This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
One-Mozilla WordPress theme for Czech Mozilla.cz website.
PHP CSS JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
css
img
js
.gitignore
404.php
LICENSE
README.md
content-single.php
footer.php
functions.php
header.php
masthead.php
screenshot.jpg
style.css
yarpp-template-mozillacz.php

README.md

Motiv OneMozilla pro web Mozilla.cz

Motiv vzhledu pro WordPress, který je použit na webu Mozilla.cz. Konkrétně jde o child theme vzhled založený na šabloně One-Mozilla-blog.

Kód samotné šablony je open source a dostupný pod licencí GNU General Public License v3.0, nicméně její vizuální design by měl být využíván pouze pro blogy a stránky Mozilly. Některé části -- např. loga -- jsou chráněným vlastnictvím Mozilly. Neinstalujte tedy prosím tuto šablonu neuváženě na svůj vlastní blog.