Permalink
Browse files

Beetje netter

  • Loading branch information...
1 parent 9cc23c4 commit 8743060fe64b421b3ac28c06cec10e22c70a7955 @Stormram Stormram committed Jun 1, 2012
Showing with 4 additions and 6 deletions.
  1. +4 −6 Resources/src/ui/DetailView.js
@@ -443,20 +443,18 @@
// wanneer er gedraaid wordt met het scherm veranderen de waardes van de afbeelding en de 'toonkaart'-button
Titanium.Gesture.addEventListener('orientationchange', function () {
if (Titanium.Gesture.isLandscape()) {
- if(Titanium.Platform.osname === 'ipad'){
+ if (Titanium.Platform.osname === 'ipad') {
DetailWindow.Toonkaart.height = 40;
DetailWindow.Toonkaart.width = 120;
- }
- else{
+ } else{
DetailWindow.Toonkaart.height = '17%';
DetailWindow.Toonkaart.width = '26%';
}
} else {
- if(Titanium.Platform.osname === 'ipad'){
+ if (Titanium.Platform.osname === 'ipad') {
DetailWindow.Toonkaart.height = 40;
DetailWindow.Toonkaart.width = 120;
- }
- else{
+ } else {
DetailWindow.Toonkaart.height = '10%';
DetailWindow.Toonkaart.width = '35%';
}

0 comments on commit 8743060

Please sign in to comment.