Instalace

Martin Řehánek edited this page Feb 1, 2019 · 41 revisions

Instalační soubory jsou ke stažení v sekci releases.

Aplikace pro terminál/příkazový řádek (CLI)

Soubor KomplexniValidatorCLI-verze.zip obsahuje adresář validatorConfig a soubor KomplexniValidatorCLI-verze.jar. Adresář validatorConfig obsahuje formalizovaná pravidla pro jednotlivé verze DMF a konfiguraci sdílenou napříč verzemi, jako jsou kontrolované slovníky a definice spouštění a extrakcí výstupů externích nástrojů pro kontrolu obrazových dat. KomplexniValidatorCLI-verze.jar je samotná aplikace pro příkazový řádek.

Instalace spočívá pouze v rozbalení archivu. Informace o možnostech spuštění jsou na stránce Validace.

Grafická aplikace (GUI)

Windows 64b

Stáhněte a spusťte soubor KomplexniValidatorGUI-verze_Windows_x64.exe. Instalátor skopíruje potřebné soubory a aplikaci bude možné spouštět přes seznam programů v hlavním menu Windows.

Linux 64b

Stáhněte a rozbalte soubor KomplexniValidatorGUI-verze_Linux-x64.zip. Aplikace se spouští přes binární soubor KomplexniValidatorGUI v kořenovém adresáři.

macOS (OS X) 64b

Stáhněte a spusťte instalátor KomplexniValidatorGUI-verze_macOs_x64.dmg.

Ostatní

Pro ostarní platformy (zastaralé 32b OS a obecně všechno, na čem funguje Java) lze použít balík KomplexniValidatorGUI-verze.zip, který neobsahuje přibalené JRE. Po rozbalení se spouští následovně:

java -jar KomplexniValidatorGUI.jar

Opět je potřeba Java alespoň ve verzi 8.

Poznámka

Můžete se setkat s následující chybou:

Error: Could not find or load main class nkp.pspValidator.gui.Main

V tomto případě může být problém v chybějící komponentě javaFx. Řešením je její doinstalanace. Ta může, pro určité Linuxové distribuce a openJDK, vypadat následovně:

apt-get install openjfx

Pro Arch Linux:

pacman -S java-openjfx

Instalace nástrojů pro validaci obrazových souborů

(v některých případech se výsledky validace mohou u různých verzí jednoho nástroje lišit, viz např. #52, je tedy možné, že některé nástroje bude třeba aktualizovat)

JHOVE

Minimální podporovaná verze JHOVE je 1.14. Některé předchozí verze obsahovaly chybu, která se projevuje na OS Windows. Více zde: https://github.com/openpreserve/jhove/issues/32.

Instalace probíhá stejně pro všechny platformy:

Předpokladem pro spuštění instalátoru je nainstalovaná java. Více zde: http://jhove.openpreservation.org/getting-started/.

Nastavení pracovního adresáře

Pokud Validátor nenachází JHOVE, je potřeba nastavit pracovní adresář obsahující soubor jhove.bat (Windows), nebo jhove (Linux, macOS). Např. C:\Program Files\jhove pro Windows.

Jpylyzer

Na http://jpylyzer.openpreservation.org/installation.html jsou k dispozici instalátory pro Windows (32b a 64b verze) a pro Debian (32b a 64b). Instalátory pro Windows jsou pouze zip archivy, celá instalace spočívá v rozbalení do požadované složky. Pro ostatní platformy je možné spustit Jpylyzer jako Python skript. Kromě instalace Pythonu je potřeba stáhnout a rozbalit zdrojové kódy konkrétní verze z https://github.com/openpreserve/jpylyzer/releases (Source code (zip) nebo Source code (tar.gz)). Více na http://jpylyzer.openpreservation.org/installation.html.

Integrace s Jpylyzer 1.17.0 byla úspěšně otestována (pro Komplexní Validátor 1.7 byla) na všech platformách. Zapojení Jpylyzer 1.18.0 bylo úspěšně otestováno pro Windows 10 a Linux (Ubuntu 16.04), pro macOS se doporučuje zůstat u Jpylyzer 1.17.0.

Nastavení pracovního adresáře

Pokud Validátor nenachází Jpylyzer, je potřeba nastavit pracovní adresář obsahující soubor jpylyzer.exe (Windows), jplyzer (Debian, Ubuntu, apod.), nebo jpylyzer.py (ostatní). Např. C:\Program Files\jpylyzer pro Windows.

ImageMagick

Na https://www.imagemagick.org/script/download.php jsou ke stažení instalátory.

Windows

Stáhněte se instalátor z https://www.imagemagick.org/script/download.php#windows (kvůli #52 doporučujeme od verze ImageMagick-7.0.7-3-Q16-x64-dll.exe), případně jinou verzi (32b systém, staticky linkované knihovny). Spusťte instalátor a následujte instrukce.

macOS

ImageMagick je možné instalovat přes MacPorts následovně:

sudo port install ImageMagick

Alternativně lze stáhnout archiv tar.gz z https://www.imagemagick.org/script/download.php#macosx a rozbalit.

Ostatní (Unix, Linux, atd.)

Pro některé systémy je k dispozici instalátor (RedHat, CentOS, Solaris) https://www.imagemagick.org/script/download.php#unix. Pro ostatní platformy je potřeba instalovat ze zdrojových kódů dostupných na http://www.imagemagick.org/script/install-source.php.

Nastavení pracovního adresáře

Pokud Validátor nenachází ImageMagick, je potřeba nastavit pracovní adresář obsahující soubor magick.exe (Windows), nebo soubory identify a convert (Linux, macOS, ostatní). Např. C:\Program Files\jhove pro Windows.

Kakadu

Kakadu je placený sofware. Pro nekomerční účely lze použít demo dostupné na http://kakadusoftware.com/downloads/.

Windows

Pro 32b i 64b verzi Windows si stáhněte KDU78_Demo_Apps_for_Win32_160226.msi_.zip, rozbalte a spusťte msi instalátor.

Linux

Stáhněte si KDU78_Demo_Apps_for_Linux-x86-64_160226.zip, resp. KDU78_Demo_Apps_for_Linux-x86-32_160226.zip pro 32b systém a rozbalte do požadovaného adresáře.

macOS

Stáhněte si KDU78_Demo_Apps_for_OSX1011_160322.dmg_.zip, rozbalte zip a spusťte instalátor dmg.

Nastavení pracovního adresáře

Pokud Validátor nenachází Kakadu, je potřeba nastavit pracovní adresář obsahující soubor kdu_expand.exe (Windows), nebo kdu_expand (Linux, macOS). Např. C:\Program Files\kakadu pro Windows.

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.