Skip to content
Szalony Śledź ratuje świat - krótka gra prezentująca możliwości frameworka cocos2d, która została zaprezentowana podczas pierwszego spotkania Cocoa Heads KrK.
Objective-C C C++
Find file
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
TestZwykly.xcodeproj Game project added.
TestZwykly Game project added.
README.md Initial commit

README.md

-CocoaHeads--Szalony-Sledz

Szalony Śledź ratuje świat - krótka gra prezentująca możliwości frameworka cocos2d, która została zaprezentowana podczas pierwszego spotkania Cocoa Heads KrK.

Something went wrong with that request. Please try again.