Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
89 lines (75 sloc) 2.07 KB
source 'https://rubygems.org'
gem 'rails', '3.2.11'
# Bundle edge Rails instead:
# gem 'rails', :git => 'git://github.com/rails/rails.git'
gem 'haml'
gem 'twilio-ruby'
gem 'httparty'
gem 'active_scaffold', :git => 'git://github.com/activescaffold/active_scaffold.git'
gem 'settingslogic'
gem 'configurable_engine'
gem 'omniauth', '~> 1.0.0'
gem 'omniauth-facebook'
#gem 'omniauth-youtube'
gem 'omniauth-google-oauth2'
gem 'delayed_job_active_record'
gem 'heroku-api'
gem 'iron_worker_ng'
gem 'rdiscount'
gem 'cancan'
# gem 'redis'
gem 'timecop'
gem 'rb-readline'
gem 'thin', :platforms => :ruby
gem 'prawn', "0.11.1"# , :git => "git://github.com/sandal/prawn" #, :submodules => true
#gem 'sqlite3'
#gem 'active_scaffold_config_list_vho'
# Gems used only for assets and not required
# in production environments by default.
group :assets do
gem 'sass-rails', '~> 3.2.3'
gem 'coffee-rails', '~> 3.2.1'
# See https://github.com/sstephenson/execjs#readme for more supported runtimes
# gem 'therubyracer', :platforms => :ruby
gem 'uglifier', '>= 1.0.3'
end
gem 'jquery-rails'
gem 'jquery-ui-rails'
platforms :ruby do
gem 'pg'
end
platforms :jruby do
gem 'jruby-openssl'
gem 'activerecord-jdbcpostgresql-adapter'
end
group :test do
gem 'fakeweb'
gem 'faker', '~> 1.0.1'
gem 'simplecov'
gem 'capybara-webkit'
# gem 'timecop'
end
group :development, :test do
gem 'annotate', '~> 2.4.1.beta'
gem "rspec-rails"#, "2.5.0"
gem "capybara"
gem "guard"
gem "guard-spork"
gem "guard-rails" # Restart development server when needed
gem 'guard-rspec'
gem "guard-annotate"
gem 'libnotify' # for use with libnotify
# gem 'ruby_gntp' # for use with Growl
gem 'launchy'
gem 'shoulda-matchers'
gem 'debugger', :platforms => :ruby
gem 'ruby-debug', :platforms => :jruby
gem 'pry'
gem 'pry-debugger', :platforms => :ruby # https://github.com/nixme/pry-debugger
gem 'pry-rails'
gem "factory_girl"
gem "factory_girl_rails"
gem "selenium-client"
gem "database_cleaner" #, :git => 'git://github.com/bmabey/database_cleaner.git'
gem 'spork', '>= 0.9.2'
end