Permalink
Browse files

Edited src/BAGextract+.py via GitHub

  • Loading branch information...
1 parent 20f5151 commit ad87b7b4d798e84fd54c97fb9b553555ff86028e @matthijsvanderdeijl matthijsvanderdeijl committed Oct 13, 2011
Showing with 9 additions and 0 deletions.
  1. +9 −0 src/BAGextract+.py
View
@@ -3,6 +3,10 @@
# Omschrijving: Hoofdmodule van de BAG Extract+ tools.
# Auteur: Matthijs van der Deijl
#
+# Versie: 1.8
+# - Controle en waarschuwing bij inladen GML-extract toegevoegd.
+# 13 oktober 2011
+#
# Versie: 1.7
# - objecttype LPL vervangen door LIG
# - objecttype SPL vervangen door STA
@@ -202,6 +206,11 @@ def bestandLaadExtractBestand(self, event):
teller += 1
self.app.Yield(True)
log.schrijfTimer("=> %d objecten toegevoegd" %(teller))
+ if teller == 0:
+ for xmlObject in xml.getElementsByTagName("product_LVC_gml:LVC-GML-product"):
+ teller += 1
+ if teller > 0:
+ log("*** Waarschuwing *** Bestand is een BAG-extact in GML-formaat; BAG Extract+ verwerkt alleen BAG-extracten in XML-formaat!")
xml.unlink()
verwerkteBestanden += 1
except Exception, foutmelding:

1 comment on commit ad87b7b

Collaborator

matthijsvanderdeijl commented on ad87b7b Oct 13, 2011

Controle op het inladen van BAG-extracten in GML-formaat toegevoegd. BAG Extract+ kan alleen extracten in XML-formaat inladen. Bij het inladen van een GML-bestand krijg je nu voortaan een waarschuwing.

Please sign in to comment.