Skip to content
Permalink
Browse files
🤖 Pick PR #50912 (Pluralized `hasInvalidatedResolutio...) into releas…
…e-4.9 (#50913)

* Cherry-pick PR #50912 into release-4.9

Component commits:
5493e6f Pluralize hasInvalidatedResolution to hasInvalidatedResolutions.

7ee07a0 Accepted baselines.

* Update LKG

Co-authored-by: Daniel Rosenwasser <DanielRosenwasser@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: typescript-bot <typescript@microsoft.com>
  • Loading branch information
3 people committed Sep 23, 2022
1 parent a26f634 commit 84c29cd576fd1facb9b3a353d5342df04acdb184
Show file tree
Hide file tree
Showing 34 changed files with 328 additions and 284 deletions.
@@ -1427,7 +1427,6 @@
"The_left_hand_side_of_an_arithmetic_operation_must_be_of_type_any_number_bigint_or_an_enum_type_2362": "Levá strana aritmetické operace musí mít typ any, number, bigint nebo být typu výčtu.",
"The_left_hand_side_of_an_assignment_expression_may_not_be_an_optional_property_access_2779": "Levá strana výrazu přiřazení nemůže představovat přístup k nepovinné vlastnosti.",
"The_left_hand_side_of_an_assignment_expression_must_be_a_variable_or_a_property_access_2364": "Levá strana výrazu přiřazení musí být proměnná nebo přístup k vlastnosti.",
"The_left_hand_side_of_an_in_expression_must_be_a_private_identifier_or_of_type_any_string_number_or__2360": "Levá strana výrazu in musí být privátní identifikátor nebo typu any, string, number nebo symbol.",
"The_left_hand_side_of_an_instanceof_expression_must_be_of_type_any_an_object_type_or_a_type_paramete_2358": "Levá strana výrazu instanceof musí být typu any, typem objektu nebo parametrem typu.",
"The_locale_used_when_displaying_messages_to_the_user_e_g_en_us_6156": "Národní prostředí, které se používá při zobrazování zpráv uživateli (třeba cs-CZ)",
"The_maximum_dependency_depth_to_search_under_node_modules_and_load_JavaScript_files_6136": "Maximální hloubka závislostí pro vyhledávání pod node_modules a načítání javascriptových souborů",
@@ -1448,7 +1447,6 @@
"The_return_type_of_an_async_function_or_method_must_be_the_global_Promise_T_type_Did_you_mean_to_wri_1064": "Návratový typ asynchronní funkce nebo metody musí být globální typ Promise<T>. Zamýšleli jste napsat Promise<{0}>?",
"The_right_hand_side_of_a_for_in_statement_must_be_of_type_any_an_object_type_or_a_type_parameter_but_2407": "Pravá strana příkazu for...in musí být typu any, typem objektu nebo parametrem typu, ale tady má typ {0}.",
"The_right_hand_side_of_an_arithmetic_operation_must_be_of_type_any_number_bigint_or_an_enum_type_2363": "Pravá strana aritmetické operace musí mít typ any, number, bigint nebo být typu výčtu.",
"The_right_hand_side_of_an_in_expression_must_not_be_a_primitive_2361": "Pravá strana výrazu in nesmí být primitivní typ.",
"The_right_hand_side_of_an_instanceof_expression_must_be_of_type_any_or_of_a_type_assignable_to_the_F_2359": "Pravá strana výrazu instanceof musí mít typ any nebo typ, který se dá přiřadit k typu rozhraní Function.",
"The_root_value_of_a_0_file_must_be_an_object_5092": "Kořenová hodnota souboru {0} musí být objekt.",
"The_shadowing_declaration_of_0_is_defined_here_18017": "Překrývající deklarace {0} je definovaná tady.",
@@ -1476,6 +1474,7 @@
"This_JSX_tag_s_0_prop_expects_a_single_child_of_type_1_but_multiple_children_were_provided_2746": "Vlastnost {0} této značky JSX očekává jeden podřízený objekt typu {1}, ale poskytlo se jich více.",
