Skip to content
Projelerimde kullandığım OOP
PHP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
class.myOOP.php
example.php

README.md

MyOOP

Projelerimde kullandığım OOP Kendi geliştirdiğim projeler için kullandığım ve çok işime yarayan bir sınıfı paylaşmak istiyorum.

Kurulum;

require_once 'class.myOOP.php'; $myOOPConfig = ['host' => 'localhost','database' => 'veritabaniadi','username' => 'kullaniciadi','password' => 'sifre']; $db = new myOOP($myOOPConfig);

Kullanım Örnekleri;

#SELECT İŞLEMİ $row = $db->select("##tabloAdi##","##Where##","select","##order##"); Örnek : $row = $db->select("uyeler","durum='1'","select","order by id desc");

#INSERT İŞLEMİ $array = array( "isim" => "Muhammed", "soyisim" => "Aziz", "tarih" => date("Y-m-d") ); $db->insert("uyeler,$array");

#UPDATE İŞLEMİ $array = array( "isim" => "Muhammed", "soyisim" => "Aziz", "tarih" => date("Y-m-d") ); $db->update("uyeler,$array","id='1'");

#DELETE İŞLEMİ $db->delete("uyeler","id='1'");

#FOREACH foreach($db->select("uyeler","durum='1'","foreach","order by id desc") as $row): echo $row["isim"]; endforeach;

#ROWCOUNT (belirtilen değerlerdeki verilerin sayısı) $veriSayisi = $db->rowCount("uyeler","durum='1'");

#TARİH FORMATINI DEĞİŞTİRME $simdi = date("Y-m-d H:i:s"); $simdi = $db->dateFormat($simdi,"d.m.Y H:i");

#SEFLINK OLUŞTURMA $degisken = "İçerik Başlığı Bu Alanda Yer Alacak"; $degiskenSeflink = $db->seflink($degisken); // Çıktı : icerik-basligi-bu-alanda-yer-alacak

#myOOPCrypto Oluşturma ve Çözme (Encode ve Decode); $sifre = "1234567"; $sifreEncode = $db->encode($sifre); $sifreDecode = $db->decode($sifre);

#Metnin belirli bir karakter sayısı kadar kesmek ve sonuna ... eklemek $metin = "Lorem ipsum dolor sit amet, coansectetuer adipiscing elit"; $metinSinirla = $db->sinirla($metin,5); // Çıktı : Lorem

Diğer özelliklere de zamanla değineceğim. Siz de kurup deneyerek işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

You can’t perform that action at this time.