Permalink
Browse files

Update

  • Loading branch information...
1 parent d9dfa6f commit 5f7e7ed5c696b38b2f7281396b27461ad13d8f99 @Stormram Stormram committed Apr 24, 2012
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 Afspraken voor 2642012.txt
@@ -9,8 +9,8 @@ Wat moeten we gedaan hebben:
- Excel naar appconverter
- idee voor bedenken
- Uitzoeken naar kaart zonder internet
- - PhoneGap
- - Geen mogelijke kosten?
+ x PhoneGap
+ - Geen mogelijke kosten? (Kosteloos)
App moet 4 juni af, daarna nog 2 weken om te testen

0 comments on commit 5f7e7ed

Please sign in to comment.