Skip to content
Permalink
Browse files

100% translated

  • Loading branch information...
Martin Kapinos
Martin Kapinos committed Jun 24, 2019
1 parent dee17b4 commit d2c8b985200d91a88f06aac98ee89cf472b07099
Showing with 60 additions and 45 deletions.
  1. +60 −45 sk.po
105 sk.po
@@ -106,7 +106,6 @@ msgid "Forking/Redistribution"
msgstr "Delenie/Prerozdelenie"

#: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:282
#, fuzzy
msgctxt "AboutDialog|"
msgid ""
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
@@ -154,32 +153,32 @@ msgstr ""
"weight:400; font-style:normal;\">\n"
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
"family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;\">We keep MultiMC open source "
"because we think it's important to be able to see the source code for a "
"project like this, and we do so using the Apache license.</span></p>\n"
"family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;\">Udržiavame MultiMC ako open "
"source pretože si myslíme, že je dôležité maať možnosť vidieť zdrojový kód "
"projektu ako je tento. Robíme to tak použitím Apache licencie.</span></p>\n"
"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; "
"margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-"
"family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;\"><br /></p>\n"
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
"family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;\">Part of the reason for using "
"the Apache license is we don't want people using the &quot;MultiMC&quot; "
"name when redistributing the project. This means people must take the time "
"to go through the source code and remove all references to &quot;"
"MultiMC&quot;, including but not limited to the project icon and the title "
"of windows, (no *MultiMC-fork* in the title).</span></p>\n"
"family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;\">Časť dôvodu pre použitie "
"Apache licencie je, že nechceme aby ľudia používali &quot;MultiMC&quot; "
"názov keď redistribuujú projekt. To znamená, že to zaberie naozaj veľa času "
"prejsť celý zdrojový kód a vymazať všetky referencie na &quot;MultiMC&quot;, "
"vrátane ale nie obmedzené na projektovú ikonu a názov okien, (nie *MultiMC-"
"fork* v názve).</span></p>\n"
"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; "
"margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-"
"family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;\"><br /></p>\n"
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
"family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;\">The Apache license covers "
"reasonable use for the name - a mention of the project's origins in the "
"About dialog and the license is acceptable. However, it should be abundantly "
"clear that the project is a fork </span><span style=\" font-"
"family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt; font-weight:600;\">without</"
"span><span style=\" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;\"> "
"implying that you have our blessing.</span></p></body></html>"
"family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;\">Apache licencia pokrýva "
"zmysluplné použitie názvu - zmienka o pôvode projektu v dialógu o projekte a "
"licencia je prijateľná. Každopádne by malo však byť úplne jasné, že projekt "
"je forkom </span><span style=\" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-"
"size:11pt; font-weight:600;\">bez toho</span><span style=\" font-"
"family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;\"> aby naznačoval, že máte "
"naše požehnanie.</span></p></body></html>"

#: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:309
msgctxt "AboutDialog|"
@@ -592,7 +591,6 @@ msgid "Pre-launch command:"
msgstr "Príkazy pred spustením:"

#: src/application/widgets/CustomCommands.ui:55
#, fuzzy
msgctxt "CustomCommands|"
msgid "Wrapper command:"
msgstr "Wrapper príkazy:"
@@ -896,7 +894,6 @@ msgid "Version selected:"
msgstr "Zvolená verzia:"

#: src/application/pages/modplatform/FTBPage.h:50
#, fuzzy
msgctxt "FTBPage|"
msgid "FTB Legacy"
msgstr "FTB Legacy"
@@ -1901,7 +1898,6 @@ msgid "Upgrade"
msgstr "Vylepšiť"

