Skip to content

Обновяване до последна версия

Roumen Georgiev edited this page Sep 27, 2017 · 3 revisions

Инсталирайте git (ако го нямате)

  • Всяка git версия би трябвало да работи. Например https://git-scm.com/download/win
  • Посочете в Android Studio къде се намира git.exe. За целта изберете File - Settings - Version Control - Git

Избиране на клон

  • Ако вие искате да промените клона изберете го най-долу: master (последна версия) или dev (версия в разработка)

и след това checkout

Обновяване на клон от Github

  • Натиснете Ctrl+T, изберете Merge и натиснете OK

В долната част на прозореца на Android Studio ще видите съобщение в зелено за направеното обновяване

Качване на обновената версия в телефона

  • Свържете телефона си към компютъра чрез USB кабел
  • Натиснете "Play" бутона от горната част на екрана (зелената стрелка)

  • Изберете вашият телефон и потвърдете с OK

Getting Started:

How to install AndroidAPS:

Configuration:

Usage:

Sources:

CZ:

DE:

Български:

Въведение:

Инсталиране:

Конфигуриране:

Използване:

Източници:

Примери:

Подкрепа:

한국어:

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.