Skip to content
Jádro pro vývoj webových stránek.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
dist
examples
js
less
.gitignore
Gruntfile.js
README.md
bower.json
index.html
package.json

README.md

Nucleus

Jádro pro vývoj webových stránek.

Potřebné nástroje:

  • Node.JS

Potřebné znalosti:

  • HTML
  • LESS
  • JavaScript
  • Node.JS - Grunt, Bower

Instalace:

  1. Stáhnout projekt a spustit příkazovou řádku
  2. "npm install"
  3. "bower install"
  4. "grunt"

Použití:

Díky Gruntu a LiveReloadu (je-li spuštěn příkazem "grunt") běží automatická kompilace LESS => CSS a následná minifikace do jednoho souboru do složky /dist/

Upravujete tedy pouze styly ve složce /less/ a skripty ve složce /js/ - při každé úpravě JavaScriptu v této složce se uloží do jednoho souboru a zkomprimují stejně jako u LESSu do složky /dist/.

You can’t perform that action at this time.