Permalink
Browse files

Update estonian translation

  • Loading branch information...
1 parent 220298f commit 350516019939032cf5dc8d49a47114af12a8069a @Mikachu committed Apr 22, 2010
Showing with 51 additions and 28 deletions.
  1. +51 −28 po/et.po
View
@@ -1,21 +1,23 @@
+# Openboxi eesti keele tõlge
# translation of openbox to Estonian
# Copyright (C) 2007 Dana Jansens
# This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
#
# Andres Järv <andresjarv@gmail.com>, 2007.
+# Mihkel <turakas gmail com>, 2010
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: Openbox 3.4.3\n"
+"Project-Id-Version: Openbox 3.4.11.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-01 18:20+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-07-20 16:54+0200\n"
-"Last-Translator: Andres Järv <andresjarv@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-21 21:40+0300\n"
+"Last-Translator: mihkel <turakas@gmail.com>\n"
"Language-Team: Estonian <et@li.org>\n"
"Language: et\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: openbox/actions.c:198
#, c-format
@@ -24,15 +26,15 @@ msgstr "Taotleti kehtetut käsklust \"%s\". Sellist käsklust pole olemas."
#: openbox/actions/execute.c:147
msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ei"
#: openbox/actions/execute.c:148
msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Jah"
#: openbox/actions/execute.c:152
msgid "Execute"
-msgstr ""
+msgstr "Käivita"
#: openbox/actions/execute.c:161
#, c-format
@@ -41,61 +43,65 @@ msgstr "Raja \"%s\" ümberkodeerimine UTF8-st ebaõnnestus"
#: openbox/actions/exit.c:69 openbox/client.c:3550
msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Katkesta"
#: openbox/actions/exit.c:70
msgid "Exit"
-msgstr ""
+msgstr "Välju"
#: openbox/actions/exit.c:74
msgid "Are you sure you want to log out?"
-msgstr ""
+msgstr "Kas oled kindel, et soovid välja logida?"
#: openbox/actions/exit.c:75
msgid "Log Out"
-msgstr ""
+msgstr "Logi välja"
#: openbox/actions/exit.c:78
msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
-msgstr ""
+msgstr "Kas oled kindel, et soovid OpenBoxist väljuda?"
#: openbox/actions/exit.c:79
msgid "Exit Openbox"
-msgstr ""
+msgstr "Välju Openbox-st"
#: openbox/client.c:2037
msgid "Unnamed Window"
-msgstr ""
+msgstr "Nimetu aken"
#: openbox/client.c:2051 openbox/client.c:2082
msgid "Killing..."
-msgstr ""
+msgstr "Tapan..."
#: openbox/client.c:2053 openbox/client.c:2084
msgid "Not Responding"
-msgstr ""
+msgstr "Ei vasta"
#: openbox/client.c:3539
#, c-format
msgid ""
"The window \"%s\" does not seem to be responding. Do you want to force it "
"to exit by sending the %s signal?"
msgstr ""
+"Paistab, et aken \"%s\" ei vasta enam. Kas soovid teda jõuga väljuma sundida "
+"saates %s signaali?"
#: openbox/client.c:3541
msgid "End Process"
-msgstr ""
+msgstr "Lõpeta protsess"
#: openbox/client.c:3545
#, c-format
msgid ""
"The window \"%s\" does not seem to be responding. Do you want to disconnect "
"it from the X server?"
msgstr ""
+"Paistab, et aken \"%s\" ei vasta enam. Kas soovid ta X serverist lahti "
+"ühendada?"
#: openbox/client.c:3547
msgid "Disconnect"
-msgstr ""
+msgstr "Ühenda lahti"
#: openbox/client_list_combined_menu.c:93 openbox/client_list_menu.c:90
msgid "Go there..."
@@ -189,7 +195,7 @@ msgstr "Vigane kontekst \"%s\" hiire kiirklahvides"
#: openbox/config.c:857
#, c-format
msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
-msgstr "Vigane nupp \"%s\" määratletud konfiguratsioonifailis"
+msgstr "Vigane nupp \"%s\" määratud seadistuste failis"
#: openbox/config.c:882
msgid ""
@@ -208,7 +214,7 @@ msgstr "Sulge"
#: openbox/keyboard.c:161
msgid "Conflict with key binding in config file"
