Permalink
Browse files

Updates from Kili

  • Loading branch information...
mqudsi committed Dec 19, 2011
1 parent b2be7c9 commit c6d208e790d7c32dcee008a1741b1e249bf637d6
Showing with 7 additions and 7 deletions.
  1. +1 −1 pl/AboutBox.xml
  2. +1 −1 pl/DonationDialog.xml
  3. +2 −2 pl/EasyBCD.xml
  4. +3 −3 pl/LicenseDialog.xml
View
@@ -8,6 +8,6 @@
<string key="version" value="Wersja" version="1" />
<string key="copyright" value="Copyright © NeoSmart Technologies 2006 - 2011" version="1" />
<string key="thanksFormat" value="Specjalne podziękowania dla zespołów: Grub4Dos, PLoP, {0} i UltraDefrag!&#xD;&#xA;Ta dystrybucja EasyBCD jest udostępniana z samodzielnymi komponentami (Grub4Dos i UltraDefrag) na warunkach licencji GPLv2. Po więcej informacji, proszę odwiedź plik LICENSE w katalogu instalacyjnym." version="1" />
<string key="aboutText1" value="EasyBCD jest uniwersalnym bootloaderem i narzędziem do zarządania bootloaderami. Nie dajemy gwarancji, że EasyBCD będzie działał na każdej wersji systemu Windows - zawsze upewnij się, że używasz najnowszej wersji EasyBCD.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;• Główny developer: Mahmoud H. Al-Qudsi&#xD;&#xA;• Aktywni współpracownicy: Sweat, blood, and tears&#xD;&#xA;• Napędzany przez C++, C#, Dr. Pepper, Excedrin, i Visine&#xD;&#xA;• Wszystkie Twoje starty systemu należą do nas!" version="1" />
<string key="aboutText1" value="EasyBCD jest uniwersalnym bootloaderem i narzędziem do zarządania bootloaderami. Nie dajemy gwarancji, że EasyBCD będzie działał na każdej wersji systemu Windows - zawsze upewnij się, że używasz najnowszej wersji EasyBCD.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;• Główny developer: Mahmoud H. Al-Qudsi&#xD;&#xA;• Polskie tłumaczenie: Kili&#xD;&#xA;• Aktywni współpracownicy: Sweat, blood, and tears&#xD;&#xA;• Napędzany przez C++, C#, Dr. Pepper, Excedrin, i Visine&#xD;&#xA;• Wszystkie Twoje starty systemu należą do nas!" version="1" />
</strings>
</localization>
View
@@ -2,7 +2,7 @@
<localization>
<strings>
<string key="chkDontRemind" value="Nie przypominaj mi więcej" version="1" />
<string key="btnCancel" value="Nie &amp;Dziękuję" version="1" />
<string key="btnCancel" value="Nie Dziękuję" version="1" />
<string key="btnDonate" value="&amp;Wsparcie" version="1" />
<string key="lblDonationIntro" value="Społecznościowa Wersja EasyBCD jest&#xD;&#xA;w 100% darmowym oprogramowaniem&#xD;&#xA; i staramy się, by tak pozostało. &#xD;&#xA;Niestety, &quot;darmowe oprogramowanie&quot; nie znaczy, &#xD;&#xA;że nie kosztuje ono mniej wysiłku&#xD;&#xA;przy tworzeniu i testowaniu.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Do dziś, EasyBCD zostało bezpłatnie pobrane ponad 25 milionów razy, &#xD;&#xA;ocalając niezliczoną liczbę komputerów na skraju zniszczenia." version="1" />
<string key="donationTitle" value="Pomóż rozwijać EasyBCD!" version="1" />
View
@@ -7,9 +7,9 @@
<string key="bcdInUse" value="Bieżący plik jest w użyciu i nie może zostać otwarty przez EasyBCD. Jeśli próbujesz zaznaczyć systemowy skład wciśnij 'Nie' poniżej, a następnie wskaż &quot;Załaduj skład systemowy&quot; z menu 'Plik'&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Czy chcesz wskazać inny skład dla użycia w EasyBCD?" version="1" />
<string key="bcdInUseTitle" value="Błąd naruszenia zasad dostępu!" version="1" />
<string key="accessDenied" value="Dostęp wzbroniony!" version="1" />
<string key="uncUnsupported" value="Ścieżki sieciowe nie są obsługiwane przez tę funkcję. Proszę, wskaż inną ścieżkę i spróbuj ponownie." version="1" />
<string key="uncUnsupported" value="Ścieżki sieciowe nie są obsługiwane przez tę funkcję. &#xD;&#xA;Proszę, wskaż inną ścieżkę i spróbuj ponownie." version="1" />
<string key="uncUnsupportedTitle" value="UNC Ścieżki nie wspierane" version="1" />
<string key="invalidPath" value="Wykryto niewłaściwy plik lub nazwę ścieżki. Proszę, wprowadź poprawną ścieżkę, by kontynuować." version="1" />
<string key="invalidPath" value="Wykryto niewłaściwy plik lub nazwę ścieżki. &#xD;&#xA;Proszę, wprowadź poprawną ścieżkę, by kontynuować." version="1" />
<string key="invalidPathTitle" value="Niewłaściwa ścieżka!" version="1" />
<string key="updateCheck" value="Sprawdzanie dostępności uaktualnień dla EasyBCD..." version="1" />
<string key="updateFailed" value="Błąd sprawdzania dostępności uaktualnienia. Nie można nawiązać połączenia sieciowego." version="1" />
View
@@ -1,7 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<localization>
<strings>
<string key="linkLabel" value="Ta kopia EasyBCD wymaga zakupienia komercyjnej licencji.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Proszę, wprowadź adres email lub numer licencji przypisany do Twojego zakupu. Kliknij tutaj by zakupić licencję lub skontaktuj się z działem sprzedaży: Sales@NeoSmart.net" version="1" />
<string key="linkLabel" value="Ta kopia EasyBCD wymaga zakupienia komercyjnej licencji.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Proszę, wprowadź adres email lub numer licencji przypisany do Twojego zakupu. &#xD;&#xA;Kliknij tutaj by zakupić licencję lub skontaktuj się z działem sprzedaży: Sales@NeoSmart.net" version="1" />
<string key="linkClick" value="Kliknij tutaj" version="1" />
<string key="linkEmail" value="Sales@NeoSmart.net" version="1" />
<string key="btnSkip" value="Pomiń" version="1" />
@@ -11,10 +11,10 @@
<string key="LicenseDialog" value="EasyBCD Edycja Komercyjna" version="1" />
<string key="email" value="Email" version="1" />
<string key="licenseKey" value="Klucz licencyjny" version="1" />
<string key="seats" value="Liczba miejsc" version="1" />
<string key="seats" value="Liczba licencji" version="1" />
<string key="regFailTitle" value="Rejestracja zakończona niepowodzeniem!" version="1" />
<string key="regFail" value="Niepoprawny email lub klucz licencyjny. Spróbuj ponownie." version="1" />
<string key="regException" value="Napotkano błąd podczas pozyskiwania licencji ze zdalnego serwera. Proszę, upewnij się, że jesteś połączony z Internetem lub spróbuj ponownie." version="1" />
<string key="regException" value="Napotkano błąd podczas pozyskiwania licencji ze zdalnego serwera. &#xD;&#xA;Proszę, upewnij się, że jesteś połączony z Internetem lub spróbuj ponownie." version="1" />
<string key="regExceptionTitle" value="Nie można zarejestrować" version="1" />
</strings>
</localization>

0 comments on commit c6d208e

Please sign in to comment.