Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
133 lines (92 sloc) 7.83 KB
title description services author ms.custom ms.service ms.topic ms.date ms.author ms.openlocfilehash ms.sourcegitcommit ms.translationtype ms.contentlocale ms.lasthandoff ms.locfileid
Przewodnik Szybki start platformy Azure — tworzenie obiektu blob w magazynie obiektów przy użyciu programu Azure PowerShell | Microsoft Docs
W tym przewodniku Szybki start program Azure PowerShell jest używany w ramach magazynu obiektów (blob). Następnie przy użyciu programu PowerShell przekażesz obiekt blob do usługi Azure Storage, pobierzesz obiekt blob i wyświetlisz obiekty blob w kontenerze.
storage
tamram
mvc
storage
quickstart
02/14/2019
tamram
b0e9cc37f6269c3b878e16b754ec3a49aee13f72
800f961318021ce920ecd423ff427e69cbe43a54
MT
pl-PL
07/31/2019
68698996

Szybki start: przekazywanie, pobieranie i wyświetlanie obiektów blob za pomocą programu Azure PowerShell

Moduł Azure PowerShell umożliwia tworzenie zasobów platformy Azure i zarządzanie nimi. Tworzenie zasobów platformy Azure lub zarządzanie nimi może odbywać się w wierszu polecenia programu PowerShell lub za pośrednictwem skryptów. Ten przewodnik zawiera opis sposobu użycia programu PowerShell do transferowania plików między dyskiem lokalnym i usługą Azure Blob Storage.

[!INCLUDE storage-multi-protocol-access-preview]

Wymagania wstępne

Aby uzyskać dostęp do usługi Azure Storage, potrzebujesz subskrypcji platformy Azure. Jeśli nie masz jeszcze subskrypcji, przed rozpoczęciem utwórz bezpłatne konto.

[!INCLUDE updated-for-az]

Dla tego przewodnika Szybki start wymagany jest moduł Az Azure PowerShell w wersji 0.7 lub nowszej. Uruchom polecenie Get-InstalledModule -Name Az -AllVersions | select Name,Version, aby dowiedzieć się, jaka wersja jest używana. Jeśli konieczna będzie instalacja lub uaktualnienie, zobacz Instalowanie modułu Azure PowerShell.

[!INCLUDE storage-quickstart-tutorial-intro-include-powershell]

Tworzenie kontenera

Obiekty blob są zawsze przesyłane do kontenera. Możesz organizować grupy obiektów blob, tak jak organizujesz pliki w folderach na komputerze.

Określ nazwę kontenera, a następnie utwórz kontener przy użyciu polecenia New-AzStorageContainer. Ustaw uprawnienia na blob, aby zezwolić na publiczny dostęp do plików. W tym przykładzie nazwą kontenera jest quickstartblobs.

$containerName = "quickstartblobs"
New-AzStorageContainer -Name $containerName -Context $ctx -Permission blob

Przekazywanie obiektów blob do kontenera

Usługa Blob Storage obsługuje blokowe, uzupełnialne i stronicowe obiekty blob. Pliki VHD, które służą do tworzenia obsługi maszyn wirtualnych usługi IaaS, to stronicowe obiekty blob. Uzupełnialne obiekty blob mogą służyć do rejestrowania, na przykład w sytuacji, w której konieczny jest zapis do pliku, a następnie dodawanie kolejnych informacji. Większość plików przechowywanych w usłudze Blob Storage to blokowe obiekty blob.

Aby przekazać plik do blokowego obiektu blob, pobierz odwołanie do kontenera i uzyskaj odwołanie do blokowego obiektu blob w tym kontenerze. Po uzyskaniu odwołania do obiektu blob możesz przekazać do niego dane przy użyciu polecenia Set-AzStorageBlobContent. Ta operacja tworzy obiekt blob, jeśli nie istnieje, lub zastępuje obiekt blob, jeśli istnieje.

Poniższe przykłady umożliwiają przekazanie plików Image001.jpg i Image002.png z folderu D:\_TestImages na dysku lokalnym do utworzonego kontenera.

# upload a file
Set-AzStorageBlobContent -File "D:\_TestImages\Image001.jpg" `
 -Container $containerName `
 -Blob "Image001.jpg" `
 -Context $ctx 

# upload another file
Set-AzStorageBlobContent -File "D:\_TestImages\Image002.png" `
 -Container $containerName `
 -Blob "Image002.png" `
 -Context $ctx

Przed kontynuowaniem można przesłać dowolną liczbę plików.

Wyświetlanie listy obiektów blob w kontenerze

Pobierz listę obiektów blob w kontenerze za pomocą polecenia Get-AzStorageBlob. W tym przykładzie przedstawiono tylko nazwy przekazanych obiektów blob.

Get-AzStorageBlob -Container $ContainerName -Context $ctx | select Name

Pobieranie obiektów blob

Pobierz obiekty blob na swój dysk twardy. Dla każdego obiektu blob, który chcesz pobrać, określ nazwę i wywołaj polecenie Get-AzStorageBlobContent, aby pobrać obiekt blob.

W tym przykładzie obiekty blob są pobierane do folderu D:\_TestImages\Downloads na dysku lokalnym.

# download first blob
Get-AzStorageBlobContent -Blob "Image001.jpg" `
 -Container $containerName `
 -Destination "D:\_TestImages\Downloads\" `
 -Context $ctx 

# download another blob
Get-AzStorageBlobContent -Blob "Image002.png" `
 -Container $containerName `
 -Destination "D:\_TestImages\Downloads\" `
 -Context $ctx

Transfer danych przy użyciu narzędzia AzCopy

Narzędzie AzCopy to kolejna opcja umożliwiająca wydajny transfer danych do usługi Azure Storage z użyciem skryptów. Narzędzie AzCopy służy do transferowania danych do i z usług Blob, File i Table Storage.

Oto przykładowe polecenie AzCopy umożliwiające przesłanie pliku o nazwie myfile.txt do kontenera mystoragecontainer w oknie programu PowerShell.

./AzCopy `
  /Source:C:\myfolder `
  /Dest:https://mystorageaccount.blob.core.windows.net/mystoragecontainer `
  /DestKey:<storage-account-access-key> `
  /Pattern:"myfile.txt"

Oczyszczanie zasobów

Usuń wszystkie utworzone zasoby. Najprostszym sposobem usunięcia elementów zawartości jest usunięcie grupy zasobów. Usunięcie grupy zasobów spowoduje także usunięcie wszystkich zasobów uwzględnionych w tej grupie. W poniższym przykładzie usunięcie grupy zasobów powoduje usunięcie konta magazynu i samej grupy zasobów.

Remove-AzResourceGroup -Name $resourceGroup

Następne kroki

W tym przewodniku Szybki start przeprowadzono transfer plików między dyskiem lokalnym a usługą Azure Blob Storage. Aby dowiedzieć się więcej o pracy z magazynem obiektów blob przy użyciu programu PowerShell, przejdź do artykułu Jak używać programu Azure PowerShell z usługą Azure Storage.

[!div class="nextstepaction"] Używanie programu Azure PowerShell z usługą Azure Storage

Dokumentacja poleceń cmdlet programu PowerShell dla usługi Microsoft Azure Storage

Microsoft Azure Storage Explorer

 • Microsoft Azure Storage Explorer jest bezpłatną aplikacją autonomiczną oferowaną przez firmę Microsoft, która umożliwia wizualną pracę z danymi w usłudze Azure Storage w systemach Windows, macOS i Linux.
You can’t perform that action at this time.