Public repository for Microsoft Intune documentation in Polish (pl-pl).
PowerShell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
intune-azure
intune-classic
intune-user-help
intune
.gitignore
.openpublishing.build.ps1
.openpublishing.publish.config.json
.openpublishing.redirection.json
LICENSE
LICENSE-CODE
README.md
ThirdPartyNotices
template.md

README.md

Kodeks postępowania społeczności Microsoft Open Source

W tym projekcie przyjęto Kodeks postępowania społeczności Microsoft Open Source. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz często zadawane pytania dotyczące Kodeksu postępowania lub skontaktuj się z nami pod adresem opencode@microsoft.com , przesyłając dodatkowe pytania lub komentarze.

Repozytorium docs.microsoft.com w serwisie GitHub

Znajdujesz się w jednym z repozytoriów serwisu GitHub zawierających źródło zawartości publikowanej w witrynie https://docs.microsoft.com — głównego miejsca dla całej zawartości technicznej działu Cloud and Enterprise Division firmy Microsoft.

Współtworzenie dokumentacji

Zachęcamy do współtworzenia dokumentacji przez społeczność (użytkowników, klientów, partnerów) oraz pracowników firmy Microsoft. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek:

 • Utwórz konto usługi GitHub: możesz utworzyć konto bezpłatnie w witrynie GitHub.com.

 • Użyj przeglądarki: jeśli znasz dobrze witrynę GitHub, znajdź artykuł w tym repozytorium i wprowadź aktualizacje. Możesz też przejść do artykułu w witrynie https://docs.microsoft.com/intune/ i wybrać link Edytuj. Spowoduje to otwarcie źródła tego artykułu w witrynie GitHub. Następnie wprowadź aktualizacje, korzystając z interfejsu użytkownika witryny GitHub w przeglądarce internetowej.

  Po wprowadzeniu aktualizacji może pojawić się monit o podpisanie umowy licencyjnej. Wystarczy zrobić to jeden raz. W przypadku wszelkich kolejnych aktualizacji wprowadzonych przy użyciu Twojej nazwy użytkownika usługi GitHub podpisanie umowy nie będzie konieczne.

 • Pracownicy firmy MSFT: po utworzeniu konta GitHub należy połączyć je ze swoim adresem e-mail w firmie Microsoft. Jeśli konto zostało połączone, nie trzeba podpisywać umowy licencyjnej podczas wprowadzania aktualizacji. Kroki:

  1. Na urządzeniu połączonym z siecią corpnet przejdź do ustawień konta usługi GitHub. Jeśli komputer nie znajduje się w sieci corpnet, po kliknięciu linku zostanie zwrócony błąd 404.

  Tworzenie konta usługi GitHub i łączenie go z kontem Microsoft to jednorazowa operacja. Jeśli konto zostało połączone, nie trzeba podpisywać umowy licencyjnej podczas wprowadzania aktualizacji.

  1. W przeglądarce przejdź do artykułu i wybierz link Edytuj. Przejdź do repozytorium prywatnego (IntuneDocs-pr):
   Z: https://github.com/MicrosoftDocs/IntuneDocs/...
   Do: https://github.com/MicrosoftDocs/IntuneDocs-pr/...

  2. Wybierz ikonę ołówka i wprowadź zmiany.

Używanie znaczników Markdown do formatowania tematu

We wszystkich artykułach w tym repozytorium są używane znaczniki Markdown, z których korzysta witryna GitHub. Poniżej przedstawiono listę zasobów pomocnych w rozpoczynaniu pracy: