Permalink
Browse files

Commit Detailview ++

  • Loading branch information...
1 parent 09fed94 commit 77b955ad21d3ee9907213c2b267f71b36843538b @Jasperste Jasperste committed May 31, 2012
Showing with 34 additions and 29 deletions.
  1. +34 −29 Resources/src/ui/DetailView.js
@@ -59,7 +59,7 @@
top: '2%',
color: VwApp.Config.TextColor
}),
-
+ //data hoogte label
Hoogte : Titanium.UI.createLabel({
text : "",
textAlign : "left",
@@ -68,7 +68,7 @@
heigth : 'auto',
color: VwApp.Config.TextColor
}),
-
+ //data breedte label
Breedte : Titanium.UI.createLabel({
text : "",
textAlign : "left",
@@ -77,7 +77,7 @@
heigth : 'auto',
color: VwApp.Config.TextColor
}),
-
+ //data bron label
Bron : Titanium.UI.createLabel({
text : "",
textAlign : "left",
@@ -86,7 +86,7 @@
heigth : 'auto',
color: VwApp.Config.TextColor
}),
-
+ //data adres label
Adres : Titanium.UI.createLabel({
text : "",
textAlign : "left",
@@ -95,7 +95,7 @@
heigth : 'auto',
color: VwApp.Config.TextColor
}),
-
+ //data postcode label
Postcode : Titanium.UI.createLabel({
text : "",
textAlign : "left",
@@ -104,7 +104,7 @@
heigth : 'auto',
color: VwApp.Config.TextColor
}),
-
+ //data stad label
Stad : Titanium.UI.createLabel({
text : "",
textAlign : "left",
@@ -113,7 +113,7 @@
heigth : 'auto',
color: VwApp.Config.TextColor
}),
-
+ //data oppervlakte label
Oppervlakte : Titanium.UI.createLabel({
text : "",
textAlign : "left",
@@ -122,7 +122,7 @@
heigth : 'auto',
color: VwApp.Config.TextColor
}),
-
+ //data code(term) label
Code : Titanium.UI.createLabel({
text : "",
textAlign : "left",
@@ -163,7 +163,7 @@
DetailWindow.Imagebridge.height = '0%';
- //elke tekst in de labels op 0% zetten
+ //elke tekst in de labels op 0% zetten zodat er weer met een lege pagina begonnen wordt
for (text in DetailWindow) {
if (DetailWindow.hasOwnProperty(text) && DetailWindow[text].setText) {
DetailWindow[text].height = 0;
@@ -174,14 +174,14 @@
DetailWindow.window.Height = '100%';
DetailWindow.Container.Height = '100%';
- // title
+ // title van de pagina instellen
if (data.title) {
DetailWindow.window.setTitle(data.title);
} else {
DetailWindow.window.setTitle("-");
}
-
+ //data type weergeven door de hoogte auto te zetten
DetailWindow.TypeData.height = 'auto';
//het type data bovenaan zetten
@@ -196,23 +196,23 @@
}
- //afbeelding
+ //het weergeven van een afbeelding, of tekst wanneer er geen afbeelding beschikbaar is
if (data.TYPE == 'ligplaatsen' || data.TYPE == 'bruggen') {
//kijken of er een foto beschikbaar is en of het laten zien van foto's aangevinkt is in de settings.
if (data.PICTURE && Titanium.App.Properties.getBool('laadData', true)) {
- // foto tonen
+ // foto tonen voor bruggen
if (data.TYPE == 'bruggen') {
DetailWindow.Imagebridge.setImage(ChangeBridgeLink(data.PICTURE));
}
-
+ //foto tonen voor ligplaatsen
if (data.TYPE == 'ligplaatsen') {
DetailWindow.Imagebridge.setImage(ChangeMoorageLink(data.PICTURE));
}
-
+ //imagehoogte op automatisch zetten, en de tekst(wanneer er geen foto zou zijn) leeg maken
DetailWindow.Imagebridge.height = 'auto';
DetailWindow.NoImagebridge.setText("");
} else {
- // geen foto beschikbaar
+ // else, in het geval wanneer er geen foto beschikbaar is
DetailWindow.NoImagebridge.height = 'auto';
// wanneer foto's laden ingeschakeld is en er is geen foto beschikbaar toon de tekst dat er geen foto beschikbaar is
@@ -228,7 +228,7 @@
}
- // adres, geldt alleen voor bepaalde types
+ // het tonen van het adres, geldt alleen voor bepaalde types
if (data.TYPE == 'jachthavens' || data.TYPE == 'bruggen') {
DetailWindow.Adres.height = ('auto');
