Skip to content
Forumowe dokumenty.
Branch: master
Clone or download
Latest commit 77a1fe5 May 30, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
dokumenty Merge pull request #31 from Saglopur/master May 30, 2019
.gitignore Dodano .gitignore Oct 29, 2018
CONTRIBUTE.md Przeniesienie do nowego repo Oct 29, 2018
README.md Poprawa markdown w README.md Oct 29, 2018

README.md

Mrucznik Role Play

To repozytorium zawiera najważniejsze dokumenty oraz regulaminy, które mają związek z forum Mrucznik Role Play. Zawiera między innymi regulamin forum oraz czarną liste forum. Wcześniejszą historie dokumentów forum można śledzić w repozytorium Mrucznik/Mrucznik-Docs.

Wkład społeczności

Społeczność może przyczyniać się do ulepszania regulaminu poprzez zgłaszanie Issues lub wprowadzania własnych poprawek prze mechanizm Pull Request. Więcej informacji w pliku CONTRIBUTING.md

You can’t perform that action at this time.