Permalink
Browse files

New Bulgarian MythNews and MythZoneMinder translation

Thank you Jordan!

Refs #10663

Signed-off-by: Nicolas Riendeau <nriendeau@mythtv.org>
  • Loading branch information...
1 parent 832a3fa commit 4b8b3cc86c042decead0aed1330c3f2314a08c76 Jordan Kanev committed with nriendeau Apr 26, 2012
View
1 mythplugins/mythnews/i18n/i18n.pro
@@ -13,6 +13,7 @@ trans.files += mythnews_fi.qm mythnews_nb.qm mythnews_ru.qm
trans.files += mythnews_cs.qm mythnews_pl.qm mythnews_hu.qm
trans.files += mythnews_en_gb.qm mythnews_en_us.qm mythnews_el.qm
trans.files += mythnews_en_ca.qm mythnews_es_es.qm
+trans.files += mythnews_bg.qm
INSTALLS += trans
View
BIN mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_bg.qm
Binary file not shown.
View
284 mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_bg.ts
@@ -0,0 +1,284 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE TS>
+<TS version="2.0" language="bg_BG">
+<context>
+ <name>MythControls</name>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/main.cpp" line="47"/>
+ <source>RSS News feed reader</source>
+ <translation>Четец на RSS новини</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/main.cpp" line="51"/>
+ <source>Update news items</source>
+ <translation>обновяване на новини</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/main.cpp" line="53"/>
+ <source>Force update news items</source>
+ <translation>Принудително обновяване на новини</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/main.cpp" line="55"/>
+ <source>Cancel news item updating</source>
+ <translation>Отказ от обновяване на новини</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>MythNews</name>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnews.cpp" line="123"/>
+ <source>You haven&apos;t configured MythNews to use any sites.</source>
+ <translation>Не сте конфигурирали новинарски сайтове за MythNews.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnews.cpp" line="453"/>
+ <source>Updated</source>
+ <translation>Обновен</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnews.cpp" line="460"/>
+ <source>Unknown</source>
+ <translation>Непознат</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnews.cpp" line="471"/>
+ <location filename="../mythnews/mythnews.cpp" line="730"/>
+ <source>%1 of %2 (%3 percent)</source>
+ <translation>%1 от %2 (%3 процент)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnews.cpp" line="808"/>
+ <source>No browser command set! MythNews needs MythBrowser to be installed.</source>
+ <translation>Не е зададена команда за търсене! MythNews изисква да бъде инсталиран MythBrowser.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnews.cpp" line="887"/>
+ <source>Options</source>
+ <translation>Опции</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnews.cpp" line="900"/>
+ <source>Manage Feeds</source>
+ <translation>Управление материали</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnews.cpp" line="901"/>
+ <source>Add Feed</source>
+ <translation>Добавяне на материал</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnews.cpp" line="904"/>
+ <source>Edit Feed</source>
+ <translation>Редакция материал</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnews.cpp" line="905"/>
+ <source>Delete Feed</source>
+ <translation>Изтриване материал</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>MythNewsEditor</name>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnewseditor.cpp" line="81"/>
+ <source>Edit Site Details</source>
+ <translation>Редакция описание на сайт</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnewseditor.cpp" line="81"/>
+ <source>Enter Site Details</source>
+ <translation>Въведете описание на сайт</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnewseditor.cpp" line="85"/>
+ <source>Name:</source>
+ <translation>Име:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnewseditor.cpp" line="87"/>
+ <source>URL:</source>
+ <translation>Инт.адр.:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnewseditor.cpp" line="89"/>
+ <source>Icon:</source>
+ <translation>Икона:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnewseditor.cpp" line="91"/>
+ <source>Podcast:</source>
+ <translation>Подкаст:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnewseditor.cpp" line="93"/>
+ <source>OK</source>
+ <translation>ОК</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnewseditor.cpp" line="94"/>
+ <source>Cancel</source>
+ <translation>Отказ</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>NewsSite</name>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/newssite.cpp" line="226"/>
+ <source>Retrieve Failed. </source>
+ <translation>Неуспешна обработка.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/newssite.cpp" line="233"/>
+ <location filename="../mythnews/newssite.cpp" line="242"/>
+ <location filename="../mythnews/newssite.cpp" line="251"/>
+ <source>Failed to retrieve news</source>
+ <translation>Неуспешно получаване на новините</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/newssite.cpp" line="234"/>
+ <source>No Cached News.</source>
+ <translation>Няма кеширани новини.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/newssite.cpp" line="253"/>
+ <source>Failed to read downloaded file.</source>
+ <translation>Неуспешно четене на сваленият файл.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/newssite.cpp" line="261"/>
+ <source>Showing Cached News.</source>
+ <translation>Показване на кеширани новини.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/newssite.cpp" line="282"/>
+ <source>XML-file is not valid RSS-feed</source>
+ <translation>XML-файла не е валиден RSS-материал</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QObject</name>
+ <message>
+ <location filename="../mythnews/mythnews.cpp" line="703"/>
+ <source>Downloading media...</source>
+ <translation>Сваляне медия...</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ThemeUI</name>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="5"/>
+ <source>Bookmark Manager</source>
+ <translation>Менажер на отметки</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="6"/>
+ <source>Cancel</source>
+ <translation>Отказ</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="7"/>
+ <source>OK</source>
+ <translation>ОК</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="8"/>
+ <source>News Settings</source>
+ <translation>Настройки новини</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="9"/>
+ <source>%DATE%, %TIME%</source>
+ <translation>%DATE%, %TIME%</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="10"/>
+ <source>Edit RSS News Feeds</source>
+ <translation>Редакция RSS новинарски материали</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="11"/>
+ <source>You can edit the name, URL, and icon path for the selected RSS Feed on this screen. You can also designate the item as a podcast.
