Public repository for Microsoft Identity Manager (MIM) documentation in Polish (pl-pl).
PowerShell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
MIMDocs commit translated contents Jul 20, 2018
.gitignore Add _themes CRR with url https://github.com/Microsoft/templates.docs.… Jul 11, 2016
.openpublishing.build.ps1
.openpublishing.publish.config.json
.openpublishing.redirection.json Commit copied files Nov 16, 2017
LICENSE
LICENSE-CODE Initialize open publishing repository: https://github.com/Microsoft/M… Apr 17, 2017
README.md Commit translated content Jul 13, 2017
ThirdPartyNotices Initialize open publishing repository: https://github.com/Microsoft/M… Apr 17, 2017

README.md

Kodeks postępowania społeczności Microsoft Open Source

W tym projekcie przyjęto Kodeks postępowania społeczności Microsoft Open Source. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz często zadawane pytania dotyczące Kodeksu postępowania lub skontaktuj się z nami pod adresem opencode@microsoft.com , przesyłając dodatkowe pytania lub komentarze.

Repozytorium docs.microsoft.com w serwisie GitHub

Znajdujesz się w jednym z repozytoriów serwisu GitHub zawierających źródło zawartości publikowanej w witrynie https://docs.microsoft.com — głównego miejsca dla całej zawartości technicznej działu Cloud and Enterprise Division firmy Microsoft.