Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Feedback style #1

Closed
roberrrt-s opened this issue Nov 25, 2019 · 2 comments

Comments

@roberrrt-s
Copy link

@roberrrt-s roberrrt-s commented Nov 25, 2019

Hi Mohamad, volgens mij ben je begonnen met app.js om ervoor te zorgen dat je applicatie en visualizatie in de eerste plaats werken. Dat is op zich een prima aanpak voor een project van deze omgang, maar toch zou ik graag zelf zien dat je dit bestand in kleinere stukken gaat opdelen. Variabelen als je const margin en je const query kun je als module importeren zodat je je app.js schoon houdt. Verder ben ik fan van je style, ik snap je naamgeving en kan zelf rustig de code doorlezen en deze begrijpen. Keep it up, en succes deze week.

@MohamadAlGhorani

This comment has been minimized.

Copy link
Owner

@MohamadAlGhorani MohamadAlGhorani commented Nov 25, 2019

@MohamadAlGhorani

This comment has been minimized.

Copy link
Owner

@MohamadAlGhorani MohamadAlGhorani commented Nov 26, 2019

Done :D

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
2 participants
You can’t perform that action at this time.