Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
132 lines (87 sloc) 9.63 KB
title description author ms.author ms.service ms.devlang ms.topic ms.date ms.openlocfilehash ms.sourcegitcommit ms.translationtype ms.contentlocale ms.lasthandoff ms.locfileid
Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie — interfejs wiersza polecenia platformy Azure — Azure Database for MariaDB
Dowiedz się, jak utworzyć kopię zapasową i przywrócić serwer w Azure Database for MariaDB przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.
ajlam
andrela
mariadb
azurecli
conceptual
12/02/2019
4564aff5e8fe2119a494af33e71ff927718646db
6bb98654e97d213c549b23ebb161bda4468a1997
MT
pl-PL
12/03/2019
74765855

Jak utworzyć kopię zapasową i przywrócić serwer w Azure Database for MariaDB przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Kopie zapasowe serwerów Azure Database for MariaDB są podejmowane okresowo w celu włączenia funkcji przywracania. Korzystając z tej funkcji, można przywrócić serwer i wszystkie jego bazy danych do wcześniejszego punktu w czasie na nowym serwerze.

Wymagania wstępne

Aby ukończyć ten przewodnik, musisz:

[!INCLUDE cloud-shell-try-it.md]

[!IMPORTANT] Ten przewodnik zawiera informacje wymagające użycia interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w wersji 2,0 lub nowszej. Aby potwierdzić wersję programu, w wierszu polecenia wiersza poleceń platformy Azure wpisz az --version. Aby zainstalować lub uaktualnić, zobacz Instalowanie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

Ustawianie konfiguracji kopii zapasowej

Wybór między konfiguracją serwera na potrzeby lokalnie nadmiarowych kopii zapasowych lub geograficznie nadmiarowych kopii zapasowych podczas tworzenia serwera.

[!NOTE] Po utworzeniu serwera, jego rodzaju nadmiarowości, czyli geograficznie nadmiarowej a lokalnie nadmiarowy, nie można przełączyć.

Podczas tworzenia serwera za pomocą polecenia az mariadb server create, parametr --geo-redundant-backup decyduje o opcji nadmiarowości kopii zapasowej. W przypadku Enabledsą pobierane geograficznie nadmiarowe kopie zapasowe. Lub jeśli Disabled lokalnie nadmiarowe kopie zapasowe są wykonywane.

Okres przechowywania kopii zapasowych jest ustawiany przez --backup-retentionparametru.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania tych wartości podczas tworzenia, zobacz Przewodnik Szybki Start dotyczący interfejsu wiersza polecenia Azure Database for MariaDB Server.

Okres przechowywania kopii zapasowej serwera można zmienić w następujący sposób:

az mariadb server update --name mydemoserver --resource-group myresourcegroup --backup-retention 10

Poprzedni przykład zmienia okres przechowywania kopii zapasowych z mydemoserver do 10 dni.

Okres przechowywania kopii zapasowej decyduje o tym, jak daleko w czasie można pobrać przywracanie do punktu w czasie, ponieważ jest ono oparte na dostępnych kopiach zapasowych. Przywracanie do określonego momentu zostało opisane w następnej sekcji.

Przywracanie do punktu w czasie serwera

Serwer można przywrócić do wcześniejszego punktu w czasie. Przywrócone dane zostaną skopiowane na nowy serwer, a istniejący serwer jest pozostawiony jako. Na przykład jeśli tabela jest przypadkowo porzucana dzisiaj, można przywrócić ją do godziny tuż przed południem. Następnie można pobrać brakującą tabelę i dane z przywróconej kopii serwera.

Aby przywrócić serwer, użyj interfejsu wiersza polecenia platformy Azure AZ MariaDB Server Restore .

Uruchom polecenie Restore

Aby przywrócić serwer, w wierszu polecenia platformy Azure wpisz następujące polecenie:

az mariadb server restore --resource-group myresourcegroup --name mydemoserver-restored --restore-point-in-time 2018-03-13T13:59:00Z --source-server mydemoserver

Polecenie az mariadb server restore wymaga następujących parametrów:

Ustawienie Sugerowana wartość Opis  
resource-group  myresourcegroup  Grupa zasobów, w której znajduje się serwer źródłowy. 
name mydemoserver-restored Nazwa nowego serwera utworzonego za pomocą polecenie przywracania.
restore-point-in-time 2018 R-03-13T13:59:00Z Wybierz punkt w czasie, do którego chcesz przywrócić. Ta data i godzina musi przypadać w okresie przechowywania kopii zapasowej serwera źródłowego. Użyj formatu daty i godziny ISO8601. Na przykład możesz użyć własnej lokalnej strefy czasowej, takiej jak 2018-03-13T05:59:00-08:00. Można również użyć formatu UTC Zulu, na przykład 2018-03-13T13:59:00Z.
source-server mydemoserver Nazwa lub identyfikator serwera źródłowego, z którego ma zostać przeprowadzone przywrócenie.

