Public repository for Microsoft Azure Rights Management (RMS) documentation in Polish (pl-pl).
PowerShell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Azure-RMSDocs
.gitignore
.openpublishing.build.ps1
.openpublishing.publish.config.json
.openpublishing.redirection.json
LICENSE
LICENSE-CODE
README.md
ThirdPartyNotices

README.md

Kodeks postępowania społeczności Microsoft Open Source

W tym projekcie przyjęto Kodeks postępowania społeczności Microsoft Open Source. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz często zadawane pytania dotyczące Kodeksu postępowania lub skontaktuj się z nami pod adresem opencode@microsoft.com , przesyłając dodatkowe pytania lub komentarze.

Repozytorium docs.microsoft.com w serwisie GitHub

Znajdujesz się w jednym z repozytoriów serwisu GitHub zawierających źródło zawartości publikowanej w witrynie https://docs.microsoft.com — głównego miejsca dla całej zawartości technicznej działu Cloud and Enterprise Division firmy Microsoft.