Szalony Śledź ratuje świat - krótka gra prezentująca możliwości frameworka cocos2d, która została zaprezentowana podczas pierwszego spotkania Cocoa Heads KrK.
Objective-C C C++
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
TestZwykly.xcodeproj
TestZwykly
README.md

README.md

-CocoaHeads--Szalony-Sledz

Szalony Śledź ratuje świat - krótka gra prezentująca możliwości frameworka cocos2d, która została zaprezentowana podczas pierwszego spotkania Cocoa Heads KrK.