Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Full CMS system for Django

branch: master

Fetching latest commit…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve the latest commit at this time

Octocat-spinner-32 core
Octocat-spinner-32 site_media
Octocat-spinner-32 sql
Octocat-spinner-32 templates
Octocat-spinner-32 README
Octocat-spinner-32 __init__.py
Octocat-spinner-32 config.py
Octocat-spinner-32 manage.py
Octocat-spinner-32 settings.py
Octocat-spinner-32 urls.py
README
django-portal is a complete portal for django. Key Features:

- Categories
- Articles
- Support for menus (like in joomla system)
- Calendarium
- Galleries
- Ads
- Advertising
- Directories
- Independent of the django user system
- Support for multiple languages (ndependent of the django)
- Support for multiple sites
- Support for templates
- Support for modules
- Own administration panel
- Own system users
- A own permission system for all items

At this point, works in 80% of the administration panel.

INSTALLATION

1st Download the repository from git@github.com:MobyDevel/django-portal.git
2nd Set the data in config.py
3rd load the data from file database.sql in directory sql
4th Use

The system supports multiple languages ​​and multiple portals. For each page there
may be other data (categories, articles, etc.).. To have that just
in the server settings (wsgi, fcgi, etc.) point to another file config.py.

You may run this in development mode. Its useful if you want debugging portal.
Don't forget to set DEVELDEBUG to True in the file config.py.
Then it will be more notifications. To run portal in devel mode just type
in your project directory:

./manage.py runserver

portal will start at http://localhost:8000/

One system, one database, multiple portals.

There is still a lot of work, but much is already done. Administration panel
can be "almost" peacefully use.

DEPENDENCIES

django-portal depends on several modules:

- Django-pagination
- Django-taggit
- Django-ckeditor
- Sorl-thumbnail
- PIL
- Django-extensions

Have fun.

If you want to help please contact me at mduniec (at) gmail.com - useful for
any help

PS. If the project you like or you think is useful you can help me in a more
mundane way. To effectively work I need financial support.
In such a situation ... please contact me. Thanks.


POLISH:

django-portal to kompletny cms dla django. Najważniejsze funkcje:

- kategorie
- artykuły
- wsparcie dla menu (podobnie jak w joomla)
- calendarium
- galerie zdjęć
- ogłoszenia
- reklamy
- katalogi firm
- niezależny od django system użytkowników
- wsparcie dla wielu języków (niezależny od django)
- wsparcie dla szablonów
- wsparcie dla modułów
- własny panel administracyjny
- własny system użytkowników
- system uprawnień

W tym momencie działa w 80% panel administracyjny.

Instalacja

1. Pobierz repozytorium z git@github.com:MobyDevel/django-portal.git
2. Ustaw dane w config.py
3. wczytaj dane z pliku database.sql z katalogu sql
4. Używaj

System obsługuje wiele języków i wiele stron. Dla każdej strony mogą być inne
dane (kategorie, artykuły, etc.). Aby mieć wiele stron wystarczy że w
ustawieniach kontretnego serwera zamiast wskażesz odpowiedni plik config.py.

Możesz uruchomić portal w tybie developera. Jest to korzystne aby móc w pełni
debugować projekt. Aby to zrobić wpisz w katalogu projektu:

./manage.py runserver

Portal uruchomi się pod adresem http://localhost:8000/

Jeden system, jedna baza, wiele stron.

Jeszcze jest dużo pracy, ale dużo jest już zrobione. Panel administracyjny można "prawie" spokojnie używać.

Zależności

django-portal zależy od kilku modułów:

- django-pagination
- django-taggit
- django-ckeditor
- sorl-thumbnail
- PIL
- django-extensions

Miłej zabawy.

Jeśli chcesz pomóc skontaktuj się ze mną na mduniec(at)gmail.com - przyda się
każda pomoc

PS. Jeśli projekt ci się podoba albo uważasz że jest przydatny możesz mi pomóc
w bardziej przyziemny sposób. Aby sprawnie pracować potrzebuję wsparcia
finansowego. W takiej sytuacji... skontaktuj się ze mną.
Something went wrong with that request. Please try again.