quoted String</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Řetězec s uvozovkami vpravo</translation>
</message>
<message>
<source>Function</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Funkce</translation>
</message>
<message>
<source>Variable</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Proměnná</translation>
</message>
<message>
<source>Label</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Štítek</translation>
</message>
<message>
<source>User Defined</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Stanoveno uživatelem</translation>
</message>
<message>
<source>Section Definition</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Vymezení části</translation>
</message>
<message>
<source>Subsection Definition</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Vymezení podčásti</translation>
</message>
<message>
<source>IFDEF</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>IFDEF</translation>
</message>
<message>
<source>Macro</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Makro</translation>
</message>
<message>
<source>String Variable</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Proměnná řetězce</translation>
</message>
<message>
<source>Number</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Číslo</translation>
</message>
<message>
<source>Section Group</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Skupina části</translation>
</message>
<message>
<source>Page</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Strana</translation>
</message>
<message>
<source>Function Definition</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Vymezení funkce</translation>
</message>
<message>
<source>Comment Box</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Poznámkové pole</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -1775,31 +1803,31 @@ Chcete uložit změny?</translation>
</message>
<message>
<source>Move line up</source>
- <translation>Posunout řádek nahoru</translation>
+ <translation>Přesunout řádek nahoru</translation>
</message>
<message>
<source>Move line down</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Přesunout řádek dolů</translation>
</message>
<message>
<source>Duplicate text</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Zdvojit text</translation>
</message>
<message>
<source>Remove lines</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Odstranit řádky</translation>
</message>
<message>
<source>Comment lines</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Opatřit řádky poznámkami</translation>
</message>
<message>
<source>Comment block</source>
<translation>Opatřit blok poznámkou</translation>
</message>
<message>
<source>Unindent lines</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Zrušit odsazení řádků</translation>
</message>
<message>
<source>Win</source>
@@ -1815,19 +1843,19 @@ Chcete uložit změny?</translation>
</message>
<message>
<source>Remove the beginning of the line</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Odstranit začátek řádku</translation>
</message>
<message>
<source>Remove the end of the line</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Odstranit konec řádku</translation>
</message>
<message>
<source>Insert &apos;Tab&apos; character</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Vložit znak zarážky</translation>
</message>
<message>
<source>Fold/Unfold all</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Složit/Rozbalit vše</translation>
</message>
<message>
<source>Add/Remove marker</source>
@@ -1871,14 +1899,30 @@ Chcete uložit změny?</translation>
</message>
<message>
<source>Whitespace symbols color</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Barva symbolů mezer</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Display line numbers</source>
+ <translation>Zobrazit čísla řádků</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Wrap words</source>
+ <translation>Zalomit slova</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Show whitespaces and TABs</source>
+ <translation>Ukázat mezery a zarážky</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Show ends of lines</source>
+ <translation>Ukázat konce řádku</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SearchComboBox</name>
<message>
<source>%1 of %2</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>%1 z %2</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -1912,23 +1956,23 @@ Chcete uložit změny?</translation>
</message>
<message>
<source>Replace all</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nahradit vše</translation>
</message>
<message>
<source>Find next</source>
<translation>Najít další</translation>
</message>
<message>
<source>Replace next</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nahradit další</translation>
</message>
<message>
<source>Find previous</source>
<translation>Najít předchozí</translation>
</message>
<message>
<source>Replace previous</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nahradit předchozí</translation>
</message>
<message>
<source>Replace:</source>
@@ -1944,7 +1988,7 @@ Chcete uložit změny?</translation>
</message>
<message>
<source>Regexp</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Regulérní výraz</translation>
</message>
<message>
<source>Case sensitive</source>
@@ -1955,27 +1999,27 @@ Chcete uložit změny?</translation>
<name>SelectFilesDlg</name>
<message>
<source>Select files</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Vybrat soubory</translation>
</message>
<message>
<source>Select all</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Vybrat vše</translation>
</message>
<message>
<source>Please select files you&apos;d like to save.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Vyberte, prosím, soubory, které chcete uložit.</translation>
</message>
<message>
<source>Save selected</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Uložit vybrané</translation>
</message>
<message>
<source>Do not save</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Neukládat</translation>
</message>
<message>
<source>Do not close</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nezavírat</translation>
</message>
<message>
<source>Save all</source>
@@ -2053,11 +2097,11 @@ Chcete uložit změny?</translation>
</message>
<message>
<source>Charsets</source>
- <translation>Soubory znaků</translation>
+ <translation>Znakové sady</translation>
</message>
<message>
<source>Colors</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Barvy</translation>
</message>
<message>
<source>Default font color</source>
@@ -2076,11 +2120,11 @@ Chcete uložit změny?</translation>
<name>SyntaxesSettingsPage</name>
<message>
<source>Check all</source>
- <translation>Zapnout vše</translation>
+ <translation type="obsolete">Zapnout vše</translation>
</message>
<message>
<source>Uncheck all</source>
- <translation>Vypnout vše</translation>
+ <translation type="obsolete">Vypnout vše</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -2151,15 +2195,15 @@ Chcete uložit změny?</translation>
</message>
<message>
<source>Fullscreen</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Celá obrazovka</translation>
</message>
<message>
<source>Hide tool bar in fullscreen</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Skrýt panel s nástroji v režimu celé obrazovky</translation>
</message>
<message>
<source>Hide status bar in fullscreen</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Skrýt stavový řádek v režimu celé obrazovky</translation>
</message>
</context>
</TS>
View
1,453 l10n/juffed_da.ts
@@ -0,0 +1,1453 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE TS>
+<TS version="2.0" language="da_DK">
+<context>
+ <name>AboutDlg</name>
+ <message>
+ <source>Close</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>About</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Authors</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Plugins</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Translations</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Thanks</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>License</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>AutocompletePage</name>
+ <message>
+ <source>Use current document</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Use API files</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Replace word</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Case sensitive</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Threshold</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source> symbol(s)</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>CharsetsSettingsPage</name>
+ <message>
+ <source>Check all</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Uncheck all</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Document</name>
+ <message>
+ <source>The file &apos;%1&apos; was modified by external program.</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>What do you want to do?</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Warning</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Save current</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Reload from disk</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Ignore</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The file &apos;%1&apos; was deleted or renamed.</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>EditorSettingsPage</name>
+ <message>
+ <source>Font</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Size</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Indents</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Tabstop width</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Replace tabs with spaces</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>If &quot;Replace tabs with spaces&quot; option is checked,
+the current option lets backspace key to remove the
+whole indent instead of removind single whitespace</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Backspace removes indent</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Line length indicator</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source> symbols</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>FileTypesPage</name>
+ <message>
+ <source>Highlighting:</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>File name patterns:</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>+</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>-</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>First line patterns:</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>New file name pattern</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Information</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>No file type is selected</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>New first line pattern</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Juff</name>
+ <message>
+ <source>&amp;Syntax</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Line endings</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Markers</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Juff::TabBar</name>
+ <message>
+ <source>Close</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Close all</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Close all other tabs</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Juff::TabWidget</name>
+ <message>
+ <source>Documents list</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Close all</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Copy file name to clipboard</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Copy full file path to clipboard</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Copy file directory path to clipboard</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Move to the right panel</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Move to the left panel</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>JuffEd</name>
+ <message>
