Skip to content
School project.
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
kameludlejning.xd

README.md

Kameludlejning

Skole projekt.

Indhold

Vores Team

Louise Kragelund Skov
Mark Hagedorn Henningensen
Nathalie Rabell Andersen

Projektets formål

Vi skal udarbejde en prototype for Helsinge Kameludlejning, så de kan få opdateret deres hjemmeside med et mere moderne udtryk.

Opsætning

Prototypen er udarbejdet i Adobe XD. Filen kameludlejning.xd indeholder alle siderne i prototypen.

You can’t perform that action at this time.