+
+When you have finished editing, select &quot;OK&quot; or &quot;Cancel&quot; to continue.</source>
+ <translation>На този екран може да редактирате име, инт.адр. и икона за избраният RSS материал. Също може да окажете този обект като подкаст.
+
+Когато приключите с редакцията, изберете &quot;ОК&quot; или &quot;Отказ&quot; за да продължите.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="12"/>
+ <source>Name:</source>
+ <translation>Име:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="13"/>
+ <source>URL:</source>
+ <translation>Инт.адр.:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="14"/>
+ <source>Icon:</source>
+ <translation>Икона:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="15"/>
+ <source>Podcast:</source>
+ <translation>Подкаст:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="16"/>
+ <source>Genre:</source>
+ <translation>Жанр:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="17"/>
+ <source>Channel:</source>
+ <translation>Канал:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="18"/>
+ <source>News Subscriptions</source>
+ <translation>Абонаменти за новини</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="19"/>
+ <source>Choose the news sites you would like to read.</source>
+ <translation>Изберете новинарски сайтове за четене.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="20"/>
+ <source>News Feeds</source>
+ <translation>Новинарски материали</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="21"/>
+ <source>Category</source>
+ <translation>Категория</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="22"/>
+ <source>[x]</source>
+ <translation>[x]</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="23"/>
+ <source>Web Site</source>
+ <translation>Интернет страница</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="24"/>
+ <source>Edit RSS News Feed</source>
+ <translation>Редакция RSS новинарски материал</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="25"/>
+ <source>Contexts</source>
+ <translation>Контексти</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="26"/>
+ <source>Actions</source>
+ <translation>Действия</translation>
+ </message>
+</context>
+</TS>
View
1 mythplugins/mythnews/i18n/translate.pro
@@ -10,3 +10,4 @@ TRANSLATIONS += mythnews_fi.ts mythnews_nb.ts mythnews_ru.ts
TRANSLATIONS += mythnews_cs.ts mythnews_pl.ts mythnews_hu.ts
TRANSLATIONS += mythnews_en_gb.ts mythnews_en_us.ts mythnews_el.ts
TRANSLATIONS += mythnews_en_ca.ts mythnews_es_es.ts
+TRANSLATIONS += mythnews_bg.ts
View
1 mythplugins/mythzoneminder/i18n/i18n.pro
@@ -12,6 +12,7 @@ trans.files += mythzoneminder_nb.qm mythzoneminder_de.qm mythzoneminder_pt.qm
trans.files += mythzoneminder_cs.qm mythzoneminder_es.qm mythzoneminder_fi.qm
trans.files += mythzoneminder_nl.qm mythzoneminder_pl.qm mythzoneminder_en_ca.qm
trans.files += mythzoneminder_es_es.qm
+trans.files += mythzoneminder_bg.qm
INSTALLS += trans
View
BIN mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_bg.qm
Binary file not shown.
