Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
86 lines (86 sloc) 6.19 KB
### YamlMime:YamlDocument
documentType: LandingData
title: Documentatie voor Azure HDInsight
metadata:
title: 'Documentatie voor Azure HDInsight - zelfstudies, API-verwijzing | Microsoft Docs'
description: 'Ontdek Apache Hadoop op HDInsight. Documentatie laat zien hoe u Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka, Apache HBase en meer kunt gebruiken om big data te verwerken en te analyseren en hieruit inzichten te verkrijgen.'
services: hdinsight
author: hrasheed-msft
ms.author: hrasheed
ms.service: hdinsight
ms.topic: landing-page
ms.date: 06/13/2019
abstract:
description: 'Leer hoe u Azure HDInsight kunt gebruiken om streaming of historische gegevens te analyseren. Zelfstudies en andere documentatie laten u zien hoe u clusters maakt, big data verwerkt en analyseert, en oplossingen ontwikkelt met populaire open-source frameworks als Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Hive, Apache LLAP, Apache Kafka, Apache Storm en Microsoft Machine Learning Server.<p>Azure HDInsight is een beheerde, zeer uitgebreide open-source analyseservice voor bedrijven. HDInsight is een cloudservice die het eenvoudig, snel en kosteneffectief maakt om enorme hoeveelheden gegevens te verwerken. HDInsight biedt bovendien ondersteuning voor een breed scala aan scenario''s, zoals uitpakken, transformeren en laden (ETL), gegevensopslag, machine learning en IoT.</p>'
aside:
image:
alt: null
height: 110
src: media/index/video.png
width: 250
title: 'Apache Kafka in HDInsight (17:19)'
href: 'https://azure.microsoft.com/resources/videos/azure-friday-apache-kafka-on-hdinsight-ga/'
width: 250
sections:
- title: QuickStarts van vijf minuten
items:
- type: paragraph
text: 'Meer informatie over het maken van een HDInsight-cluster en het uitvoeren van taken:'
- type: list
style: icon64
items:
- image:
src: media/index/hadoop_r.svg
text: Apache Hadoop
href: /azure/hdinsight/hadoop/apache-hadoop-linux-create-cluster-get-started-portal
- image:
src: media/index/spark_r.svg
text: Apache Spark
href: /azure/hdinsight/spark/apache-spark-jupyter-spark-sql-use-portal
- image:
src: media/index/kafka_r.svg
text: Apache Kafka
href: /azure/hdinsight/kafka/apache-kafka-get-started
- image:
src: media/index/hbase_r.svg
text: Apache HBase
href: /azure/hdinsight/hbase/apache-hbase-tutorial-get-started-linux
- image:
src: media/index/hive_r.svg
text: Interactive Query
href: /azure/hdinsight/interactive-query/apache-interactive-query-get-started
- image:
src: media/index/storm_r.svg
text: Apache Storm
href: /azure/hdinsight/storm/apache-storm-quickstart
- image:
src: media/index/ml-server_r.svg
text: ML Services
href: /azure/hdinsight/r-server/machine-learning-services-quickstart-job-rstudio
- title: Zelfstudies met stapsgewijze instructies
items:
- type: paragraph
text: 'Meer informatie over Azure HDInsight gebruiken in verschillende scenario''s:'
- type: list
style: unordered
items:
- html: 'Apache Spark &#58; <a href="/azure/hdinsight/spark/apache-spark-load-data-run-query">Interactieve query''s uitvoeren</a> | <a href="/azure/hdinsight/spark/apache-spark-use-bi-tools">Gegevens visualiseren</a> | <a href="/azure/hdinsight/spark/apache-spark-ipython-notebook-machine-learning">Machine learning</a>'
- html: 'Apache Kafka &#58; <a href="/azure/hdinsight/hdinsight-apache-kafka-spark-structured-streaming">Gestructureerd streamen met Kafka</a> | <a href="/azure/hdinsight/hdinsight-apache-storm-with-kafka">Met Storm op HDInsight gebruiken</a> | <a href="/azure/hdinsight/kafka/apache-kafka-producer-consumer-api">Kafka producenten en consumenten API''s gebruiken</a>'
- html: 'Apache HBase &#58; <a href="/azure/hdinsight/hbase/apache-hbase-provision-vnet">HBase-clusters in een VNET maken </a> | <a href="/azure/hdinsight/hdinsight-phoenix-in-hdinsight">Apache Phoenix gebruiken</a> | <a href="/azure/hdinsight/hdinsight-using-spark-query-hbase">Verbinding maken met Spark</a>'
- html: 'Interactieve Query &#58; <a href="/azure/hdinsight/interactive-query/apache-hadoop-connect-hive-power-bi-directquery">Verbinding maken met Power BI met behulp van Direct Query</a>'
- html: 'Apache Storm &#58; <a href="/azure/hdinsight/storm/apache-storm-develop-java-topology">Storm-topologie in Java maken</a> | <a href="/azure/hdinsight/storm/apache-storm-deploy-monitor-topology-linux">Storm-topologieën op HDInsight implementeren</a> | <a href="/azure/hdinsight/storm/apache-storm-write-data-lake-store">Van Storm naar Data Lake Storage schrijven</a>'
- html: 'ML Services &#58; <a href="/azure/hdinsight/r-server/r-server-submit-jobs-r-tools-vs">R Tools voor Visual Studio gebruiken</a>'
- title: Naslaginformatie
items:
- type: list
style: cards
className: cardsD
items:
- title: Hulpprogramma's
html: '<p><a href="https://docs.microsoft.com/azure/hdinsight/spark/apache-spark-intellij-tool-plugin">HDInsight IntelliJ</a></p><p><a href="https://docs.microsoft.com/azure/hdinsight/spark/apache-spark-eclipse-tool-plugin">HDInsight Eclipse</a></p><p><a href="https://docs.microsoft.com/azure/hdinsight/hdinsight-for-vscode">HDInsight VSCode</a></p><p><a href="https://docs.microsoft.com/azure/hdinsight/hadoop/apache-hadoop-visual-studio-tools-get-started">HDInsight Visual Studio</a></p>'
- title: Opdrachtregel
html: <p><a href="/powershell/module/az.hdinsight">Azure PowerShell</a></p>
- title: Talen
html: '<p><a href="https://docs.microsoft.com/dotnet/api/overview/azure/hdinsight">.NET (Hadoop)</a></p><p><a href="https://www.nuget.org/packages/Microsoft.HBase.Client/">.NET (HBase)</a></p>'
- title: REST
html: '<p><a href="https://docs.microsoft.com/rest/api/hdinsight/">REST API</a></p><p><a href="https://docs.microsoft.com/rest/api/hdinsightspark/">REST-API (Spark)</a></p>'
You can’t perform that action at this time.