Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
58 lines (44 sloc) 3.22 KB
title description services documentationcenter author manager editor tags ms.assetid ms.service ms.workload ms.devlang ms.tgt_pltfrm ms.topic ms.date ms.author ms.custom ms.openlocfilehash ms.sourcegitcommit ms.translationtype ms.contentlocale ms.lasthandoff ms.locfileid
Voorbeeld van Azure CLI-script - een app maken met implementatie vanuit GitHub | Microsoft Docs
Voorbeeld van Azure CLI-script - een App Service-app maken met implementatie vanuit GitHub
app-service\web
msangapu
jeconnoc
azure-service-management
0205c991-0989-4ca3-bb41-237dcc964460
app-service-web
web
azurecli
sample
sample
12/11/2017
msangapu
seodec18
61cf31bcd82997a13ffae79df106485a86a9444d
3102f886aa962842303c8753fe8fa5324a52834a
MT
nl-NL
04/23/2019
66136832

Een App Service-app maken met implementatie vanuit GitHub met behulp van Azure CLI

Met dit voorbeeldscript wordt er een app gemaakt in App Service, inclusief de bijbehorende resources. Vervolgens wordt de code van uw app geïmplementeerd vanuit een openbare GitHub-opslagplaats (zonder continue implementatie). Zie Create an app with continuous deployment from GitHub (Een app maken met continue implementatie vanuit GitHub) voor de implementatie van GitHub met continue implementatie.

[!INCLUDE quickstarts-free-trial-note]

[!INCLUDE cloud-shell-try-it.md]

Als u ervoor kiest om de CLI lokaal te installeren en te gebruiken, hebt u Azure CLI versie 2.0 of hoger nodig. Voer az --version uit om de versie te bekijken. Als u uw CLI wilt installeren of upgraden, raadpleegt u De Azure CLI installeren.

Voorbeeldscript

[!code-azurecli-interactivemain]

[!INCLUDE cli-script-clean-up]

Uitleg van het script

In dit script worden de volgende opdrachten gebruikt. Elke opdracht in de tabel is een koppeling naar specifieke documentatie over de opdracht.

Opdracht Opmerkingen
az group create Hiermee wordt een resourcegroep gemaakt waarin alle resources worden opgeslagen.
az appservice plan create Hiermee maakt u een App Service-abonnement.
az webapp create Hiermee maakt u een App Service-app.
az webapp deployment source config Hiermee koppelt u een App Service-app aan een Git- of Mercurial-opslagplaats.

Volgende stappen

Raadpleeg de documentatie van Azure CLI voor meer informatie over de Azure CLI.

Meer voorbeelden van App Service CLI-scripts vindt u in de documentatie van Azure App Service.

You can’t perform that action at this time.