فایل زیپ نسخه‌های مای بی‌بی در این بخش قرار خواهند گرفت.
CSS HTML
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
css
fonts
merge
.gitignore
CNAME
README.md
_config.yml
index.html

README.md

Releases

نسخه‌های فارسی مای بی‌بی

در این بخش نسخه‌های فارسی مای بی‌بی که توسط گروه مای-بی‌بی.آی‌آر ترجمه‌شده‌است قرار خواهد گرفت.

برای دانلود ترجمه‌ها به لینک زیر مراجعه فرمائید:

http://releases.my-bb.ir