"This_JSX_tag_s_0_prop_expects_type_1_which_requires_multiple_children_but_only_a_single_child_was_pr_2745": "Vlastnost {0} této značky JSX očekává typ {1}, který vyžaduje více podřízených objektů, ale zadal se jen jeden.",
"This_comparison_appears_to_be_unintentional_because_the_types_0_and_1_have_no_overlap_2367": "Toto porovnání se zdá být neúmyslné, protože typy {0} a {1} se nijak nepřekrývají.",
"This_condition_will_always_return_0_2845": "Tato podmínka vždy vrátí {0}.",
"This_condition_will_always_return_0_since_JavaScript_compares_objects_by_reference_not_value_2839": "Tato podmínka vždy vrátí „{0}“, protože JavaScript porovnává objekty pomocí odkazu, nikoli hodnoty.",
"This_condition_will_always_return_true_since_this_0_is_always_defined_2801": "Tato podmínka vždy vrátí hodnotu True, protože tato {0} je vždy definovaná.",
"This_condition_will_always_return_true_since_this_function_is_always_defined_Did_you_mean_to_call_it_2774": "Tato podmínka vždy vrátí hodnotu True, protože tato funkce je vždy definována. Chtěli jste ji místo toho nazvat?",
@@ -1551,6 +1550,7 @@
"Type_0_is_not_assignable_to_type_1_with_exactOptionalPropertyTypes_Colon_true_Consider_adding_undefi_2412": "Typ {0} se nedá přiřadit k typu {1} s hodnotou exactOptionalPropertyTypes: true. Zvažte možnost přidat hodnotu undefined do typu cíle.",
"Type_0_is_not_comparable_to_type_1_2678": "Typ {0} se nedá porovnat s typem {1}.",
"Type_0_is_not_generic_2315": "Typ {0} nenĂ­ obecnĂ˝.",
"Type_0_may_represent_a_primitive_value_which_is_not_permitted_as_the_right_operand_of_the_in_operato_2638": "Typ {0} může představovat primitivní hodnotu, která není povolena jako pravý operand operátoru in.",
"Type_0_must_have_a_Symbol_asyncIterator_method_that_returns_an_async_iterator_2504": "Typ {0} musí mít metodu [Symbol.asyncIterator](), která vrací asynchronní iterátor.",
"Type_0_must_have_a_Symbol_iterator_method_that_returns_an_iterator_2488": "Typ {0} musí mít metodu [Symbol.iterator](), která vrací iterátor.",
"Type_0_provides_no_match_for_the_signature_1_2658": "Typ {0} neposkytuje žádnou shodu pro podpis {1}.",
@@ -1649,6 +1649,8 @@
"Updating_output_of_project_0_6373": "Aktualizuje se výstup projektu {0}...",
"Updating_output_timestamps_of_project_0_6359": "Aktualizují se výstupní časová razítka projektu {0}...",
"Updating_unchanged_output_timestamps_of_project_0_6371": "Aktualizují se nezměněná výstupní časová razítka projektu {0}...",
"Use_0_95174": "Použít {0}",
"Use_Number_isNaN_in_all_conditions_95175": "Ve všech podmínkách použijte Number.isNaN.",
"Use_element_access_for_0_95145": "Použít přístup k elementům pro {0}",
"Use_element_access_for_all_undeclared_properties_95146": "Použít přístup k elementům pro všechny nedeklarované vlastnosti",
"Use_synthetic_default_member_95016": "Použije syntetického výchozího člena.",
@@ -1474,6 +1474,7 @@
"This_JSX_tag_s_0_prop_expects_a_single_child_of_type_1_but_multiple_children_were_provided_2746": "Die Eigenschaft \"{0}\" fĂĽr dieses JSX-Tag erwartet ein einzelnes untergeordnetes Element vom Typ \"{1}\", aber es wurden mehrere untergeordnete Elemente angegeben.",
"This_JSX_tag_s_0_prop_expects_type_1_which_requires_multiple_children_but_only_a_single_child_was_pr_2745": "Die Eigenschaft \"{0}\" fĂĽr dieses JSX-Tag erwartet den Typ \"{1}\", der mehrere untergeordnete Elemente erfordert, aber es wurde nur ein untergeordnetes Elemente angegeben.",