View
448 mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_bg.ts
@@ -0,0 +1,448 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE TS>
+<TS version="2.0" language="bg_BG">
+<context>
+ <name>FunctionDialog</name>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmconsole.cpp" line="69"/>
+ <source>OK</source>
+ <translation>ОК</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>MythControls</name>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/main.cpp" line="130"/>
+ <source>ZoneMinder Console</source>
+ <translation>Видеонаблюдение Конзола</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/main.cpp" line="132"/>
+ <source>ZoneMinder Live View</source>
+ <translation>Видеонаблюдение на живо</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/main.cpp" line="134"/>
+ <source>ZoneMinder Events</source>
+ <translation>Видеонаблюдение Събития</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QObject</name>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmsettings.cpp" line="17"/>
+ <source>IP address of the MythZoneMinder server</source>
+ <translation>IP адрес на сървъра за Видеонаблюдение</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmsettings.cpp" line="19"/>
+ <source>Enter the IP address of the MythZoneMinder server that this frontend should connect to.</source>
+ <translation>Въведете IP адреса на външен сървър за Видеонаблюдение.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmsettings.cpp" line="27"/>
+ <source>Port the server runs on</source>
+ <translation>Порт на който работи сървъра</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmsettings.cpp" line="29"/>
+ <source>Unless you&apos;ve got good reason to, don&apos;t change this.</source>
+ <translation>Не променяйте това, освен ако нямате основателна причина.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmsettings.cpp" line="37"/>
+ <source>Date format</source>
+ <translation>Формат на дата</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmsettings.cpp" line="41"/>
+ <source>Samples are shown using today&apos;s date.</source>
+ <translation>Примерите се визуализират с днешна дата.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmsettings.cpp" line="47"/>
+ <source>Samples are shown using tomorrow&apos;s date.</source>
+ <translation>Примерите се визуализират с утрешна дата.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmsettings.cpp" line="63"/>
+ <source>Your preferred date format to use on the events screens.</source>
+ <translation>Избран формат за дата за показване на екран събития.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmsettings.cpp" line="71"/>
+ <source>Time format</source>
+ <translation>Формат на време</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmsettings.cpp" line="79"/>
+ <source>Your preferred time format to display on the events screens.</source>
+ <translation>Избран формат за време за показване на екран събития.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmsettings.cpp" line="87"/>
+ <source>MythZoneMinder Settings</source>
+ <translation>Видеонаблюдение Настройки</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ThemeUI</name>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="5"/>
+ <source>Edit Monitor Function</source>
+ <translation>Редактиране на Монитор Функция</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="6"/>
+ <source>Enabled</source>
+ <translation>Разрешен</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="7"/>
+ <source>ZoneMinder Console</source>
+ <translation>Видеонаблюдение Конзола</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="8"/>
+ <source>Status</source>
+ <translation>Статус</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="9"/>
+ <source>Load: 0.12</source>
+ <translation>Натоварване: 0.12</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="10"/>
+ <source>Disk: 100%</source>
+ <translation>Диск: 100%</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="11"/>
+ <source>Camera</source>
+ <translation>Камера</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="12"/>
+ <source>Function</source>
+ <translation>Функция</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="13"/>
+ <source>Source</source>
+ <translation>Източник</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="14"/>
+ <source>Events</source>
+ <translation>Събития</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="15"/>
+ <source>[R] = Running [S] = Stopped</source>
+ <translation>[R] = Работи [S] = Спрян</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="16"/>
+ <source>ZoneMinder Events</source>
+ <translation>Видеонаблюдение събития</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="17"/>
+ <source>Select Camera</source>
+ <translation>Избор Камера</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="18"/>
+ <source>Select Date</source>
+ <translation>Избор Дата</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="19"/>
+ <source>0/0</source>
+ <translation>0/0</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="20"/>
+ <source>Event Name</source>
+ <translation>Събитие</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="21"/>
+ <source>Date/Time</source>
+ <translation>Дата/Час</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="22"/>
+ <source>Length</source>
+ <translation>Дължина</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="23"/>
+ <source>Name</source>
+ <translation>Име</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="24"/>
+ <source>Date</source>
+ <translation>Дата</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="25"/>
+ <source>Duration</source>
+ <translation>Дължина</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="26"/>
+ <source>ZoneMinder Event Player</source>
+ <translation>Видеонаблюдение преглед събития</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="27"/>
+ <source>Event:</source>
+ <translation>Събитие:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="28"/>
+ <source>Event Name (1/123)</source>
+ <translation>Име на Събитие (1/123)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="29"/>
+ <source>Camera:</source>
+ <translation>Камера:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="30"/>
+ <source>Camera Name</source>
+ <translation>Име на Камера</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="31"/>
+ <source>Frame:</source>
+ <translation>Кадър:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="32"/>
+ <source>1/123</source>
+ <translation>1/123</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="33"/>
+ <source>Date:</source>
