Public repository for Microsoft Enterprise Mobility (EM) documentation in Czech (cs-cz).
PowerShell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
EMDocs
microsoft-365-enterprise
.gitignore
.openpublishing.build.ps1
.openpublishing.publish.config.json
.openpublishing.redirection.json
LICENSE
LICENSE-CODE
README.md
ThirdPartyNotices

README.md

Pravidla chování v oblasti Open Source u Microsoftu

Na tomto projektu platí Pravidla chování v oblasti Open Source u Microsoftu. Další informace vyhledejte v častých otázkách k Pravidlům chování. Případné další dotazy nebo připomínky pošlete na opencode@microsoft.com.

Úložiště GitHub pro web docs.microsoft.com

Našli jste jedno z úložišť GitHub, které je zdrojem obsahu publikovaného na webu https://docs.microsoft.com. Na tomto webu je veškerý technický obsah divize Microsoftu specializované na cloudová a podniková řešení.