Permalink
Browse files

Dubbele info in config.js fixed

  • Loading branch information...
1 parent d01d320 commit dbf0d844fc7a29fbc4b49b50fd4da994d6dd8203 @Jasperste Jasperste committed Jun 1, 2012
Showing with 0 additions and 13 deletions.
  1. +0 −13 Resources/Config.js
View
@@ -68,19 +68,6 @@ var Config = {
// Text weer te geven als het laden van foto's is uitgeschakeld
PictureOffDetail: 'Het laden van afbeeldingen is uitgeschakeld, schakel deze in bij de instellingen.',
- // Text op het detailscherm verder eigenschappen
- HeigthDetail: "Hoogte: ",
- WidthDetail: "Breedte: ",
- TypeDetail: "Type: ",
- AdressDetail: "Adres: ",
- UnitDetail: " Meter",
- SquareUnitDetail: " Vierkante meter",
- BronDetail: "Bron: ",
- ZipcodeDetail: "Postcode: ",
- CityDetail: "Stad: ",
- SizeDetail: "Oppervlakte: ",
- CodeDetail: "Code: ",
-
// Text voor als er geen coordinaten gevonden zijn
// bij het klikken op de knop
LatLonNotFound : "Geen coordinaten gevonden..",

0 comments on commit dbf0d84

Please sign in to comment.