+ <source>&amp;New</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Open</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Save</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Save as</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Save all</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Reload</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Rename</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Close</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Close All</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Print</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Exit</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>New session</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Open session</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Save session as...</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Undo</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Redo</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cut</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Copy</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Paste</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Find</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Find next</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Find previous</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Replace</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Go to line</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Go to file</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Zoom In</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Zoom Out</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Zoom 100%</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Fullscreen</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Settings</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>About</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>About Qt</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;File</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Edit</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;View</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Search</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>For&amp;mat</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Tools</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Help</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Recent files</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Charset</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Open with charset...</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Set charset</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Docks</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Toolbars</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Session</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cursor position</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>File full name</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Current character set</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Lines count</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Session name</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>File &apos;%1&apos; doesn&apos;t exist</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>File &apos;%1&apos; is read-only</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Lines: %1</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Line: %1, Col: %2</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>JuffMW</name>
+ <message>
+ <source>About Qt</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Open file</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Open files</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Save %1 as...</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Rename file</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Input new file name:</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Go to line</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The document </source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source> has been modified.
+Do you want to save your changes?</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Close document</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>JumpToFileDlg</name>
+ <message>
+ <source>Select file</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>MainSettingsPage</name>
+ <message>
+ <source>Opening</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Use existing instance of application when open files</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Open files in existing instance</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Sync &apos;Open&apos; dialog to current doc&apos;s dir</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Saving</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Make backup copy when save file</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Strip trailing spaces</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Closing</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Exit after closing the last document</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Language</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>PluginPage</name>
+ <message>
+ <source>Enabled</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ProjectTree</name>
+ <message>
+ <source>Project</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Open file</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Remove from project</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Documents</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QObject</name>
+ <message>
+ <source>Keep syntax highlighting</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Keep background color</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Always wrap text</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Syntax highlighting</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Line endings</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>About</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Advanced text editor</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>SymbolBrowser plugin</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>XML Formatter plugin</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Sort plugin</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>German translation</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Czech translation</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Slovak translation</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>French translation</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Polish translation</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Brazilian Portuguese translation</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Chinese Simplified translation</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Packaging, testing</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Testing, design ideas, feature requests</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Patches, Mac OS X port</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Patches</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Application icon</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Website</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Authors</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Plugins</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Translations</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Thanks</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>License</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>auto-detect</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Czech</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>German</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>English</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>French</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Polish</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Portuguese</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Russian</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Spanish</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Slovak</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Chinese (simplified)</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Untitled %1</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QsciLexerASM</name>
+ <message>
+ <source>Default</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Comment</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Number</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>String</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Operator</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Identifier</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>CPU Instruction</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Math Instruction</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Register</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Directive</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Directive Operand</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Comment Block</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Character</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>String EOL</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Extended Instruction</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QsciLexerAda</name>
+ <message>
+ <source>Default</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Comment</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Illegal</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Character</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unfinished Character</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>String</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unfinished String</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Identifier</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Label</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Number</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Keyword</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Delimiter</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QsciLexerHaskell</name>
+ <message>
+ <source>Default</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Comment Line</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Comment Block 1</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Comment Block 2</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Comment Block 3</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Module</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Character</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>String</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Capital</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Identifier</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Class</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Number</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Keyword</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Data</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Import</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Instance</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Operator</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QsciLexerLisp</name>
+ <message>
+ <source>Default</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Comment</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Multiline Comment</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Symbol</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>String</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unfinished String</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Identifier</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Operator</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Special</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Number</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Keyword</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Keyword 2</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QsciLexerNSIS</name>
+ <message>
+ <source>Default</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Comment</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Double-quoted String</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Left-quoted String</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Right-quoted String</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Function</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Variable</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Label</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>User Defined</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Section Definition</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Subsection Definition</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>IFDEF</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Macro</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>String Variable</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Number</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Section Group</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Page</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Function Definition</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Comment Box</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>SciDoc</name>
+ <message>
+ <source>Can&apos;t open file for writing</source>
+ <translation