#: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.ui:29
#, fuzzy
msgctxt "LegacyUpgradePage|"
msgid ""
"<html><body><h1>Upgrade is required</h1><p>MultiMC now supports old "
@@ -1915,16 +1911,16 @@ msgid ""
"p><p>There is also a <a href=\"https://discord.gg/GtPmv93\">discord channel "
"for testing here</a>.</p></body></html>"
msgstr ""
"<html><body><h1>Je potrebné vylepšenie</h1><p>MultiMC now supports old "
"Minecraft versions and all the required features in the new (OneSix) "
"instance format. As a consequence, the old (Legacy) format has been entirely "
"disabled and old instances need to be upgraded.</p><p>The upgrade will "
"create a new instance with the same contents as the current one, in the new "
"format. The original instance will remain untouched, in case anything goes "
"wrong in the process.</p><p>Please report any issues on our <a href="
"\"https://github.com/MultiMC/MultiMC5/issues\">github issues page</a>.</"
"p><p>There is also a <a href=\"https://discord.gg/GtPmv93\">discord channel "
"for testing here</a>.</p></body></html>"
"<html><body><h1>Je potrebné vylepšenie</h1><p>MultiMC teraz podporuje staré "
"Minecraft verzie a všetky potrebné funkcie v novom (OneSix) formáte "
"inštancie. Ako dôsledok, staré (Legacy) formáty boli celkovo zablokované a "
"staré inštancie musia byť vylepšené.</p><p>Vylepšenie vytvorí novú inštanciu "
"s rovnakým obsahom ako bol pôvodný, v novom formáte. Pôvodná inštancia "
"zostane nedotknutá, pre prípad že sa niečo pokazí počas vylepšovania.</"
"p><p>Prosím reportujte akékoľvek problémy a chyby na našej<a href=\"https://"
"github.com/MultiMC/MultiMC5/issues\">github issues stránke</a>.</p><p>Máme "
"takisto <a href=\"https://discord.gg/GtPmv93\">discord kanál pre testovanie</"
"a>.</p></body></html>"

#: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.ui:39
msgctxt "LegacyUpgradePage|"
@@ -3779,7 +3775,7 @@ msgstr "Špecifikovaná java binárka nenaštartovala správne.<br />"
#: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:298
msgctxt "QObject|"
msgid "The specified java binary returned unexpected results:<br />"
msgstr "pecifikovaná java binárka vrátila neočakávaný výsledok:<br />"
msgstr "Špecifikovaná java binárka vrátila neočakávaný výsledok:<br />"

#: src/application/JavaCommon.cpp:26
#: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:309
@@ -4512,7 +4508,7 @@ msgstr "Upraviť zvolený balíček."
#: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:143
msgctxt "VersionPage|"
msgid "Revert the selected package to default."
msgstr ""
msgstr "Vrátiť zvolený balíček do východzieho."

#: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:146
msgctxt "VersionPage|"
@@ -4653,11 +4649,14 @@ msgid ""
"least one account added.\n"
"Please add your Mojang or Minecraft account."
msgstr ""
"MultiMC nemôže stiahnuť Minecraft alebo vylepšiť inštanciu pokiaľ nemáte "
"pridaný aspoň jeden účet .\n"
"Prosím pridajte Mojang alebo Minecraft účet."

#: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:420
msgctxt "VersionPage|"
msgid "Couldn't load or download the LiteLoader version lists!"
msgstr ""
msgstr "Nie je možné nahrať alebo stiahnuť zoznam verzií LiteLoader!"

#: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:493
msgctxt "VersionPage|"
@@ -4677,7 +4676,7 @@ msgstr "Zvoľte jar"
#: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:258
msgctxt "VersionPage|"
msgid "Minecraft.jar replacement (*.jar)"
msgstr ""
msgstr "Prepis Minecraft.jar (*.jar)"

#: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:318
#, qt-format
@@ -4688,22 +4687,22 @@ msgstr "Zmeniť %1 verziu"
#: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:372
msgctxt "VersionPage|"
msgid "No Forge versions are currently available for Minecraft "
msgstr ""
msgstr "Pre Minecraft momentálne nie je k doispozícii žiadna verzia Forge"

#: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:373
msgctxt "VersionPage|"
msgid "Couldn't load or download the Forge version lists!"
msgstr ""
msgstr "Nie je možné nahrať alebo stiahnuť zoznam verzií Forge!"