"This_comparison_appears_to_be_unintentional_because_the_types_0_and_1_have_no_overlap_2367": "Dieser Vergleich scheint unbeabsichtigt zu sein, da die Typen \"{0}\" und \"{1}\" keine Ăśberlappung aufweisen.",
"This_condition_will_always_return_0_2845": "Diese Bedingung gibt immer „{0}“ zurück.",
"This_condition_will_always_return_0_since_JavaScript_compares_objects_by_reference_not_value_2839": "Diese Bedingung gibt immer „{0}“ zurück, da JavaScript Objekte nach Verweis und nicht nach Wert vergleicht.",
"This_condition_will_always_return_true_since_this_0_is_always_defined_2801": "Diese Bedingung gibt immer TRUE zurĂĽck, weil diese '{0}' immer definiert ist.",
"This_condition_will_always_return_true_since_this_function_is_always_defined_Did_you_mean_to_call_it_2774": "Diese Bedingung gibt immer TRUE zurück, weil diese Funktion immer definiert ist. Möchten Sie sie stattdessen aufrufen?",
@@ -1648,6 +1649,8 @@
"Updating_output_of_project_0_6373": "Ausgabe von Projekt \"{0}\" wird aktualisiert...",
"Updating_output_timestamps_of_project_0_6359": "Ausgabezeitstempel von Projekt \"{0}\" werden aktualisiert...",
"Updating_unchanged_output_timestamps_of_project_0_6371": "Unveränderte Ausgabezeitstempel von Projekt \"{0}\" werden aktualisiert...",
"Use_0_95174": "Verwenden Sie „{0}“.",
"Use_Number_isNaN_in_all_conditions_95175": "Verwenden Sie „Number.isNaN“ unter allen Bedingungen.",
"Use_element_access_for_0_95145": "Elementzugriff fĂĽr \"{0}\" verwenden",
"Use_element_access_for_all_undeclared_properties_95146": "Elementzugriff fĂĽr alle nicht deklarierten Eigenschaften verwenden",
"Use_synthetic_default_member_95016": "Verwenden Sie den synthetischen Member \"default\".",
@@ -1474,6 +1474,7 @@
"This_JSX_tag_s_0_prop_expects_a_single_child_of_type_1_but_multiple_children_were_provided_2746": "La propiedad \"{0}\" de esta etiqueta de JSX espera un solo elemento secundario de tipo \"{1}\", pero se han proporcionado varios elementos secundarios.",
"This_JSX_tag_s_0_prop_expects_type_1_which_requires_multiple_children_but_only_a_single_child_was_pr_2745": "La propiedad \"{0}\" de esta etiqueta de JSX espera el tipo \"{1}\", que requiere varios elementos secundarios, pero solo se ha proporcionado un elemento secundario.",
"This_comparison_appears_to_be_unintentional_because_the_types_0_and_1_have_no_overlap_2367": "Esta comparaciĂłn parece no intencionada porque los tipos \"{0}\" y \"{1}\" no tienen superposiciĂłn.",
"This_condition_will_always_return_0_2845": "Esta condición siempre devolverá \"{0}\".",
"This_condition_will_always_return_0_since_JavaScript_compares_objects_by_reference_not_value_2839": "Esta condición siempre devolverá \"{0}\", ya que JavaScript compara objetos por referencia, no por valor.",
"This_condition_will_always_return_true_since_this_0_is_always_defined_2801": "Esta condición devolverá siempre true porque siempre se define '{0}'.",
"This_condition_will_always_return_true_since_this_function_is_always_defined_Did_you_mean_to_call_it_2774": "Esta condición siempre devolverá true, porque esta función se define siempre. ¿Pretendía llamarla en su lugar?",
@@ -1648,6 +1649,8 @@
"Updating_output_of_project_0_6373": "Actualizando la salida del proyecto \"{0}\"...",
"Updating_output_timestamps_of_project_0_6359": "Actualizando las marcas de hora de salida del proyecto \"{0}\"...",
