Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
156 lines (146 sloc) 6.34 KB
title description services author manager layout ms.assetid ms.service ms.tgt_pltfrm ms.devlang ms.topic ms.date ms.author ms.openlocfilehash ms.sourcegitcommit ms.translationtype ms.contentlocale ms.lasthandoff ms.locfileid
Dokumentation om Azure IoT-lösningsacceleratorer | Microsoft Docs
Lär dig hur du använder IoT-lösningsacceleratorer. De här artiklarna beskriver hur du använder lösningsacceleratorer för att snabbt komma igång med din implementering av vanliga IoT-scenarier, till exempel fjärrövervakning, industri-IoT, förutsägande underhåll och enhetssimulering.
iot-accelerators
dominicbetts
philmea
LandingPage
iot-accelerators
na
na
landing-page
12/17/2018
dobett
2295ca75b7ca266506dbc45b9017a08001ce6e2a
3102f886aa962842303c8753fe8fa5324a52834a
HT
sv-SE
04/23/2019
61451216

Dokumentation för IoT-lösningsacceleratorer

Lär dig hur du använder IoT-lösningsacceleratorer. De här artiklarna beskriver hur du använder lösningsacceleratorer för att snabbt komma igång med din implementering av vanliga IoT-scenarier, till exempel fjärrövervakning, industri-IoT, förutsägande underhåll och enhetssimulering.

 • Läs mer om Azure IoT-lösningsacceleratorer

 • Översikt över acceleratorn för fjärrövervakningslösning

 • Översikt över lösningsacceleratorn för ansluten fabrik

 • Översikt över lösningsacceleratorn för enhetssimulering

 • Översikt över lösningsacceleratorn Förutsägande underhåll

 • Introduktion till Azure IoT-referensarkitektur


Snabbstarter på 5 minuter

Kom igång med IoT-lösningsacceleratorer:

Steg för steg-självstudier

Lär dig mer om IoT-lösningsacceleratorer och de huvudscenarier som de implementerar:

 1. Övervaka dina IoT-enheter
 2. Identifiera problem med enheter som är anslutna till din övervakningslösning
 3. Konfigurera och hantera enheter som är anslutna till din övervakningslösning
 4. Utföra en rotorsaksanalys för en avisering
 5. Använda aviseringar och åtgärda enhetsproblem
You can’t perform that action at this time.