Skip to content

MichaelPavlista/nette-palette

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nette Palette

Nette palette je rozšíření pro Nette Framework které umožňuje jednoduchuché i pokročilé úpravy obrazových souborů včetně inteligentního generování miniatur a náhledů.

Palette u obrázků například umožňuje: změny rozměrů, vkládání vodoznaků, pokročilé transformace, nastavení průhlednosti a množství dalších efektních filtrů a funkcí.

Instalace a integrace do Nette

1. Nejdříve Palette naistalujeme do projektu nejlépe pomocí composeru.

php composer.phar require pavlista/nette-palette

2. Po té v Nette do config.neon zaregistrujeme rozšíření.

extensions:
  palette: NettePalette\PaletteExtension

3. Do config.neon také přidáme sekci s nastavením rozšíření a správně ji vyplníme.

palette:
  path: 'files/thumbs/'
  url: 'http://website.com/files/thumbs/'
  signingKey: '%uniqueSigningKey%'
  basepath: '/var/www/website.com/www/files/'    
 • path: Je relativní nebo absolutní cesta ke složce do které se mají vygenerované miniatury a obrázky ukládat. Tato složka musí existovat a musí být do ní možné zapisovat!
 • url: Absolutní url adresa s lomítkem na konci na které je složka s miniatury veřejně dostupná.
 • signingKey: Náhodný řetězec, kterým se podepisují (http) požadavky na generování miniatur.
 • basepath: (nepovinný) Absolutní cesta k document rootu webu.
 • fallbackImage: (nepovinný) Absolutní cesta k obrázku, který se použije v případě, že požadovaný obrázek neexistuje (užitečné hlavně pro DEV).
 • fallbackImages (nepovinný) Definice pojmenovaných výchozích obrázků ve tvaru název obrázku => absolutní cesta k obrázku, které je možné v Palette query použít pomocí FallbackImg.
 • template: (nepovinný) Pole šablon ve tvaru název šablony => paletteQuery. Šablony je možné používat v palette query přes . např.: .template.
 • websiteUrl: (nepovinný) Adresa aplikace s lomítkem na konci pro generování absolutních url adres k obrázkům v cli (např.: https://localhost/).
 • pictureLoader: (nepovinný) Služba implementující interface IPictureLoader, přes kterou je možné upravit logiku načítání a generování obrázků přes Palette.
 • handleException: (nepovinný) Jak se má pracovat s výjímkami při generování obrázků? true (default) - výjímky se logují přes tracy, false - výjímky se vyhazují, string - výjímky se logují do souboru přes tracy.
 • webpMacroDefaultQuality: (nepovinný) Definice výchozí kvality (1–100) WebP obrázků pro makro n:webp. Pokud není zadáno, použije se 100.

4. A na konec do routovacích pravidel aplikace přidat na první místo toto pravidlo:

$router[] = new Route('files/thumbs/<path .+>', 'Palette:Palette:image');

Kde files/thumbs/ je relativní veřejná url adresa ke složce miniatur. Díky tomuto je možné aby Palette generovala miniatury obrázků vždy on demand.

Použití v nette

V Nette je služba palette dostupná pod názvem @palette.service.

Latte

V Latte je možné palette používat následujícími způsoby:


Makro n:palette-src

Makro je možné použít u HTML tagu <img> a <source>.
Na vstupu musí být vždy cesta k souboru obrázku (ne url adresa) a palette query.

Příklad:

{* Použití v tagu img (src) *}
<img n:palette-src="$image, '300;300;fit'" alt="Image" />

{* Použití v tagu source (srcset) *}
<source n:palette-src="$image, '300;300;fit&Grayscale&WebP'" type="image/webP">

Výsledné HTML:

<img alt="Image" src="/demo/www/nette3.0/thumbs/images/portrait.4087713685.1638810813.jpg">
<source type="image/webP" srcset="/demo/www/nette3.0/thumbs/images/portrait.2202428379.1638810813.jpg.webp">

Filtr palette

V Latte lze generovat miniatury a různé verze obrázků pomocí filtru palette na jehož vstupu musí být vždy cesta k souboru obrázku (ne url adresa) a palette query.

Příklad:

<img src="{$image|palette:'Resize;100;150&Border;2;2;black'}" />

Tento kód vygeneruje z obrázku miniaturu obrázku o rozměrech 100 x 150px s 2px černým rámečkem okolo.


Makro n:webp

Pomocí tohoto makra je možné vygenerovat picture set obrázků, kde jako první verze bude verze obrázku ve formátu WebP s fallbackem na původní formát souboru (jpg|png|gif). Makro je možné použít pouze HTML tagu <picture>.

Uvnitř tagu picture musí být zadán jeden tag img s definicí zdrojového obrázku setu přes makro n:picture-src
(argumenty tohoto makra jsou shodné s makrem n:palette-src).

V makru je možné zadat procentuální kvalitu výsledného obrázku (1-100), pokud není zadána použije se hodnota z konfigurace webpMacroDefaultQuality.

Příklady:

<div>JPG</div>
<picture n:webp>
  <img n:picture-src="$imageJpg, '300;300;fit'" alt="Image" />
</picture>

<div>JPG - Custom WebP quality (1–100)</div>
<picture n:webp="10">
  <img n:picture-src="$imageJpg, '300;300;fit'" alt="Image" />
</picture>

<div>WebP</div>
<picture n:webp>
  <img n:picture-src="$imageWebp, '300;300;fit'" alt="Image" />
</picture>

Výsledek:

<div>JPG</div>
<picture>
  <source srcset="/images/image.3082875972.1638810813.jpg.webp" type="image/webp">
  <source srcset="/images/image.2641037063.1638810813.jpg" type="image/jpeg">
  <img alt="Image" src="/images/image.2641037063.1638810813.jpg">
</picture>

<div>JPG - Custom WebP quality (1–100)</div>
<picture>
  <source srcset="/images/image.1770219929.1638810813.jpg.webp" type="image/webp">
  <source srcset="/images/image.2641037063.1638810813.jpg" type="image/jpeg">
  <img alt="Image" src="/images/image.2641037063.1638810813.jpg">
</picture>

<div>WebP</div>
<picture>
  <source srcset="/images/image.6612593.1638810813.webp" type="image/webp">
  <img alt="Image" src="/images/image.6612593.1638810813.webp">
</picture>

Seznam všech možných filtrů a effektů včetně používání samotného Palette naleznete na Githubu Palette

Důležité odkazy

About

An on-demand image handling and manipulation library also for generating, saving and fetching images and thumbnails.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published

Languages