Skip to content
Workshop Generating, Serving and Styling Vector Tiles for Foss4gNL 2018
Branch: master
Clone or download
Latest commit 4be63f9 Jul 11, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
reveal_js presentatie voor foss4gl Jul 10, 2018
workshop_materials glyphs example Jul 9, 2018
README.md workshop description May 31, 2018
index.html Merge pull request #8 from NieneB/presentation Jul 11, 2018
workshop_description.md Update workshop_description.md May 28, 2018

README.md

This Repro contains all materials for the Vector Tile workshop at Foss4G-NL 10-06-2018

By Niene Boeijen

Webmapper

Workshop Description

Vector tile technologie is een nieuw alternatief op de traditionele raster image tiles voor web maps. Zij maken web maps sneller te publiceren en flexibeler vorm te geven.

Hoe werken vector tiles en hoe kom je er aan? In deze workshop maken we zelf een web map op basis van vector tiles. We gebruiken vector tiles van PDOK en OpenMapTiles of maken vector tiles van eigen geo-data (PostGIS/GeoPackage). Er zijn voorbeelden voor beginners en gevorderden.

Voor beginners ligt de focus op de front-end ontwikkeling. We maken een kaart te maken met Mapbox Studio. Daarna zetten we zelf een eenvoudige web-pagina met een kaart-viewer op te zetten met MapboxGL.js. We gebruiken de Mapbox Style Specification om een eigen cartografische vormgeving te specificeren in de vorm van een style.json bestand. De vector tiles komen van PDOK. Enige voorkennis van HTML, CSS en JavaScript is hierbij handig.

Voor gevorderden zijn er voorbeelden om vanuit PostGIS je eigen data te serveren als vector tiles met Tegola of T-rex en om OpenStreetMap data te serveren met OpenMapTiles Server. Als extra kan je de cartografische vormgeving verder uitwerken door zelf iconen (sprites) te maken en eigen lettertypes (glyphs) te gebruiken. Deze voorbeelden gebruiken Docker of NodeJS/NPM om de tools te installeren en draaien.

Prior knowledge required:

  • Beginners : HTML, CSS & JS
  • Gevorderden: Docker, NodeJS/NPM, PostGIS

At the end of the workshop you will be able to:

  • Een vector tile web map vormgeven met Mapbox studio.
  • Een kaart-viewer voor vector tiles opzetten met MapboxGL.js
  • Openbare vector tiles vormgeven en tonen met een style.json bestand volgens de Mapbox Style Specification.
  • Eigen vector tiles maken en publiceren met Openmaptiles, Tegola of T-rex.
  • Eigen sprites en glyphs ontwikkelen.
You can’t perform that action at this time.