Skip to content
Browse files

Edited src/libBAG.py via GitHub

  • Loading branch information...
1 parent ad87b7b commit 448c05b0ccf946a00bdbfd4c02c6474c2fbcf101 @matthijsvanderdeijl matthijsvanderdeijl committed Oct 13, 2011
Showing with 38 additions and 0 deletions.
  1. +38 −0 src/libBAG.py
View
38 src/libBAG.py
@@ -14,6 +14,10 @@
#
# Auteur: Matthijs van der Deijl
#
+# Versie: 1.8
+# - extra indexen toegevoegd op aangeven van RCE
+# 13 oktober 2011
+#
# Versie: 1.7
# - objecttype LPL vervangen door LIG
# - objecttype SPL vervangen door STA
@@ -414,6 +418,12 @@ def maakIndex(self):
sql += ")"
database.maakIndex(self.naam() + "key", sql)
+ sql = "CREATE INDEX " + self.naam() + "Identificatie"
+ sql += " ON " + self.naam() + " "
+ sql += "(identificatie"
+ sql += ")"
+ database.maakIndex(self.naam() + "Identificatie", sql)
+
if self.heeftGeometrie():
sql = "CREATE UNIQUE INDEX " + self.naam() + "OID"
sql += " ON " + self.naam() + " (oid)"
@@ -702,6 +712,10 @@ def maakIndex(self):
sql += " ON woonplaats"
sql += "(woonplaatsNaam)"
database.maakIndex("woonplaatsNaam", sql)
+ sql = "CREATE INDEX woonplaatsNaamUpper"
+ sql += " ON woonplaats"
+ sql += "(upper(woonplaatsNaam))"
+ database.maakIndex("woonplaatsNaamUpper", sql)
def maakViews(self):
self.maakViewActueel()
@@ -747,6 +761,10 @@ def maakIndex(self):
sql += " ON openbareruimte"
sql += "(openbareruimtenaam)"
database.maakIndex("openbareruimteNaam", sql)
+ sql = "CREATE INDEX openbareruimteNaamUpper"
+ sql += " ON openbareruimte"
+ sql += "(upper(openbareruimtenaam))"
+ database.maakIndex("openbareruimteNaamUpper", sql)
def maakViews(self):
self.maakViewActueel()
@@ -835,6 +853,18 @@ def maakIndex(self):
sql += " ON nummeraanduiding"
sql += "(postcode)"
database.maakIndex("nummeraanduidingPostcode", sql)
+ sql = "CREATE INDEX nummeraanduidingPostcodeUpper"
+ sql += " ON nummeraanduiding"
+ sql += "(upper(postcode))"
+ database.maakIndex("nummeraanduidingPostcodeUpper", sql)
+ sql = "CREATE INDEX nummeraanduidingHuisnummer"
+ sql += " ON nummeraanduiding"
+ sql += "(huisnummer)"
+ database.maakIndex("nummeraanduidingHuisnummer", sql)
+ sql = "CREATE INDEX nummeraanduidingGerelateerdeOpenbareRuimte"
+ sql += " ON nummeraanduiding"
+ sql += "(gerelateerdeopenbareruimte)"
+ database.maakIndex("nummeraanduidingGerelateerdeOpenbareRuimte", sql)
def maakViews(self):
self.maakViewActueel()
@@ -1028,6 +1058,14 @@ def maakIndex(self):
BAGadresseerbaarObject.maakIndex(self)
BAGobject.maakIndexRelatie(self, self.gebruiksdoelVerblijfsobject)
BAGobject.maakIndexRelatie(self, self.gerelateerdPand)
+ sql = "CREATE INDEX verblijfsobjectHoofdadres"
+ sql += " ON verblijfsobject"
+ sql += "(hoofdadres)"
+ database.maakIndex("verblijfsobjectHoofdadres", sql)
+ sql = "CREATE INDEX verblijfsobjectGerelateerdPand"
+ sql += " ON verblijfsobjectpand"
+ sql += "(gerelateerdpand)"
+ database.maakIndex("verblijfsobjectGerelateerdPand", sql)
def maakViews(self):
self.maakViewActueel()

1 comment on commit 448c05b

@matthijsvanderdeijl
Collaborator

Extra indexen toegevoegd voor het zoeken en raadplegen. Dit levert een aanzienlijke performance-verbetering op bij het raadplegen. Zoeken in een extract met de BAG van heel NL ingeladen, levert nu binnen enkele seconden het gewenste resultaat op het scherm.

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.