"Updating_unchanged_output_timestamps_of_project_0_6371": "Actualizando las marcas de hora de salida no modificadas del proyecto \"{0}\"...",
"Use_0_95174": "Usar `{0}`.",
"Use_Number_isNaN_in_all_conditions_95175": "Use \"Number.isNaN\" en todas las condiciones.",
"Use_element_access_for_0_95145": "Usar acceso de elemento para \"{0}\"",
"Use_element_access_for_all_undeclared_properties_95146": "Use el acceso de elemento para todas las propiedades no declaradas.",
"Use_synthetic_default_member_95016": "Use el miembro sintético \"default\".",
@@ -1427,7 +1427,6 @@
"The_left_hand_side_of_an_arithmetic_operation_must_be_of_type_any_number_bigint_or_an_enum_type_2362": "La partie gauche d'une opération arithmétique doit être de type 'any', 'number', 'bigint' ou un type enum.",
"The_left_hand_side_of_an_assignment_expression_may_not_be_an_optional_property_access_2779": "La partie gauche d'une expression d'assignation ne doit pas être un accès à une propriété facultative.",
"The_left_hand_side_of_an_assignment_expression_must_be_a_variable_or_a_property_access_2364": "La partie gauche d'une expression d'assignation doit être un accès à une variable ou une propriété.",
"The_left_hand_side_of_an_in_expression_must_be_a_private_identifier_or_of_type_any_string_number_or__2360": "La partie gauche d'une expression 'in' doit être un identificateur privé ou de type 'any', 'string', 'number' ou 'symbol'.",
"The_left_hand_side_of_an_instanceof_expression_must_be_of_type_any_an_object_type_or_a_type_paramete_2358": "La partie gauche d'une expression 'instanceof' doit être de type 'any', un type d'objet ou un paramètre de type.",
"The_locale_used_when_displaying_messages_to_the_user_e_g_en_us_6156": "Paramètres régionaux utilisés pour afficher les messages à l'utilisateur (exemple : 'fr-fr')",
"The_maximum_dependency_depth_to_search_under_node_modules_and_load_JavaScript_files_6136": "Profondeur de dépendance maximale pour la recherche sous node_modules et le chargement de fichiers JavaScript.",
@@ -1448,7 +1447,6 @@
"The_return_type_of_an_async_function_or_method_must_be_the_global_Promise_T_type_Did_you_mean_to_wri_1064": "Le type de retour d'une fonction ou d'une méthode asynchrone doit être le type global Promise<T>. Vouliez-vous vraiment écrire 'Promise<{0}>' ?",
"The_right_hand_side_of_a_for_in_statement_must_be_of_type_any_an_object_type_or_a_type_parameter_but_2407": "La partie droite d'une instruction 'for...in' doit être de type 'any', un type d'objet ou un paramètre de type, mais elle a le type '{0}' ici.",
"The_right_hand_side_of_an_arithmetic_operation_must_be_of_type_any_number_bigint_or_an_enum_type_2363": "La partie droite d'une opération arithmétique doit être de type 'any', 'number', 'bigint' ou un type enum.",
"The_right_hand_side_of_an_in_expression_must_not_be_a_primitive_2361": "La partie droite d'une expression 'in' ne doit pas ĂŞtre une primitive.",
"The_right_hand_side_of_an_instanceof_expression_must_be_of_type_any_or_of_a_type_assignable_to_the_F_2359": "La partie droite d'une expression 'instanceof' doit être de type 'any' ou d'un type pouvant être assigné au type d'interface 'Function'.",
"The_root_value_of_a_0_file_must_be_an_object_5092": "La valeur racine d'un fichier '{0}' doit ĂŞtre un objet.",
"The_shadowing_declaration_of_0_is_defined_here_18017": "La déclaration avec mise en mémoire fantôme de '{0}' est définie ici",
