Skip to content

Достъп до лог файлове

Radoslav Radev edited this page Oct 13, 2017 · 8 revisions

За да откриете лог файловете е необходимо да:

  • Свържете мобилният телефон с компютър посредством USB кабел
  • Да влезете в директория с местоположение като посоченото долу (възможно е да има малка разлика в различните телефони)

Getting Started:

How to install AndroidAPS:

Configuration:

Usage:

Sources:

CZ:

DE:

Български:

Въведение:

Инсталиране:

Конфигуриране:

Използване:

Източници:

Примери:

Подкрепа:

한국어:

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.