WWhen przywrócisz serwer do wcześniejszego punktu w czasie, zostanie utworzony nowy serwer. Oryginalny serwer i jego bazy danych z określonego punktu w czasie są kopiowane na nowy serwer.

Wartości lokalizacji i warstwy cenowej dla przywróconego serwera pozostają takie same, jak oryginalny serwer.

Po zakończeniu procesu przywracania Znajdź nowy serwer i sprawdź, czy dane są przywracane zgodnie z oczekiwaniami. Nowy serwer ma taką samą nazwę logowania administratora serwera i hasło, które były prawidłowe dla istniejącego serwera w momencie zainicjowania przywracania. Hasło można zmienić na stronie Przegląd nowego serwera.

Nowy serwer utworzony podczas przywracania nie ma reguł zapory lub punktów końcowych usługi sieci wirtualnej, które istniały na oryginalnym serwerze. Te reguły należy skonfigurować oddzielnie dla tego nowego serwera.

Przywracanie geograficzne

Jeśli serwer został skonfigurowany pod kątem kopii zapasowych geograficznie nadmiarowych, można utworzyć nowy serwer z kopii zapasowej istniejącego serwera. Ten nowy serwer można utworzyć w dowolnym regionie, który Azure Database for MariaDB jest dostępny.

Aby utworzyć serwer przy użyciu geograficznie nadmiarowej kopii zapasowej, użyj interfejsu wiersza polecenia platformy Azure az mariadb server georestore.

[!NOTE] Gdy serwer jest tworzony po raz pierwszy, może nie być od razu dostępny do przywracania geograficznego. Wypełnienie wymaganych metadanych może potrwać kilka godzin.

Aby przywrócić lokalizację geograficzną serwera, w wierszu polecenia platformy Azure wpisz następujące polecenie:

az mariadb server georestore --resource-group myresourcegroup --name mydemoserver-georestored --source-server mydemoserver --location eastus --sku-name GP_Gen5_8

To polecenie tworzy nowy serwer o nazwie mydemoserver-georestore w regionie Wschodnie stany USA, który będzie należeć do zasobu. Jest to Ogólnego przeznaczenia, serwer generacji 5 z 8 rdzeni wirtualnych. Serwer jest tworzony na podstawie geograficznie nadmiarowej kopii zapasowej mydemoserver, która również znajduje się w grupie zasobów .

Jeśli chcesz utworzyć nowy serwer w innej grupie zasobów z istniejącego serwera, w --source-server parametr należy zakwalifikować nazwę serwera, tak jak w poniższym przykładzie:

az mariadb server georestore --resource-group newresourcegroup --name mydemoserver-georestored --source-server "/subscriptions/$<subscription ID>/resourceGroups/$<resource group ID>/providers/Microsoft.DBforMariaDB/servers/mydemoserver" --location eastus --sku-name GP_Gen5_8

Polecenie az mariadb server georestore wymaga następujących parametrów:

Ustawienie Sugerowana wartość Opis  
resource-group myresourcegroup Nazwa grupy zasobów, do której należy nowy serwer.
name mydemoserver-georestore Nazwa nowego serwera.
source-server mydemoserver Nazwa istniejącego serwera, którego są używane geograficznie nadmiarowe kopie zapasowe.
location eastus Lokalizacja nowego serwera.
sku-name GP_Gen5_8 Ten parametr ustawia warstwę cenową, generowanie obliczeń i liczbę rdzeni wirtualnych nowego serwera. GP_Gen5_8 Maps do Ogólnego przeznaczenia, generacji 5 Server z 8 rdzeni wirtualnych.

Podczas tworzenia nowego serwera przy użyciu przywracania geograficznego program dziedziczy ten sam rozmiar magazynu i warstwę cenową co serwer źródłowy. Nie można zmienić tych wartości podczas tworzenia. Po utworzeniu nowego serwera jego rozmiar magazynu może być skalowany w górę.

Po zakończeniu procesu przywracania Znajdź nowy serwer i sprawdź, czy dane są przywracane zgodnie z oczekiwaniami. Nowy serwer ma taką samą nazwę logowania administratora serwera i hasło, które były prawidłowe dla istniejącego serwera w momencie zainicjowania przywracania. Hasło można zmienić na stronie Przegląd nowego serwera.

Nowy serwer utworzony podczas przywracania nie ma reguł zapory lub punktów końcowych usługi sieci wirtualnej, które istniały na oryginalnym serwerze. Te reguły należy skonfigurować oddzielnie dla tego nowego serwera.

Następne kroki

You can’t perform that action at this time.