Broncode programmatuur operatie Basisregistratie Personen (BRP)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
01 Documentatie
02 Software
03 Testrapport
04 Logisch ontwerp
2013
2016
.gitignore
Introduction.md Deel 2 publicatie maart 2018 Mar 29, 2018
LICENSE
Niet gepubliceerd.ods
README.md

README.md

Broncode programmatuur operatie Basisregistratie Personen (BRP)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in november 2017 een deel van de broncode en documentatie openbaar gemaakt van de programmatuur die was geschreven voor nieuwe centrale ICT-systemen voor de Basisregistratie Personen. Dit project is in juli 2017 gestopt.

In maart 2018 zijn na aanvullend onderzoek ten aanzien van privacy- en veiligheidsaspecten, ook vrijwel alle resterende delen van de broncode en documentatie openbaar gemaakt, inclusief testbestanden.

Slechts een zeer beperkt deel van de broncode, documentatie en testbestanden wordt niet op deze plaats openbaar gemaakt. Een overzicht van de niet gepubliceerde onderdelen is te vinden in het bestand “Niet gepubliceerd.ods”. Hiermee is vrijwel de volledige laatste versie van de broncode, documentatie en testbestanden van de operatie BRP gepubliceerd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een maximale inspanning geleverd om persoonsgegevens te verwijderen of te anonimiseren van bij de operatie BRP betrokken personen. Hierbij is het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd zoals dat ook is gemeld aan de Tweede Kamer in de brief met bijlage van 31 januari 2018 (TK, 2017-2018, nr. 121). Voor het testen van de programmatuur is gewerkt met fictieve gegevens, in plaats van met echte persoonsgegevens. Mogelijke overeenkomsten met bestaande personen zijn onbedoeld.

De gepubliceerde broncode, testbestanden en documentatie kan op diverse plaatsen informatie bevatten zoals IP-adressen, elektronische certificaten en gebruikers-id’s en wachtwoorden voor bijvoorbeeld databases. Deze informatie is enkel gebruikt binnen de ontwikkelomgeving van de operatie BRP en kent geen relatie met operationele productieomgevingen.

Open source

De broncode is gepubliceerd als open source software onder de licentievoorwaarden GNU Affero General Public License, versie 3 zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation.

Disclaimer

Het ministerie van BZK heeft zich naar beste vermogen ingespannen om de meest recente versie van de ontwikkelde programmatuur en de bijbehorende technische en functionele documentatie samen te stellen. Het ministerie van BZK aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik (met inbegrip van het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins) van de programmatuur, documentatie en testbestanden. Het ministerie verwijst voor het gebruik van de testgegevens naar de Rijksdienst voor de Identiteitsgegevens (http://www.RviG.nl/contact).