Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
56 lines (56 sloc) 3.04 KB
### YamlMime:YamlDocument
documentType: LandingData
title: Azure Lab Services ve Azure DevTest Labs Belgeleri
metadata:
title: 'Azure Lab Services Belgeleri - Öğreticiler, API Başvurusu | Microsoft Docs'
description: 'Azure Lab Services’i kullanarak bulutta takımınız veya öğrencileriniz için bir geliştirme, test, hackathon ya da sınıf laboratuvarını hızlıca ayarlama hakkında bilgi edinin. Azure Öğreticileri, örnekler ve diğer kaynaklarda laboratuvarları oluşturma, yönetme ve güvenli hale getirme hakkında bilgi verilmektedir.'
services: lab-services
author: spelluru
manager: null
ms.service: lab-services
ms.tgt_pltfrm: na
ms.devlang: na
ms.topic: landing-page
ms.date: 04/06/2018
ms.author: spelluru
abstract:
description: 'Azure Lab Services’i kullanarak bulutta takımınız veya öğrencileriniz için bir geliştirme, test, hackathon ya da sınıf laboratuvarını hızlıca ayarlama hakkında bilgi edinin. Azure Öğreticileri, örnekler ve diğer kaynaklarda laboratuvarları oluşturma, yönetme ve güvenli hale getirme hakkında bilgi verilmektedir.'
sections:
- title: Adım Adım Öğreticiler
items:
- type: paragraph
text: Azure Lab Services’i kullanarak bir <b>sınıf laboratuvarı</b> oluşturma ve kullanma hakkında bilgi edinin.
- type: list
style: ordered
items:
- html: <a href="/azure/lab-services/classroom-labs/tutorial-setup-lab-account">Bir laboratuvar hesabı ayarlama</a>
- html: <a href="/azure/lab-services/classroom-labs/tutorial-setup-classroom-lab">Bir sınıf laboratuvarı ayarlama</a>
- html: <a href="/azure/lab-services/classroom-labs/tutorial-connect-virtual-machine-classroom-lab">Bir sınıf laboratuvarına erişim</a>
- type: paragraph
text: Azure DevTest Labs kullanarak bir <b>laboratuvar</b> oluşturup kullanmayı öğrenin.
- type: list
style: ordered
items:
- html: <a href="/azure/lab-services/tutorial-create-custom-lab">Laboratuvar ayarlama</a>
- html: <a href="/azure/lab-services/tutorial-use-custom-lab">Laboratuvara erişme</a>
- title: Örnekler
items:
- type: paragraph
text: Lab Services ile çalışmak için aşağıdaki örnekleri kullanın.
- type: list
style: unordered
className: spaced noBullet
items:
- html: '<a href="https://github.com/Azure/azure-devtestlab/tree/master/samples/DevTestLabs/QuickStartTemplates">Resource Manager şablonları</a>'
- html: <a href="/azure/lab-services/samples-cli">Azure CLI</a>
- html: <a href="/azure/lab-services/samples-powershell">Azure PowerShell</a>
- title: Başvuru
items:
- type: list
style: cards
className: cardsD
items:
- title: Komut Satırı
html: '<p><a href="/cli/azure/lab">Azure CLI</a></p><p><a href="/powershell/module/az.devtestlabs/#devtest_labs">Azure PowerShell</a></p>'
- title: REST
html: <p><a href="/rest/api/dtl">REST API</a></p>
You can’t perform that action at this time.