Skip to content
USEMARCON conversion rule (SFX)
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
COPYING.ARTISTIC
COPYING.GPL
README.md
input.chk
input.cnf
merkkikonv.tbl
output.chk
output.cnf
sfx.ini
sfx.rul

README.md

SFX-lehtien minitietueet

KUVAUS

USEMARCON-ohjelmalla käytettävä konversiosääntö SFX-lehtien minitietueille. Konversio muuntaa myös merkistön MARC-8 formaatista UTF-8-merkistöön.

Lisätietoja USEMARCON-ohjelmasta: http://www.nationallibrary.fi/libraries/format/usemarcon.html.

KÄYTTÖ

Kopioi konversiopaketti päätteellesi esimerkiksi "Download ZIP" -painikkeesta. Pura paketti haluamaasi sijaintiin esimerkiksi C:\Usemarcon\ -hakemiston alle. USEMARCONilla käytettävä varsinainen konversiotiedosto on sfx.ini.

USEMARCON GUI -käyttöliittymää käyttäessäsi varmista että käytössä on alkuperäinen merkistö (Tools -> Edit INI file -> MARC File Attributes -> Character Set -> MARC-8). Kun lataat tällä paketilla konvertoidut Ebrary-tietueet kirjastotietokantaan, merkistönä pitää olla "MARC21 UTF-8".

PALAUTE

marc-posti (at) helsinki.fi

=================

DESCRIPTION

A USEMARCON rule for Finnish libraries for converting bibliographic records of SFX e-journals.

You can’t perform that action at this time.