Permalink
Browse files

fixa solidiet grejen i footern

  • Loading branch information...
1 parent 3e7e25a commit 23289e5777266d4bdadff937bbcac5c507e392d0 @carlhoerberg carlhoerberg committed Apr 22, 2012
Showing with 2 additions and 3 deletions.
  1. +2 −3 views/layout.haml
View
@@ -3,7 +3,6 @@
%head
%meta{:charset=>"utf-8"}
%title= @title || 'Mon 7 Consulting AB'
- %meta{:content => "mon7,it konsulter,it consulting,consulting,konsulter,it system,system utveckling,systemutvecklare,developer,appar,moln system,websystem,it system,dmks,eneas,eneus,sekura,animaldata,verksamhetssystem", :name => "Keywords"}
%meta{:content => "Mon 7 Consulting AB utvecklar anpassade IT lösningar för er organisation", :name => "Description"}
/ Le HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML elements
/[if lt IE 9]
@@ -49,5 +48,5 @@
%a{:href => "http://maps.google.se/maps?q=Mon+7+Consulting+AB,+Westmansgatan+37,+Link%C3%B6ping&hl=sv&ie=UTF8&sll=61.606396,21.225586&sspn=33.039645,92.724609&vpsrc=0&hq=Mon+7+Consulting+AB,&hnear=Westmansgatan+37,+582+16+Link%C3%B6ping,+%C3%96sterg%C3%B6tlands+L%C3%A4n&t=h&z=16"}
Westmansgatan 37 B, 582 16 Linköping
.pull-left
- %a(href="http://www.soliditet.se")
- %img(src="http://www.soliditet.se/ImageGenerator.ashx?duns=775575694&type=solo&eng=False&centered=True&size=Small" border="0" title="Vårt företag har rating A, vilket innebär kreditvärdigt enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas." alt="Vårt företag har rating A, vilket innebär kreditvärdigt enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.")
+ %a{href: "http://www.soliditet.se"}
+ %img{src: "http://www.soliditet.se/ImageGenerator.ashx?duns=775575694&type=solo&eng=False&centered=True&size=Small", border: 0, title: "Vårt företag har rating A, vilket innebär kreditvärdigt enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.", alt: "Vårt företag har rating A, vilket innebär kreditvärdigt enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas."}

0 comments on commit 23289e5

Please sign in to comment.