Skip to content

Архитектура, security implementation

Radoslav Radev edited this page Sep 21, 2017 · 2 revisions

Програмата се състои от различни плъгини. Всеки от тях трябва да притежава(extends) Fragment, да имплементира(implements) PluginBase, а също може да имплементира някой от интерфейсите(Interfaces). Примерна декларация на плъгин би изглеждала така:

public class ConfigBuilderFragment extends Fragment implements PluginBase, PumpInterface, ConstraintsInterface

Всеки плъгин трябва да бъде разработен като самостоятелен код. Единствената редакция, която е необходима за интегрирането му с останалата част от програмата е в клас MainActivity и изглежда така:

pluginsList.add(SourceXdripFragment.newInstance());

Когато плъгина, който разработваме, трябва да се свърже с други плъгини, то това винаги трябва да става чрез клас ConfigBuilder. Например за да изпратим команда към помпата:

PumpInterface pump = MainApp.getConfigBuilder().getActivePump();
PumpEnactResult result = pump.deliverTreatment(insulin, carbs);

Самият ConfigBuilder е един вид интерфейс за помпата(PumpInterface) и интерфейс за ограниченията(ConstraintInterface). Така чрез извикване на функцията MainApp.getConfigBuilder().getActivePump() ConfigBuilder ще върне себе си като резултат. Така като изпращате команда към помпата ConfigBuilder първо проверява за спазване на ограниченията и тогава изпраща същинската команда към драйвера на помпата.

Това позволява добавянето на специфични ограничения към програмата, без необходимост от промяна на останалия код. Например чрез създаването и регистрирането на този Fragment:

public class BolusConstraint extends Fragment implements PluginBase, ConstraintsInterface {
  @Override
  public boolean isLoopEnabled() {
    return true; // Always enable, limit only things you want
  }

  @Override
  public boolean isClosedModeEnabled() {
    return true; // Always enable, limit only things you want
  }

  @Override
  public boolean isAutosensModeEnabled() {
    return true; // Always enable, limit only things you want
  }

  @Override
  public boolean isAMAModeEnabled() {
    return true; // Always enable, limit only things you want
  }

  @Override
  public APSResult applyBasalConstraints(APSResult request) {
    return request; // Don't change, limit only things you want
  }

  @Override
  public Double applyBasalConstraints(Double absoluteRate) {
    return absoluteRate; // Don't change, limit only things you want
  }

  @Override
  public Integer applyBasalConstraints(Integer percentRate) {
    return percentRate; // Don't change, limit only things you want
  }

  @Override
  public Double applyBolusConstraints(Double insulin) {
    if (insulin > 2d) insulin = 2d;
    return insulin;
  }

  @Override
  public Integer applyCarbsConstraints(Integer carbs) {
    return carbs; // Don't change, limit only things you want
  }

  @Override
  public Double applyMaxIOBConstraints(Double maxIob) {
    return maxIob; // Don't change, limit only things you want
  }

  @Override
  public int getType() {
    return PluginBase.CONSTRAINTS;
  }

  @Override
  public String getName() {
    return "Bolus Constraint";
  }

  @Override
  public boolean isEnabled() {
    return true; // Always enabled and cannot be disabled
  }

  @Override
  public boolean isVisibleInTabs() {
    return false; // No need to have own tab in GUI
  }

  @Override
  public boolean canBeHidden() {
    return true;
  }

  @Override
  public void setFragmentEnabled(boolean fragmentEnabled) {
    // Do nothing, always enabled
  }

  @Override
  public void setFragmentVisible(boolean fragmentVisible) {
    // Do nothing, always hidden
  }
}

Ние ограничаваме размера на болус до 2 единици навсякъде в програмата.

ConfigBuilder винаги преминава през всички регистрирани интерфейси на ограничения ('ConstraintInterfaces') и избира най-ограничената стойност, преди да я предаде към избрания драйвер на помпа.

Добавянето на драйвер на помпа може да включи интерфейса за ограниченията(ConstraintInterface) също, да зареди максималните стойности от помпата и да ги приложи като допълнително ограничение. Тогава например графичният интерфейс няма да позволи въвеждането на по-голям болус.

Getting Started:

How to install AndroidAPS:

Configuration:

Usage:

Sources:

CZ:

DE:

Български:

Въведение:

Инсталиране:

Конфигуриране:

Използване:

Източници:

Примери:

Подкрепа:

한국어:

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.