Skip to content

Терминология

Radoslav Radev edited this page Sep 21, 2017 · 3 revisions

Ето и малко от специфичната за APS системите терминология:

APS or AP - artificial pancreas system - система за изкуствен панкреас. Термин използван за системи управляващи доставката на инсулин от затворен тип, които използват временни промени в базалите за да поддържат КЗ в границите зададени от потребителя.

Basal - базал - основното ниво на инсулин, което е предварително въведено в инсулиновата помпа и трябва да е равно на това, което панкреаса би произвеждал.

Basal IOB - Базален инсулин действащ в момента - разликата (положителна или отрицателна) между количеството инсулин действащо в момента от стойностите на базала (включително временните базали ), и стойността конфигурирана в базалният профил.

BG - Blood Glucose - КЗ - Кръвна захар/глюкоза

BGI (BG Impact) - Степента до която КЗ "би трябвало" да се повиши или понижи. OpenAPS/AndroidAPS изчислява тази стойност за да определи Евентуална КЗ ‘Eventual BG’. След това тази стойност може да бъде използвана за определянето на нивото на високи/ниски стойности на базал в по-сложните части на алгоритъма на OpenAPS.

Bolus - болус- допълнителен инсулин подаден на помпата, обикновено с цел да покрият въглехидрати или коригира по-висока КЗ.

CGM - continuous glucose monitor - система за продължително следене на КЗ чрез сензор за глюкоза, който е инжектиран подкожно за 3-7 дни и обикновено чрез двукратна калибрация на ден, предоставя стойностите на КЗ на всеки 5 минути.

closed-loop - closed-loop - затворен цикъл - closed loop системите правят автоматично настройки на базалните нива на базата на алгоритъм, без да е необходимо потвърждение от страна на потребителя.

COB - Carbs-on-board - действащи въглехидрати

CR - carb ratio, or carbohydrate ratio - въглехидратно число - количеството въглехидрати, които се покриват от една инсулинова единица. Примерно 1 единица инсулин покрива 10 грама въглехидрати.

DIA - продължителност на инсулиновото действие, или това колко дълго инсулинът ще бъде активен в тялото (обикновено е между 3 и 6 часа).

IOB - Insulin On Board - действащ инсулин в тялото. Забележка: повечето помпи на пазара включват само болусния инсулин в изчисленията на IOB. Обикновено, но не винаги, Nightscout показва Net IOB като 'IOB', обикновено не е добра практика да разчитате на тази стойност ( IOB хапчето в NS ).

ISF - фактор на инсулиновата чувствителност - очакваното понижение в КЗ от една единица инсулин. Пример: 1 единица инсулин за 40 мг/дл( 2.2 ммол/л).

Net IOB - сумарното количество на действащ инсулин, като се включват и коригираните ( повишени или понижени ) базални нива плюс болусите.

NS, или Nightscout - уеб сайт използван за визуализация и отдалечено наблюдение.

OpenAPS - Примерно изградена система, когато се използва без етикет (#)

openaps - основният комплект от софтуерни инструменти, които се разработват от това общество с цел използването им във всякo OpenAPS приложение

#OpenAPS - е абревиатура на Open(Отворена) A(rtificial-изкуствена) P(ancreas-панкреасна) S(ystem-система). Това е движение за отворен код с цел разработването на изкуствен панкреас чрез използването на комерсиални медицински устройства, някой хардуерни устройства(нескъпи), както и свободно-достъпен софтуер. Пълното описание на #OpenAPS проекта може да бъде намерено на адрес openaps.org. #OpenAPS (изписано с етикет) обикновено е обръщение към проекта и изграждащото го общество.

open-loop - отворен цикъл този тип системи ще дават предложения за корекции в базалните нива, но ще е одобряване на всяко предложение преди прилагането му.

oref0 - “reference design implementation version 0” - референтен дизайн за вграждане версия 0 на OpenAPS референтния дизайн. С други думи основният алгоритъм седящ зад OpenAPS.

Treatments IOB - количеството действащ инсулин на база болуси. Някой помпи го показват като 'активен инсулин'(‘active insulin’).

Getting Started:

How to install AndroidAPS:

Configuration:

Usage:

Sources:

CZ:

DE:

Български:

Въведение:

Инсталиране:

Конфигуриране:

Използване:

Източници:

Примери:

Подкрепа:

한국어:

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.