@@ -1476,6 +1474,7 @@
"This_JSX_tag_s_0_prop_expects_a_single_child_of_type_1_but_multiple_children_were_provided_2746": "La propriété '{0}' de cette balise JSX attend un seul enfant de type '{1}', mais plusieurs enfants ont été fournis.",
"This_JSX_tag_s_0_prop_expects_type_1_which_requires_multiple_children_but_only_a_single_child_was_pr_2745": "La propriété '{0}' de cette balise JSX attend le type '{1}', qui nécessite plusieurs enfants, mais un seul enfant a été fourni.",
"This_comparison_appears_to_be_unintentional_because_the_types_0_and_1_have_no_overlap_2367": "Cette comparaison semble involontaire, car les types '{0}' et '{1}' n’ont pas de chevauchement.",
"This_condition_will_always_return_0_2845": "Cette condition retourne toujours '{0}'.",
"This_condition_will_always_return_0_since_JavaScript_compares_objects_by_reference_not_value_2839": "Cette condition retourne toujours '{0}', car JavaScript compare les objets par référence, et non par valeur.",
"This_condition_will_always_return_true_since_this_0_is_always_defined_2801": "Cette condition retourne toujours true, car cette « {0} » est toujours définie.",
"This_condition_will_always_return_true_since_this_function_is_always_defined_Did_you_mean_to_call_it_2774": "Cette condition retourne toujours true, car cette fonction est toujours définie. Est-ce que vous avez voulu l'appeler à la place ?",
@@ -1551,6 +1550,7 @@
"Type_0_is_not_assignable_to_type_1_with_exactOptionalPropertyTypes_Colon_true_Consider_adding_undefi_2412": "Le type '{0}' n'est pas assignable au type '{1}' avec 'exactOptionalPropertyTypes : true'. Pensez Ă  ajouter 'undefined' au type de la cible.",
"Type_0_is_not_comparable_to_type_1_2678": "Le type '{0}' n'est pas comparable au type '{1}'.",
"Type_0_is_not_generic_2315": "Le type '{0}' n'est pas générique.",
"Type_0_may_represent_a_primitive_value_which_is_not_permitted_as_the_right_operand_of_the_in_operato_2638": "Le type '{0}' peut représenter une valeur primitive, ce qui n’est pas autorisé en tant qu’opérande droit de l’opérateur 'in'.",
"Type_0_must_have_a_Symbol_asyncIterator_method_that_returns_an_async_iterator_2504": "Le type '{0}' doit avoir une méthode '[Symbol.asyncIterator]()' qui retourne un itérateur asynchrone.",
"Type_0_must_have_a_Symbol_iterator_method_that_returns_an_iterator_2488": "Le type '{0}' doit avoir une méthode '[Symbol.iterator]()' qui retourne un itérateur.",
"Type_0_provides_no_match_for_the_signature_1_2658": "Le type '{0}' ne fournit aucune correspondance pour la signature '{1}'.",
@@ -1649,6 +1649,8 @@
"Updating_output_of_project_0_6373": "Mise Ă  jour de la sortie du projet '{0}'...",
"Updating_output_timestamps_of_project_0_6359": "Mise Ă  jour des horodatages de sortie du projet '{0}'...",
"Updating_unchanged_output_timestamps_of_project_0_6371": "Mise à jour des horodatages de sortie inchangés du projet '{0}'...",
"Use_0_95174": "Utilisez `{0}`.",
"Use_Number_isNaN_in_all_conditions_95175": "Utilisez 'Number.isNaN' dans toutes les conditions.",
"Use_element_access_for_0_95145": "Utiliser l'accès à l'élément pour '{0}'",
"Use_element_access_for_all_undeclared_properties_95146": "L'accès à l'élément est utilisé pour toutes les propriétés non déclarées.",
"Use_synthetic_default_member_95016": "Utilisez un membre 'default' synthétique.",

0 comments on commit 84c29cd

Please sign in to comment.