Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
100 lines (78 sloc) 4.1 KB
____ _ ____ _____ _ _ Versie: 1.4
| __ ) / \ / ___| | ____|_ _| |_ _ __ __ _ ___| |_ _ januari 2010
| _ \ / _ \| | _ | _| \ \/ / __| '__/ _` |/ __| __| _|+|_
| |_) / ___ \ |_| | | |___ > <| |_| | | (_| | (__| || |+++++|
|____/_/ \_\VROM| |_____/_/\_\ __|_| \__,_|\___|\__| |+|
BAG Extract+ is een tool voor opslag van een BAG-extract in een lokale
Postgres/Postgis database en ontsluiting van de BAg-gegevens vanuit deze
database.
BAG Extract+ biedt de volgende functionaliteit:
- Laden van een BAG Extract
- Laden van een BAG Mutatiebestand
- Raadplegen van de gegevens in de lokale database
- Vergelijken van de BAG gegevens met eigen data
- Onderhoud van de lokale database
De Python broncodebestanden, herkenbaar aan de extensie .py, kunnen worden
geopend en bewerkt met de Python-editor IDLE. Na wijzigen van de broncode
kan een nieuwe executable worden gemaakt met het batchbestand
makeBAGextract+.bat.
Ook kan een pythonprogramma worden uitgevoerd door in de commandline het
broncodebestand, inclusief de extensie .py, uit te voeren. In dat geval
worden .pyc bestanden met gecompileerde Pythoncode aangemaakt. Deze bestanden
kunnen worden verwijderd.
Deze map bevat de broncode van de BAG Extract+ tool. Deze map heeft de
volgende inhoud:
- exe Map met de executable van de tool, de configuratiefile en de bijbehorende
libraries. In deze map kunnen de programmma's worden uitgevoerd.
- BAG.conf
Configuratiebestand dat nodig is bij het uitvoeren van de programma's.
Dit bestand bevat de volgende instellingen:
- database naam van de Postgres database
- host host waar de Postgres database draait
- user user voor toegang tot de Postgres database
- password password van de user voor toegang tot de Postgres database
- download directory waar gedownloade extract en mutatiebestanden worden
gelezen
- extract directory waarin gedownloade extract en mutatiebestanden worden
uitgepakt (unzip)
- logging directory waar logfiles worden opgeslagen.
- BAGextract+.py
Python broncode van het hoofdprogramma BAGextract+. Dit programma bestaat uit
1 sourcefile waarin de algemene libraries worden included.
- BAGraadpleeg.py
Python broncode van het zoek- en raadpleegscherm.
- libBAGextractPlusVersie.py
Versienummer en -datum van het programma BAGextract+. Bij elke nieuwe versie
van de tooling, moet deze worden aangepast.
- libBAG.py
Bibliotheek met classes voor de 7 BAG-objecttypes. Deze classes omvatten
functionaliteit voor het lezen uit XML en het lezen en schrijven van de
objecten in de database.
- libDatabase.py
Bibliotheek met algemene functionaliteit voor toegang tot de BAG-database.
- libLog.py
Bibliotheek met algemene functionaliteit voor loggingfunctionaliteit. Deze
functionaliteit schrijft tijdens het uitvoeren van een programma voortgangs-
informatie op het scherm en in een logfile BAGX+Logfile.log zodat deze
informatie na afloop nog kan worden geraadpleegd.
- ligBAGconfiguratie.py
Bibliotheek met algemene functionaliteit voor het lezen van de BAG.conf
configuratiefile.
- libUnzip.py
Bibliotheek met functionaliteit voor het uitpakken (unzippen) van de
gecomprimeerde extractbestanden die worden geleverd door de BAGLV.
- makeBAGextract+.bat
Batchbestand voor het maken van een executable van BAGextract+. Dit script
start de Pythoncompiler voor het compileren van de broncode tot een
executable. De executable en bijbehorende bestanden worden gekopieerd naar
de map 'exe'.
- setupBAGextract+.py
Pythoncode voor het compileren van een executable van BAGextract+
- Rijksmonumenten.txt
Voorbeeldbestand voor het vergelijken van BAG-gegevens met eigen data. Dit
bestand bevat een uittreksel van het Rijksmonumentenregister.
Met dank aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
- RijksmonumentenView.txt
Voorbeeldbestand voor het vergelijken van BAG-gegevens met eigen data. Dit
bestand bevat de definitie van een standaardview op de eigen data, horend bij
het voorbeeldbestand Rijksmonumenten.txt