NickolasVashchenko

  • Joined on
@NickolasVashchenko

"Redundant style." No, it's yet to be proven.