+ <translation>Дата:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="34"/>
+ <source>Mon 01 Nov 2006 12:34</source>
+ <translation>Пон 01 Ное 2006 12:34</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="35"/>
+ <source>There are no events to show</source>
+ <translation>Няма събития за показване</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="36"/>
+ <source>ZoneMinder Live Player</source>
+ <translation>Видеонаблюдение преглед на живо</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="37"/>
+ <source>Monitor 1</source>
+ <translation>Монитор 1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="38"/>
+ <source>Monitor 2</source>
+ <translation>Монитор 2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="39"/>
+ <source>Monitor 3</source>
+ <translation>Монитор 3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="40"/>
+ <source>Monitor 4</source>
+ <translation>Монитор 4</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="41"/>
+ <source>[R] = Running
+[S] = Stopped</source>
+ <translation>[R] = Работи
+[S] = Спрян</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="42"/>
+ <source>Select Camera:</source>
+ <translation>Избор Камера:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="43"/>
+ <source>Select Date:</source>
+ <translation>Избор Дата:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="44"/>
+ <source>Test</source>
+ <translation>Тест</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="45"/>
+ <source>Record</source>
+ <translation>Запис</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="46"/>
+ <source>Cancel</source>
+ <translation>Отказ</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="47"/>
+ <source>Store</source>
+ <translation>Запис</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="48"/>
+ <source>[x]</source>
+ <translation>[x]</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="49"/>
+ <source>Show Console</source>
+ <translation>Покажи Конзола</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="50"/>
+ <source>Show Live View</source>
+ <translation>Покажи Изглед на живо</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="themestrings.h" line="51"/>
+ <source>Show Events</source>
+ <translation>Покажи Събития</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ZMClient</name>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmclient.cpp" line="117"/>
+ <source>Cannot connect to the mythzmserver - Is it running? Have you set the correct IP and port in the settings?</source>
+ <translation>Няма връзка с сървъра - работи ли? Настроихте ли правилно IP адреса и порта в настройките?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmclient.cpp" line="194"/>
+ <source>The mythzmserver didn&apos;t respond to our request to get the protocol version!!</source>
+ <translation>Сървъра за видеонаблюдение не отговори на запитването за версията на протокола!!</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ZMConsole</name>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmconsole.cpp" line="211"/>
+ <source>Running</source>
+ <translation>Работи</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmconsole.cpp" line="216"/>
+ <source>Stopped</source>
+ <translation>Спрян</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ZMEvents</name>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmevents.cpp" line="96"/>
+ <source>Play</source>
+ <translation>Старт</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmevents.cpp" line="103"/>
+ <source>Delete</source>
+ <translation>Изтрии</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmevents.cpp" line="179"/>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmevents.cpp" line="350"/>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmevents.cpp" line="365"/>
+ <source>All Cameras</source>
+ <translation>Всички камери</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmevents.cpp" line="182"/>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmevents.cpp" line="374"/>
+ <source>All Dates</source>
+ <translation>Всички дати</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmevents.cpp" line="450"/>
+ <source>Refresh</source>
+ <translation>Обнови</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmevents.cpp" line="451"/>
+ <source>Change View</source>
+ <translation>Смяна изглед</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmevents.cpp" line="452"/>
+ <source>Delete All</source>
+ <translation>Изтрии всичко</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmevents.cpp" line="464"/>
+ <source>Delete All Events?</source>
+ <translation>Изтрии всички събития?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmevents.cpp" line="465"/>
+ <source>Deleting %1 events in this view.</source>
+ <translation>Изтрии %1 събития в този изглед.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ZMLivePlayer</name>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmliveplayer.cpp" line="124"/>
+ <source>Can&apos;t show live view.</source>
+ <translation>Неможе да покаже Изглед на живо.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmliveplayer.cpp" line="125"/>
+ <source>You don&apos;t have any monitors defined!</source>
+ <translation>Няма дефинирани монитори!</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ZMPlayer</name>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmplayer.cpp" line="107"/>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmplayer.cpp" line="289"/>
+ <source>Pause</source>
+ <translation>Пауза</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmplayer.cpp" line="113"/>
+ <source>Delete</source>
+ <translation>Изтрии</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmplayer.cpp" line="119"/>
+ <source>Previous</source>
+ <translation>Предишен</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmplayer.cpp" line="125"/>
+ <source>Next</source>
+ <translation>Следващ</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmplayer.cpp" line="296"/>
+ <location filename="../mythzoneminder/zmplayer.cpp" line="375"/>
+ <source>Play</source>
+ <translation>Старт</translation>
+ </message>
+</context>
+</TS>
View
1 mythplugins/mythzoneminder/i18n/translate.pro
@@ -9,3 +9,4 @@ TRANSLATIONS += mythzoneminder_nb.ts mythzoneminder_de.ts mythzoneminder_pt.ts
TRANSLATIONS += mythzoneminder_cs.ts mythzoneminder_es.ts mythzoneminder_fi.ts
TRANSLATIONS += mythzoneminder_nl.ts mythzoneminder_pl.ts mythzoneminder_en_ca.ts
TRANSLATIONS += mythzoneminder_es_es.ts
+TRANSLATIONS += mythzoneminder_bg.ts
View
BIN mythtv/i18n/mythfrontend_nb.qm
Binary file not shown.

0 comments on commit 4b8b3cc

Please sign in to comment.