#: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:417
msgctxt "VersionPage|"
msgid "Select LiteLoader version"
msgstr ""
msgstr "Zvoľte verziu LiteLoader"

#: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:419
msgctxt "VersionPage|"
msgid "No LiteLoader versions are currently available for Minecraft "
msgstr ""
msgstr "Pre Minecraft momentálne nie je k doispozícii žiadna verzia LiteLoader"

#: src/application/VersionProxyModel.cpp:76
msgctxt "VersionProxyModel|"
@@ -4768,7 +4767,7 @@ msgstr "Architektúra CPU"
#: src/application/VersionProxyModel.cpp:106
msgctxt "VersionProxyModel|"
msgid "Filesystem path to this version"
msgstr ""
msgstr "Systémová cesta k tejto verzii"

#: src/application/VersionProxyModel.cpp:108
msgctxt "VersionProxyModel|"
@@ -4875,7 +4874,7 @@ msgstr "&Odobrať"
#: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:82
msgctxt "WorldListPage|"
msgid "Copy Seed"
msgstr ""
msgstr "Kopírovať Seed"

#: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:102
msgctxt "WorldListPage|"
@@ -4900,6 +4899,10 @@ msgid ""
"\n"
"Do you want to continue?"
msgstr ""
"Týmto sa vymaže zvolený svet navždy.\n"
"Tento svet bude vymazaný navždy (Veeeeľmi dlhý čas).\n"
"\n"
"Naozaj chceš pokračovať?"

#: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:203
msgctxt "WorldListPage|"
@@ -4926,6 +4929,8 @@ msgid ""
"You do not have MCEdit set up or it was moved.\n"
"You can set it up in the global settings."
msgstr ""
"Nemáš nastavený MCEdit alebo sa presunul inam.\n"
"Môžeš ho nastaviť v globálnych nastaveniach."

#: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:250
msgctxt "WorldListPage|"
@@ -4970,12 +4975,12 @@ msgstr "Zadajte nový názov sveta."
#: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:114
msgctxt "YggdrasilTask|"
msgid "Authentication operation timed out."
msgstr ""
msgstr "Čas na operáciu autentifikácie vypršal."

#: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:117
msgctxt "YggdrasilTask|"
msgid "Authentication operation cancelled."
msgstr ""
msgstr "Oprácia autentifikácie bola zrušená."

#: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:122
msgctxt "YggdrasilTask|"
@@ -4987,12 +4992,19 @@ msgid ""
"case, you have bigger worries than Minecraft not starting.</li><li>Possibly "
"something else. Check the MultiMC log file for details</li></ul>"
msgstr ""
"<b>SSL Handshake sa nepodaril.</b><br/>Mohlo to byť spôsobené niekoľkými "
"situáciami:<br/><ul><li>Používaš Windows XP a potrebuješ <a href=\"https://"
"www.microsoft.com/sk-sk/download/details.aspx?id=38918\">vylepšiť root "
"certifikáty</a></li><li>Niektoré so zariadení v tvojej sieti interferuje s "
"SSL prenosom. V tomto prípade máš väčší problém ako len spustiť Minecraft.</"
"li><li>Prevdepodobne niečo iné. Skontroluj MultiMC log , kvôli ďalším "
"detailom</li></ul>"

#: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:138
#, qt-format
msgctxt "YggdrasilTask|"
msgid "Authentication operation failed due to a network error: %1 (%2)"
msgstr ""
msgstr "Operácia autentifikácie sa nepodarila kvôli chybe siete: %1 (%2)"

#: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:164
#, qt-format
@@ -5001,6 +5013,8 @@ msgid ""
"Failed to parse authentication server response JSON response: %1 at offset "
"%2."
msgstr ""
"Nepodarilo sa spracovať JSON odpoveď z autentifikačného servera: %1 na "
"mieste %2."

#: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:193
#, qt-format
@@ -5009,16 +5023,17 @@ msgid ""
"An unknown error occurred when trying to communicate with the authentication "
"server: %1"
msgstr ""
"Vyskytla sa neznáma chyba počas komunikácie s autentifikačným serverom: %1"

#: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:213
msgctxt "YggdrasilTask|"
msgid "An unknown Yggdrasil error occurred."
msgstr ""
msgstr "An unknown Yggdrasil error occurred."

#: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:224
msgctxt "YggdrasilTask|"
msgid "Sending request to auth servers..."
msgstr ""
msgstr "Odosielam požiadavku do autorizačného servera..."

#: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:226
msgctxt "YggdrasilTask|"

0 comments on commit d2c8b98

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.