@@ -241,34 +241,34 @@
}
if (data.TYPE == 'bruggen') {
-
+ //het tonen van de labels Hoogte, Breedte, Type en de bron van de data
DetailWindow.Hoogte.height = 'auto';
DetailWindow.Breedte.height = 'auto';
DetailWindow.Type.height = 'auto';
DetailWindow.Bron.height = 'auto';
- // hoogte
+ // de tekst van de hoogte veranderen
if (data.HEIGHT || data.HEIGHT == 0) {
DetailWindow.Hoogte.setText(VwApp.Config.HeigthDetail + data.HEIGHT + VwApp.Config.UnitDetail);
} else {
DetailWindow.Hoogte.setText(VwApp.Config.HeigthDetail + "-");
}
- // breedte
+ // de tekst van de breedte veranderen
if (data.WIDTH || data.WIDTH == 0) {
DetailWindow.Breedte.setText(VwApp.Config.WidthDetail + data.WIDTH + VwApp.Config.UnitDetail);
} else {
DetailWindow.Breedte.setText(VwApp.Config.WidthDetail +"-");
}
- // type
+ // de tekst van het brugtype veranderen
if (data.BRIDGETYPE) {
DetailWindow.Type.setText(VwApp.Config.TypeDetail + data.BRIDGETYPE);
} else {
DetailWindow.Type.setText(VwApp.Config.TypeDetail + "-");
}
- // bron
+ // de tekst van het de bron veranderen
if (data.SOURCE) {
DetailWindow.Bron.setText(VwApp.Config.BronDetail + data.SOURCE);
} else {
@@ -278,26 +278,26 @@
}
if (data.TYPE == 'jachthavens') {
-
+ //de labels van postcode, stad en oppervlakte in beeld brengen
DetailWindow.Postcode.height = 'auto';
DetailWindow.Stad.height = 'auto';
DetailWindow.Oppervlakte.height = 'auto';
- // postcode
+ // postcode tekst veranderen
if (data.ZIPCODE) {
DetailWindow.Postcode.setText(VwApp.Config.ZipcodeDetail + data.ZIPCODE);
} else {
DetailWindow.Postcode.setText(VwApp.Config.ZipcodeDetail + "-");
}
- // stad
+ // de tekst van de stad veranderen
if (data.CITY) {
DetailWindow.Stad.setText(VwApp.Config.CityDetail + data.CITY);
} else {
DetailWindow.Stad.setText(VwApp.Config.CityDetail + "-");
}
- // oppervlakte
+ // de tekst van het label oppervlakte veranderen
if (data.SIZE) {
DetailWindow.Oppervlakte.setText(VwApp.Config.SizeDetail + data.SIZE + VwApp.Config.SquareUnitDetail);
} else {
@@ -306,23 +306,25 @@
}
if (data.TYPE == 'ligplaatsen') {
-
+ //de labels type en code weergeven
DetailWindow.Type.height = 'auto';
DetailWindow.Code.height = 'auto';
+ //het veranderen van de tekst van het label type
if (data.MOORAGETYPE) {
DetailWindow.Type.setText(VwApp.Config.TypeDetail + data.MOORAGETYPE);
} else {
DetailWindow.Type.setText(VwApp.Config.TypeDetail + "-");
}
-
+ //het veranderen van de tekst van het label code
if (data.CODE) {
DetailWindow.Code.setText(VwApp.Config.CodeDetail + data.CODE);
} else {
DetailWindow.Code.setText(VwApp.Config.CodeDetail + "-");
}
}
+ //kijken of de data een lat en lon heeft en deze variabelen daarop aanpassen
if (data.LON && data.LAT) {
Lat = data.LAT;
Lon = data.LON;
@@ -438,7 +440,9 @@
// Alle labels toevoegen aan de scrollview
// Bij het aanroepen van een change method zal overal
- // de juiste data in komen te staan
+ // de juiste data in komen te staan
+ // In eerste instantie worden die labels allemaal op hoogte 0% gezet
+ // verder in die methode worden ze dan weergeven wanneer dit van toepassing is
DetailWindow.Container.add(DetailWindow.TypeData);
DetailWindow.Container.add(DetailWindow.Imagebridge);
DetailWindow.Container.add(DetailWindow.NoImagebridge);
@@ -454,6 +458,7 @@
// toonkaart hier pas toevoegen, anders komt deze bovenaan te staan
DetailWindow.Container.add(DetailWindow.Toonkaart);
+ //scrollview met de labels toevoegen aan de window
DetailWindow.window.add(DetailWindow.Container);

0 comments on commit 77b955a

Please sign in to comment.