Skip to content
Převodník měn s využitím kurzovního lístku České národní banky, možnost "archivu" měn až do 1991.
JavaScript CSS HTML
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github/ISSUE_TEMPLATE
css
js
LICENSE
README.md
index.html

README.md

Převodník měn

Převodník měn s využitím kurzovního lístku ČNB, první verze této aplikace byla též zveřejněna na IT sociální síti https://itnetwork.cz do vánoční soutěže 2019. Aplikace je celá naprogramovaná v JavaScriptu s použitím knihovny jQuery.

Mezi funkčnost aplikace patří:

  • samotný převod
  • zaokrouhlení výsledku
  • v případě chyby, zobrazí se uživatelsky přívětivá zpráva která na danou chybu upozorní.
  • vysvětlení určitých slov / zkratek při najetí (tooltips)

English

Currency converter with the use of Czech National Bank API, first version of this application was published to ITnetwork.cz Winter 2019. Application is developed in JavaScript with jQuery library.

Features

  • convertion
  • rounding options
  • if error, will appear user-friendly error notification
  • explanation of certain words (for example: API) or abbreviations (tooltips)

Online: https://apps.turyna.eu/prevody

You can’t perform that action at this time.