Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
108 lines (75 sloc) 5.45 KB
title titleSuffix description services author manager ms.service ms.subservice ms.topic ms.date ms.author ms.openlocfilehash ms.sourcegitcommit ms.translationtype ms.contentlocale ms.lasthandoff ms.locfileid
Informacje o zestawie SDK mowy — Speech Service
Azure Cognitive Services
Zestaw Speech Software Development Kit (SDK) zapewnia aplikacjom natywny dostęp do funkcji usługi mowy, ułatwiając opracowywanie oprogramowania. Ten artykuł zawiera dodatkowe szczegółowe informacje na temat zestawu SDK dla systemów Windows, Linux i Android.
cognitive-services
erhopf
nitinme
cognitive-services
speech-service
conceptual
07/05/2019
wolfma
ee505cc78c16d85640c7e13541272f1bafe30061
4f3f502447ca8ea9b932b8b7402ce557f21ebe5a
MT
pl-PL
10/02/2019
71800001

Informacje o zestawie SDK mowy

Zestaw Speech Software Development Kit (SDK) umożliwia aplikacjom dostęp do funkcji usługi mowy, ułatwiając tworzenie oprogramowania z obsługą mowy. Obecnie zestawy SDK zapewniają dostęp do funkcji zamiany mowy na tekst, zamiany tekstu na mowę, tłumaczenia mowy, rozpoznawania zamierzeńi bezpośredniego kanału mowy w programie bot Framework. Ogólne omówienie możliwości i obsługiwanych platform można znaleźć na stronie wprowadzaniedokumentacji.

[!INCLUDE Speech SDK Platforms]

[!INCLUDE License Notice]

Pobierz zestaw SDK

Windows

W przypadku systemu Windows obsługiwane są następujące języki:

 • C#(Platformy UWP i .NET) C++: możesz odwoływać się do najnowszej wersji pakietu NuGet zestawu mowy SDK i korzystać z niej. Pakiet zawiera 32-bitowe i 64-bitowe biblioteki klienckie oraz zarządzane biblioteki (.NET). Zestaw SDK można zainstalować w programie Visual Studio za pomocą narzędzia NuGet. Wyszukaj Microsoft. CognitiveServices. Speech.

 • Java: można odwołać się do najnowszej wersji naszego pakietu Maven zestawu mowy SDK, który obsługuje tylko system Windows x64. W projekcie Maven Dodaj https://csspeechstorage.blob.core.windows.net/maven/ jako dodatkowe repozytorium i odwołania com.microsoft.cognitiveservices.speech:client-sdk:1.7.0 jako zależność.

Linux

[!NOTE] Obecnie obsługujemy tylko Ubuntu 16,04, Ubuntu 18,04 i Debian 9 w następujących architekturach docelowych:

 • x86, x64 i ARM64 na potrzeby C++ programowania
 • x64 i ARM64 dla języka Java
 • x64 dla platformy .NET Core i Python

Upewnij się, że wymagane biblioteki są zainstalowane, uruchamiając następujące polecenia powłoki:

w Ubuntu:

sudo apt-get update
sudo apt-get install libssl1.0.0 libasound2

W programie Debian 9:

sudo apt-get update
sudo apt-get install libssl1.0.2 libasound2
 • C#: Możesz odwoływać się do najnowszej wersji pakietu NuGet zestawu mowy SDK i korzystać z niej. Aby odwołać się do zestawu SDK, Dodaj do projektu następujące odwołanie do pakietu:

  <PackageReference Include="Microsoft.CognitiveServices.Speech" Version="1.7.0" />
 • Java: można odwołać się do najnowszej wersji naszego pakietu Maven zestawu mowy SDK. W projekcie Maven Dodaj https://csspeechstorage.blob.core.windows.net/maven/ jako dodatkowe repozytorium i odwołania com.microsoft.cognitiveservices.speech:client-sdk:1.7.0 jako zależność.

 • C++: Pobierz zestaw SDK jako pakiet tar i rozpakuj pliki w wybranym katalogu. W poniższej tabeli przedstawiono strukturę folderów zestawu SDK:

  Ścieżka Opis
  license.md Licencjonowan
  ThirdPartyNotices.md Uwagi dotyczące innych firm
  include Pliki nagłówkowe dla C iC++
  lib/x64 Natywna biblioteka x64 do łączenia z aplikacją
  lib/x86 Natywna biblioteka x86 do łączenia z aplikacją

  Aby utworzyć aplikację, skopiuj lub Przenieś wymagane pliki binarne (i biblioteki) do środowiska deweloperskiego. Uwzględnij je zgodnie z potrzebami w procesie kompilacji.

Android

Zestaw Java SDK dla systemu Android jest spakowany jako AAR (Biblioteka systemu Android), który obejmuje niezbędne biblioteki i wymagane uprawnienia systemu Android. Jest ona hostowana w repozytorium Maven w https://csspeechstorage.blob.core.windows.net/maven/ jako pakiet com.microsoft.cognitiveservices.speech:client-sdk:1.7.0.

Aby użyć pakietu z projektu Android Studio, wprowadź następujące zmiany:

 • W pliku Build. Gradle na poziomie projektu Dodaj następujące polecenie do sekcji repository:

  maven { url 'https://csspeechstorage.blob.core.windows.net/maven/' }
 • W pliku Build. Gradle na poziomie modułu Dodaj następujące polecenie do sekcji dependencies:

  implementation 'com.microsoft.cognitiveservices.speech:client-sdk:1.7.0'

Zestaw Java SDK jest również częścią zestawu Speech Devices SDK.

[!INCLUDE Get the samples]

Następne kroki

You can’t perform that action at this time.