-msgstr "Konflikt kiirklahviga konfiguratsioonifailis"
+msgstr "Konflikt kiirklahviga seadistuste failis"
#: openbox/menu.c:94 openbox/menu.c:106
#, c-format
@@ -250,7 +256,7 @@ msgstr "DISPLAY keskkonnamuutujas oleva ekraani avamine ebaõnnestus."
#: openbox/openbox.c:182
msgid "Failed to initialize the obrender library."
-msgstr "Obrender-damisteegi käivitamine ebaõnnestus."
+msgstr "Obrender-damise teegi käivitamine ebaõnnestus."
#: openbox/openbox.c:193
msgid "X server does not support locale."
@@ -263,12 +269,12 @@ msgstr "Ei suudetud sättida lokaadimuutujaid X serveri jaoks."
#: openbox/openbox.c:253
msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
msgstr ""
-"Ei suudetud leida kehtivat konfiguratsioonifaili, kasutatakse lihtsaid "
+"Kehtiva seadistuste faili leidmine ebaõnnestus, kasutatakse lihtsaid "
"vaikimisi seadeid"
#: openbox/openbox.c:286
msgid "Unable to load a theme."
-msgstr "Ei suudetud laadida teemat."
+msgstr "Teema laadimine ebaõnnestus."
#: openbox/openbox.c:370
#, c-format
@@ -277,10 +283,13 @@ msgid ""
"configuration files. See stdout for more information. The last error seen "
"was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
msgstr ""
+"Üks või enam XML süntaki viga leiti Openboxi seadistuse faili parsides. "
+"Rohkem infot leiad stdout-st. Viimane viga oli failis \"%s\", real %d ja "
+"sõnum oli: %s"
#: openbox/openbox.c:372
msgid "Openbox Syntax Error"
-msgstr ""
+msgstr "Openboxi süntaksi viga"
#: openbox/openbox.c:438
#, c-format
@@ -320,7 +329,7 @@ msgstr " --replace Hetkel töötava aknahalduri asendamine\n"
#. fine to leave it as FILE though.
#: openbox/openbox.c:536
msgid " --config-file FILE Specify the path to the config file to use\n"
-msgstr ""
+msgstr " --config-file FAIL Määra kasutatava seadistuste faili teekond\n"
#: openbox/openbox.c:537
msgid " --sm-disable Disable connection to the session manager\n"
@@ -344,7 +353,7 @@ msgstr " --restart Openboxi taaskäivitamine\n"
#: openbox/openbox.c:541
msgid " --exit Exit Openbox\n"
-msgstr ""
+msgstr " --exit Välju Openbox-st\n"
#: openbox/openbox.c:542
msgid ""
@@ -390,7 +399,7 @@ msgstr ""
#: openbox/openbox.c:632 openbox/openbox.c:666
#, c-format
msgid "%s requires an argument\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s nõuab argumenti\n"
#: openbox/openbox.c:709
#, c-format
@@ -425,7 +434,11 @@ msgid_plural ""
"Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d. "
"Overriding the Openbox configuration."
msgstr[0] ""
+"Openbox on seadistatud %d töölauale, aga aktiivsel seansil on %d. Tühistan "
+"Openboxi seadistuse."
msgstr[1] ""
+"Openbox on seadistatud %d töölauale, aga aktiivsel seansil on %d. Tühistan "
+"Openboxi seadistuse."
#: openbox/screen.c:1205
#, c-format
@@ -459,17 +472,27 @@ msgstr "Soovitud klahvi \"%s\" ei ole sellel ekraanil"
#: openbox/prompt.c:153
msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "Sobib"
#~ msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
#~ msgstr "Seansi \"%s\" salvestamine ebaõnnestus: %s"
#~ msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
#~ msgstr "Seansi \"%s\" salvestamisel ilmnes viga: %s"
+#~ msgid "Not connected to a session manager"
+#~ msgstr "Pole ühendatud seansihalduriga"
+
#~ msgid "X Error: %s"
#~ msgstr "X-i viga: %s"
+#~ msgid ""
+#~ "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
+#~ "session management support"
+#~ msgstr ""
+#~ "SessionLogout tegevust pole saadaval, kuna Openbox on kompileeritud "
+#~ "seansi haldamise toeta"
+
#~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
#~ msgstr "\"%s\" käivitamine ebaõnnestus: %s"

0 comments on commit 3505160

Please sign in to comment.